Document 710-96-п, previous version — Revision on April 27, 2006, on the basis - 590-2006-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 липня 1996 р. N 710
Київ
Про затвердження Інструкції про порядок і розміри
відшкодування витрат та виплати винагороди особам,
що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства,
прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких
перебувають справи про адміністративні правопорушення,
та виплати державним науково-дослідним установам
судової експертизи за виконання їх працівниками
функцій експертів і спеціалістів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 869 ( 869-2001-п ) від 26.07.2001
N 590 ( 590-2006-п ) від 27.04.2006 }

Відповідно до статті 92 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05 ), статті 275 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 590 ( 590-2006-п ) від
27.04.2006 }
1. Затвердити Інструкцію про порядок і розміри відшкодування
витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів
дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів,
у провадженні яких перебувають справи про адміністративні
правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам
судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів
і спеціалістів (додається).
1-1. Затвердити нормативну вартість однієї експертогодини у
науково-дослідних установах судової експертизи Міністерства
юстиції згідно з додатком. ( Постанову доповнено пунктом 1-1
згідно з Постановою КМ N 869 ( 869-2001-п ) від 26.07.2001 )
2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1991 року N 40
( 40-91-п ) "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри
відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх
викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури,
суду або до органів (службових осіб), у провадженні яких
перебувають справи про адміністративні правопорушення " (ЗП УРСР,
1991 р., N 3, ст. 16); постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р.
N 388 ( 388-91-п ) "Про внесення змін до Інструкції про порядок і
розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у
зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства,
прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у провадженні
яких перебувають справи про адміністративні правопорушення" (ЗП
України, 1992 р., N 1, ст. 24); постанову Кабінету Міністрів України від 7 травня 1993 р.
N 336 ( 336-93-п ) "Про внесення змін до Інструкції про порядок
і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам
у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури, суду або до органів (службових осіб), у
провадженні яких перебувають справи про адміністративні
правопорушення" (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 208).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 1996 р. N 710
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати
винагороди особам, що викликаються до органів дізнання,
попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів,
у провадженні яких перебувають справи про адміністративні
правопорушення, та виплати державним науково-дослідним
установам судової експертизи за виконання їх працівниками
функцій експертів і спеціалістів

1. Відповідно до чинного законодавства (стаття 92
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ), стаття 275
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 )
за свідками, потерпілими, законними представниками потерпілих,
понятими, а також експертами, спеціалістами і перекладачами
зберігається середня заробітна плата за весь час, затрачений ними
у зв'язку з явкою та викликом до органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких
перебувають справи про адміністративні правопорушення (далі -
орган, який зробив виклик). Особам, які не є працівниками підприємств, установ чи
організацій, виплачується винагорода за відрив від звичайних
занять. Крім того, всім зазначеним у цьому пункті особам, якщо
виконання їх процесуальних функцій пов'язане з перебуванням за
межами населеного пункту постійного проживання, відшкодовуються
такі витрати: вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати,
пов'язані з найманням жилого приміщення, добові. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 590
( 590-2006-п ) від 27.04.2006 }
2. Перекладачам, а також особам, які виконують функції
експертів чи спеціалістів не в порядку службового завдання, за
проведену роботу виплачується також винагорода. 3. Сума винагороди за відрив від звичайних занять
визначається з урахуванням їх характеру занять у межах від 20 до
30 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за день. 4. Витрати, пов'язані з явкою, відшкодовуються у розмірах,
передбачених законодавством для відряджених працівників. 5. Розмір винагороди експерта або спеціаліста, який виконує
свої функції не в порядку службового завдання, визначається
залежно від його кваліфікації та складності завдання у межах від 3
до 5 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за
годину роботи. У разі проведення судової експертизи особливої складності
розмір винагороди збільшується на 25 відсотків. 6. Перекладачам залежно від їх кваліфікації та складності
роботи встановлюються такі розміри винагороди: за письмові переклади - від 10 до 15 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян за один авторський аркуш (40 тис.
друкованих (рукописних) знаків); за усні переклади - від 3 до 5 відсотків неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян за годину роботи. Переклади з рідкісних мов, з письмовою в'язю, своєю графікою,
ієрогліфами, клинописом, а також з стародавніх мов, так само, як і
переклади на іноземні мови, що віднесені до рідкісних мов, які
мають писемність в'язю, свою графіку, написані ієрогліфами,
клинописом, оплачуються із збільшенням ставок на 25 відсотків. 7. У кримінальних справах і справах про адміністративні
правопорушення виплати, зазначені в абзацах другому, третьому і
четвертому пункту 1 цієї Інструкції, провадяться органом, який
зробив виклик, із коштів, що передбачаються кошторисом на
зазначені цілі.

{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 590
( 590-2006-п ) від 27.04.2006 }

9. Виплати винагороди особі за відрив від звичайних занять і
за проведену роботу провадяться за постановою (ухвалою) органу,
який зробив виклик. У постанові (ухвалі) зазначаються вихідні дані
для визначення суми винагороди (конкретний розмір винагороди у
межах норм, зазначених у пунктах 3, 5, 6 цієї Інструкції, та час,
затрачений нею у зв'язку з явкою за викликом і на виконання даного
їй завдання). 10. Відшкодування витрат (вартість проїзду до місця виклику і
назад, витрати, пов'язані з найманням жилого приміщення, добові)
військовослужбовцям, які викликаються до органу дізнання,
попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у
провадженні яких перебувають справи про адміністративні
правопорушення, як свідки, потерпілі, законні представники
потерпілих, експерти, спеціалісти, перекладачі та поняті,
провадиться на вимогу військових частин за встановленими нормами.
Особисто військовослужбовцям ніякі витрати не відшкодовуються. 11. Науково-дослідні установи судової експертизи Мін'юсту
проводять судову експертизу з кримінальних та адміністративних
справ за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України
на відповідний рік на проведення судових експертиз. ( Пункт 11 в
редакції Постанови КМ N 869 ( 869-2001-п ) від 26.07.2001 ) 12. Вартість проведення експертиз, що призначаються за
кримінальними та адміністративними справами, та досліджень за
матеріалами кримінальних справ, що призначаються органами
дізнання, попереднього слідства та суду, визначається відповідно
до нормативної вартості однієї експертогодини у науково-дослідних
установах судової експертизи Мін'юсту. ( Пункт 12 в редакції
Постанови КМ N 869 ( 869-2001-п ) від 26.07.2001 ) 13. У разі виклику працівника науково-дослідної установи
судової експертизи Мін'юсту органами дізнання, попереднього
слідства чи суду для виконання функцій, передбачених статтями
128-1 і 270-1 Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), заробітна плата за час виконання
зазначених функцій і витрати на відрядження відшкодовуються за
рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на
проведення судових експертиз. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ
N 869 ( 869-2001-п ) від 26.07.2001 )
( Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 869
( 869-2001-п ) від 26.07.2001 )

Додаток
НОРМАТИВНА ВАРТІСТЬ
однієї експертогодини у науково-дослідних установах
судової експертизи Міністерства юстиції
------------------------------------------------------------------ Ступінь складності експертизи | Нормативна вартість однієї | експертогодини, у гривнях ------------------------------------------------------------------ 1. Експертиза проста 14,53
2. Експертиза середньої складності 18,16
3. Експертиза особливої складності 21,80
( Постанову доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 869
( 869-2001-п ) від 26.07.2001 )on top