Document 72/98-ВР, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2004, on the basis - 436-IV


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
 
Про внесення змін до Закону України
"Про підприємства в Україні"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 24, ст.138 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 24, ст. 272; 1992 р., N 38, ст. 562, N 39, ст. 574; 1993 р., N 7, ст. 52) такі зміни:
 
     1. Пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції:
     "1. В Україні можуть діяти підприємства таких видів:
     приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;
     колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;
     господарське товариство;
     підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;
     комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;
     державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство. Особливості створення, ліквідації, реорганізації, управління та діяльності казенного підприємства встановлюються розділом VIII цього Закону".
 
     2. У статті 10:
 
     пункт 2 викласти у такій редакції:
     "2. Майно підприємства відповідно до законів України, статуту підприємства та укладених угод належить йому на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління";
 
     у пункті 3:
     абзац перший після слова "підприємством" доповнити словами "(крім казенного)";
     доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:
     "Майно, що є у державній власності і закріплене за казенним підприємством, належить йому на праві оперативного управління.
     Здійснюючи право оперативного управління, казенне підприємство володіє та користується зазначеним майном.
     Казенне підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, що є у державній власності і належить до основних фондів підприємства, лише з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном. Особливості розпорядження іншим майном казенного підприємства визначаються у його статуті".
     У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим.
 
     3. Абзац перший пункту 1 статті 20 після слова "Підприємство" доповнити словами "(крім казенного)".
 
     4. Доповнити Закон розділом VIII такого змісту:
 
"Розділ VIII
 
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЇ,
РЕОРГАНІЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Стаття 37. Особливості створення, ліквідації, реорганізації
казенного підприємства
 
     1. Державне підприємство, яке відповідно до законодавства України не підлягає приватизації, за рішенням Кабінету Міністрів України може бути перетворене в казенне підприємство.
 
     2. Рішення про перетворення державного підприємства в казенне приймається за однієї з таких умов:
     підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка відповідно до законодавства може здійснюватись тільки державним підприємством;
     головним споживачем продукції підприємства (більш як 50 відсотків) є держава;
     підприємство є суб'єктом природних монополій.
 
     3. Ліквідація і реорганізація казенного підприємства здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства України.
 
     Стаття 38. Особливості управління казенним підприємством
 
     1. Управління казенним підприємством здійснюють органи, уповноважені управляти відповідним державним майном. Органами управління казенними підприємствами є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.
 
     2. Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади:
     призначає на посаду та звільняє з посади керівника казенного підприємства за погодженням з Кабінетом Міністрів України;
     затверджує статут казенного підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв'язку з його порушенням;
     здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є у державній власності і закріплене за казенним підприємством;
     здійснює планування і фінансовий контроль за господарською діяльністю казенного підприємства, затверджує фінансовий план і план розвитку казенного підприємства та обов'язково укладає з ним державні контракти на поставку продукції (виконання робіт, надання послуг) для державних потреб;
     визначає порядок використання чистого прибутку казенного підприємства шляхом встановлення обов'язкових нормативів розподілу такого прибутку;
     затверджує умови та фонд оплати праці казенного підприємства з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою.
 
     Стаття 39. Особливості діяльності казенного підприємства
 
     1. Казенне підприємство діє на підставі статуту, який затверджується органом, уповноваженим управляти державним майном, та розробляється на основі Типового статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
     2. Статут казенного підприємства, крім положень, передбачених статтею 9 цього Закону, встановлює:
     обов'язкову звітність казенного підприємства за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
     відповідальність керівника казенного підприємства за результати господарської діяльності підприємства.
 
     3. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів. При недостатності у казенного підприємства таких коштів та майна відповідальність за його зобов'язаннями несе власник.
 
     4. Казенні підприємства мають право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
     подати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з набранням чинності цим Законом;
     прийняти відповідні рішення, необхідні для реалізації цього Закону;
     привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                Л.КУЧМА 
м. Київ, 4 лютого 1998 року
N 72/98-ВРon top