Document 707-2007-п, valid, current version — Revision on October 31, 2015, on the basis - 850-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2007 р. N 707
Київ
Про затвердження Порядку та умов виплати
одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті) або інвалідності працівника міліції,
податкової міліції
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 386 ( 386-2009-п ) від 22.04.2009 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 386 ( 386-2009-п ) від 22.04.2009
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 297 ( 297-2013-п ) від 22.04.2013
N 626 ( 626-2014-п ) від 05.11.2014 }

{ Установити, що особам, які до набрання чинності Законом
N 208-VIII ( 208-19 ) від 13.02.2015 мають право на отримання
одноразової грошової допомоги, допомога призначається і
виплачується відповідно до Порядку та умов, затверджених цією
Постановою, згідно з Постановою КМ N 850 ( 850-2015-п ) від
21.10.2015 }

Відповідно до статті 23 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) та статті 26 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 386 ( 386-2009-п ) від 22.04.2009 }
1. Затвердити Порядок та умови виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності працівника
міліції, податкової міліції, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 386
( 386-2009-п ) від 22.04.2009 }
2. Установити, що:
виплати згідно з цією постановою здійснюються з 1 січня
2007 р. за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом
( 489-16 ) на утримання Міністерства внутрішніх справ;
дія затвердженого цією постановою Порядку не поширюється на
осіб, які брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру
і безпеки. { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 297 ( 297-2013-п ) від 22.04.2013 }
3. Міністерству внутрішніх справ завершити виплату страхової
суми та одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або
інвалідності працівника міліції, що повинні бути нараховані до
1 січня 2007 року.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 707
ПОРЯДОК
та умови виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті) або інвалідності
працівника міліції
{ Назва і текст Порядку та умов після слів "працівник міліції"
в усіх відмінках доповнено словами ", податкової міліції";
текст Порядку та умов після слів "орган внутрішніх справ" в
усіх відмінках і формах числа доповнено словами ", орган
державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 386 ( 386-2009-п ) від 22.04.2009 }

1. Одноразова грошова допомога (далі - грошова допомога)
виплачується у разі:
1) загибелі (смерті) працівника міліції, податкової міліції
під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних з
безпосередньою участю в охороні громадського порядку та боротьбі
із злочинністю. Грошова допомога виплачується членам сім'ї
загиблого (померлого), а в разі їх відсутності - його батькам та
утриманцям у розмірі десятирічного грошового забезпечення;
2) установлення інвалідності, яка настала в період
проходження служби в органах внутрішніх справ, органах державної
податкової служби або не пізніше ніж через три місяці після
звільнення із служби чи після закінчення такого строку внаслідок
захворювання або нещасного випадку, що сталися:
під час виконання службових обов'язків, пов'язаних з
безпосередньою участю в охороні громадського порядку та боротьбі
із злочинністю, у розмірі:
п'ятирічного грошового забезпечення - інвалідам I групи;
чотирирічного грошового забезпечення - інвалідам II групи;
трирічного грошового забезпечення - інвалідам III групи;
у період проходження служби, - у відсотках відповідного
розміру грошового забезпечення згідно із ступенем втрати
працездатності, який визначається медико-соціальною експертною
комісією;
3) поранення (контузії, травми або каліцтва), що сталося:
під час виконання службових обов'язків, пов'язаних з
безпосередньою участю в охороні громадського порядку та боротьбі
із злочинністю, - у розмірі річного грошового забезпечення;
у період проходження служби, - у відсотках до розміру річного
грошового забезпечення, встановленого відповідно до ступеня втрати
працездатності, що визначається медико-соціальною експертною
комісією.
У разі виникнення у працівника міліції, податкової міліції
або членів його сім'ї права на отримання грошової допомоги в
розмірі, більшому за раніше виплачену суму, виплата проводиться за
вирахуванням такої суми.
За наявності у працівника міліції, податкової міліції або
членів його сім'ї права на отримання одночасно грошової допомоги
та установлених іншими нормативно-правовими актами компенсаційної
виплати або одноразової грошової допомоги виплата проводиться з
однієї підстави за вибором особи.
2. Виконанням службових обов'язків, пов'язаних з
безпосередньою участю в охороні громадського порядку та боротьбі
із злочинністю, є:
несення постової чи патрульної служби;
вчинення дій із забезпечення особистої безпеки громадян,
захисту їх прав і свобод, законних інтересів;
припинення або запобігання кримінальним та адміністративним
правопорушенням; { Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови
КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
охорона і забезпечення громадського порядку;
виявлення кримінальних правопорушень і участь у їх розкритті
та розшуку осіб, які їх вчинили; { Абзац шостий пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
забезпечення безпеки дорожнього руху;
участь у ліквідації наслідків аварії, пожежі, катастрофи,
стихійного лиха та інших надзвичайних подій.
3. Розмір грошової допомоги визначається відповідно до
грошового забезпечення за останньою посадою, яку особа рядового
або начальницького складу займала на день загибелі (смерті),
поранення (контузії, травми або каліцтва), установлення
інвалідності.
До грошового забезпечення, виходячи з якого здійснюється
розрахунок грошової допомоги працівнику міліції, включається
посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, відсоткова надбавка
за вислугу років та щомісячна надбавка в розмірі 100 відсотків
грошового забезпечення (окладів грошового забезпечення та надбавки
за вислугу років) згідно із законодавством.
Для визначення розміру грошової допомоги, що виплачується
сім’ї, а в разі її відсутності батькам та утриманцям працівника
міліції, який загинув під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції або помер внаслідок поранень, отриманих
під час такої участі, до грошового забезпечення, виходячи з якого
здійснюється розрахунок грошової допомоги, включаються посадовий
оклад, оклад за спеціальним званням, відсоткова надбавка за
вислугу років та інші щомісячні додаткові види грошового
забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати,
винагороди, премії), але не більш як 5075 гривень у розрахунку на
місяць. { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 626 ( 626-2014-п ) від 05.11.2014 }
До грошового забезпечення, виходячи з якого здійснюється
розрахунок грошової допомоги працівнику податкової міліції,
включається посадовий оклад, оклад за спеціальним званням та
відсоткова надбавка за вислугу років згідно із законодавством. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 386 ( 386-2009-п ) від
22.04.2009 }
4. Для виплати грошової допомоги у разі загибелі (смерті)
працівника міліції, податкової міліції члени його сім'ї, а в разі
їх відсутності - батьки та утриманці подають органу внутрішніх
справ, органу державної податкової служби за місцем проходження
таким працівником служби:
заяву (рапорт) про виплату грошової допомоги згідно з
додатком;
копію довідки кадрового підрозділу органу про обставини
загибелі;
копію свідоцтва про смерть;
копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги
дружині (чоловікові);
копії свідоцтва про народження дітей - для виплати грошової
допомоги дітям;
копію свідоцтва про народження працівника міліції, податкової
міліції - для виплати грошової допомоги батькам;
довідку про перебування на утриманні у загиблого (померлого)
працівника міліції, податкової міліції - для виплати грошової
допомоги утриманцям;
копію посвідчення про призначення особи опікуном чи
піклувальником (у разі здійснення опіки чи піклування над дітьми
особи рядового або начальницького складу);
довідку про грошове забезпечення працівника міліції,
податкової міліції;
копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по
батькові, видачу документа та місце реєстрації (довідку органу
реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства,
організації чи органу місцевого самоврядування про місце
реєстрації або місце перебування заявника);
копію ідентифікаційного номера.
5. Для виплати грошової допомоги в разі поранення (контузії,
травми або каліцтва) чи установлення групи інвалідності працівник
міліції, податкової міліції подає органу внутрішніх справ, органу
державної податкової служби за місцем проходження служби:
заяву (рапорт) про виплату грошової допомоги згідно з
додатком;
довідку медико-соціальної експертної комісії щодо визначення
ступеня втрати працездатності внаслідок поранення (контузії,
травми або каліцтва) та (або) установлення групи інвалідності;
довідку про грошове забезпечення;
копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по
батькові, видачу документа та місце реєстрації (довідку органу
реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства,
організації чи органу місцевого самоврядування про місце
реєстрації або місце перебування заявника);
копію ідентифікаційного номера.
6. Для виплати грошової допомоги обов'язково подається
довідка від Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА"
про проведену або не проведену раніше виплату.
7. Орган внутрішніх справ, орган державної податкової служби,
у якому проходив службу працівник міліції, податкової міліції,
подає МВС та ДПА у семиденний строк з дня реєстрації документів
висновок щодо можливості проведення грошової допомоги разом з
документами, зазначеними у пунктах 4 і 5 цього Порядку, копією
висновку службового розслідування за фактом поранення (контузії,
травми або каліцтва) такого працівника, установлення групи
інвалідності чи загибелі (смерті).
МВС та ДПА у десятиденний строк приймає рішення про
призначення виплати і надсилає його разом із документами,
зазначеними у пунктах 4 і 5, органу внутрішніх справ, органу
державної податкової служби, у якому проходив службу працівник
міліції, податкової міліції, для проведення виплати.
Виплата грошової допомоги працівнику міліції, податкової
міліції проводиться шляхом перерахування суми виплати на рахунок,
відкритий заявником в установі банку, або через касу органу
внутрішніх справ, органу державної податкової служби, у разі його
загибелі (смерті) членам його сім'ї, а в разі їх відсутності -
його батькам та утриманцям.
Грошова допомога виплачується не пізніше двох місяців з дня
прийняття відповідного рішення у межах коштів, передбачених у
державному бюджеті на такі цілі.
Працівник міліції, податкової міліції, у разі його загибелі
(смерті) члени його сім'ї, а в разі їх відсутності - його батьки
та утриманці можуть пред'явити МВС та ДПА вимоги щодо виплати
грошової допомоги протягом трьох років з дня настання події, що
дає право на отримання такої допомоги. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 386
( 386-2009-п ) від 22.04.2009 }
8. Грошова допомога не виплачується, якщо загибель (смерть),
поранення (контузія, травма або каліцтво) або інвалідність
настали:
у зв'язку із засудженням працівника міліції, податкової
міліції за вчинення умисного кримінального правопорушення за
рішенням суду, що набрало законної сили, чи адміністративного
правопорушення або учиненням дій у стані алкогольного,
наркотичного чи токсичного сп'яніння; { Абзац другий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від
19.09.2012 }
унаслідок вчинення самогубства чи умисного заподіяння
працівником міліції, податкової міліції собі тілесного ушкодження;
унаслідок шкоди, яку працівник міліції, податкової міліції
заподіяв собі джерелом підвищеної небезпеки у разі, коли він
особисто на відповідній правовій підставі або без неї (право
власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо)
володів транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом з
порушенням правил їх використання, зберігання або утримання.

Додаток
до Порядку
______________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я, ______________________________________
по батькові керівника органу) ______________________________________ ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника) ______________________________________ ______________________________________
(місце проживання заявника) ______________________________________
ЗАЯВА (РАПОРТ)
Прошу провести мені виплату одноразової грошової допомоги у
зв'язку з тим, що ________________________________________________
(зазначається підстава) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До заяви (рапорта) додаю:
1. 2. 3. 4. 5.
___ ______________ 20__ р. ___________________
(підпис заявника)
Відмітка органу внутрішніх справ або
органу державної податкової служби
__________________________________________________________________
(спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові
друкованими літерами) _____________________________ проходив службу в органах внутрішніх
справ з ___ ______________ 20__ р. до ___ ______________ 20__ р. і
утримувався за рахунок коштів ____________________________________
Подія настала: ___________________________________________________
(зазначаються умови виплати грошової допомоги) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________
М.П. _______________________________________ __________
(ініціали та прізвище керівника органу) (підпис)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 386
( 386-2009-п ) від 22.04.2009 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 707
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів Української РСР від 29 червня
1991 р. N 59 ( 59-91-п ) "Про порядок і умови державного
обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького
та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ
республіки".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада
1992 р. N 627 ( 627-92-п ) "Про внесення змін до Положення про
порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування
осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і
підрозділів внутрішніх справ республіки" (ЗП України, 1992 р.,
N 12, ст. 285).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 р.
N 165 ( 165-95-п ) "Про доповнення Положення про порядок і умови
державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового,
начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 132).
4. Пункт 4 змін та доповнень, що вносяться до деяких рішень
Уряду України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 1995 р. N 206 ( 206-95-п ) (ЗП України, 1995 р.,
N 6, ст. 146).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
N 664 ( 664-97-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування
осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і
підрозділів внутрішніх справ України" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 27, с. 127).
6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
4 червня 2003 р. N 871 ( 871-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 23, ст. 1078).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 р.
N 262 ( 262-2005-п ) "Питання державного обов'язкового особистого
страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого
складу органів і підрозділів внутрішніх справ" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 14, ст. 718).on top