Про державне мито
Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on January 21, 19937-93
Document 7-93, previous version — Revision on April 23, 1995, on the basis - 82/95-ВР
( Last event — Revision, comes January 1, 2020, on the basis - 123-IX. Take a look at the history? )
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про державне мито

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст.113 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.281
Законами
N 3629-XII ( 3629-12 ) від 19.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.459
N 4042-XII ( 4042-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.237
N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.241 )
( Додатково див. Постанову ВР
N 4048-XII ( 4048-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.242 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 68/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.257
N 107/94-ВР від 15.07.94, ВВР, 1994, N 33, ст.300
N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст.85
N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90 )

Стаття 1. Платники державного мита
Платниками державного мита на території України є фізичні та
юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу
документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те
органами.
Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита
Державне мито справляється: 1) із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв
(скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення,
прийняті відносно релігійних організацій, з касаційних скарг на
рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а
також за видачу судами копій документів; 2) із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про
банкрутство, що подаються до арбітражних судів, та заяв про
перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також про
їх перегляд за нововиявленими обставинами; 3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними
конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських
Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально
засвідчених документів; 4) за реєстрацію актів громадянського стану, а також видачу
громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів громадянського
стану і свідоцтв у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і
поновленням записів актів громадянського стану; 5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про
запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх
дії та за внесення змін до цих документів; за реєстрацію
національних паспортів іноземних громадян або документів, що їх
замінюють; за видачу або продовження посвідок на проживання; за
видачу візи до національного паспорта іноземного громадянина або
документа, що його замінює, на право виїзду з України та в'їзду в
Україну, а також із заяв про прийняття до громадянства України і
про вихід з громадянства України; 6) за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім
обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за
оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки
за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на
право виїзду за кордон або продовження строку його дії; 7) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання; 8) за видачу дозволів на право полювання та рибальства; 9) за операції з цінними паперами; 10) за операції, що здійснюються на товарних, сировинних та
інших біржах, крім валютних; 11) за проведення аукціону; 12) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин
і підтриманням їх чинності. ( Пункт 12 статті 2 в редакції Закону
N 75/95-ВР від 28.02.95 )

Стаття 3. Розміри ставок державного мита
Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах: __________________________________________________________________
Найменування документів і дій, | Розміри ставок за які справляється мито | _____________________________________________|____________________
1. Із заяв і скарг, що подаються до суду, та
за видачу судом копій документів:
а) із позовних заяв, при ціні позову:
до 1000 карбованців 5 процентів ціни
позову
понад 1000 карбованців 10 процентів ціни
позову
б) із скарг на неправомірні дії органів 0,05 мінімальної
державного управління і службових осіб, заробітної плати
що ущемлюють права громадян (без індексації)
в) із позовних заяв про розірвання шлюбу 0,15 - " -
із позовних заяв про розірвання повтор- 0,25 - " - ного шлюбу
у разі поділу майна при розірванні шлю- мито визначається бу відповідно до ці-
ни позову згідно
з підпунктом "а"
цього пункту
г) із позовних заяв про розірвання шлюбу з 0,03 мінімальної
особами, визнаними у встановленому по- заробітної плати
рядку безвісно відсутніми або недієзда- (без індексації)
тними внаслідок душевної хвороби чи не-
доумства, або з особами, засудженими до
позбавлення волі на строк не менше
трьох років
д) із позовних заяв про зміну або розірван- 0,05 - " -
ня договору найму житлових приміщень,
про продовження строку прийняття спад-
щини, про скасування арешту на майно та
з інших позовних заяв немайнового хара-
ктеру (або таких, що не підлягають
оцінці)
е) із заяв (скарг) у справах окремого про- 0,05 - " -
вадження

є) із позовних заяв з переддоговірних спо- 0,15 - " -
рів
ж) із позовних заяв про розгляд питань за- 5,0 - " -
хисту честі та гідності
з) із касаційних скарг на рішення судів і 50 процентів ста-
скарг на рішення, що набрали законної вки, що підлягає сили сплаті при подан-
ні позовної зая-
ви, іншої заяви й
скарги, а з май-
нових спорів -
ставки, обчисле-
ної виходячи з
оспорюваної суми
и) за повторну видачу копії судового рішен- 0,02 мінімальної
ня, вироку, ухвали та іншої постанови заробітної плати суду (без індексації)
за кожну копію
2. Із заяв, що подаються до арбітражних су-
дів:
а) із позовних заяв майнового характеру 10 процентів ціни
позову, але не
менше 0,25 міні-
мальної заробіт-
ної плати (без
індексації)
б) із позовних заяв немайнового характеру, 5 мінімальних ро-
в тому числі із заяв про визнання неді- змірів заробітної йсними повністю або частково актів не- плати нормативного характеру; із заяв креди- (без індексації) торів про порушення справ про банкрут- ство, а також із заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами до бо- ржника після оголошення про порушення справи про банкрутство
в) із позовних заяв із спорів, що виникають
при укладанні, зміні або розірванні го-
сподарських договорів, що підлягають
розгляду:
у Вищому арбітражному суді України 6 розмірів міні-
мальної заробіт-
ної плати
(без індексації)
в інших арбітражних судах 5 - " -
г) із заяв про перевірку рішень, ухвал, 50 процентів ста-
постанов у порядку нагляду, а також про вки, що підлягає їх перегляд за нововиявленими обстави- сплаті при подан- нами ні заяви для ро-
згляду спору в
першій інстанції,
а із спорів май-
нового характеру
- ставки, обчис-
леної виходячи з
оспорюваної суми

3. За нотаріальні дії, вчинювані державними
нотаріальними конторами і виконавчими ко-
мітетами сільських, селищних, міських Рад
народних депутатів:
а) за посвідчення договорів відчуження жи-
лих будинків, квартир, дач, садових
будинків, гаражів, а також іншого неру-
хомого майна:
дітям, одному з подружжя, батькам 1 процент суми
договору, але не
менше 0,2 мініма-
льної заробітної
плати
(без індексації)
іншим особам 5 процентів суми
договору, але не
менше 0,5 мініма-
льної заробітної
плати
(без індексації)
б) за посвідчення договорів відчуження зе-
мельних ділянок, переданих громадянам
безплатно для ведення підсобного госпо-
дарства, будівництва та обслуговування
житлового будинку і господарських буді-
вель (присадибна ділянка), садівництва,
дачного і гаражного будівництва:
дітям, одному з подружжя, батькам 5 процентів суми
договору, але не
менше однієї мі-
німальної заробі-
тної плати
(без індексації)
іншим особам при укладанні договору ві- дчуження з часу набуття права власності на земельну ділянку:
до 1 року 80 процентів суми
договору
від 1 до 2 років 60 - " -
від 2 до 4 років 50 - " -
від 4 до 6 років 30 - " -
понад 6 років 5 - " -
в) за посвідчення договорів купівлі-прода- 0,1 процента вар-
жу майна державних підприємств тості майна, що
викуповується
г) за посвідчення договорів відчуження
транспортних засобів, інших самохідних
машин і механізмів:
дітям, одному з подружжя, батькам 1 процент суми
договору, не ниж-
чої дійсної вар-
тості транспорт-
ного засобу, ін-
шої самохідної
машини, механізму
іншим особам 5 процентів суми
договору, не ниж-
чої дійсної вар-
тості транспорт-
ного засобу, ін-
шої самохідної
машини, механізму
д) за посвідчення інших договорів, що під- 5 процентів суми
лягають оцінці договору, але не
менше 0,05 міні-
мальної заробіт-
ної плати
(без індексації)
е) за посвідчення договорів поділу майна, 0,05 мінімальної
договорів поруки та інших угод, що не заробітної плати
підлягають оцінці (без індексації)

є) за посвідчення заповітів 0,05 мінімальної
заробітної плати
(без індексації)
ж) за видачу свідоцтва про право на спад-
щину:
одному з подружжя, батькам, повнолітнім 0,5 процента суми дітям спадщини
онукам, правнукам, братам, сестрам, ді- 5 процентів суми ду, бабі спадщини
іншим спадкоємцям 10 - " -
з) за видачу подружжю свідоцтва про право 0,03 мінімальної
власності на частку в спільному майні, заробітної плати нажитому за час шлюбу (без індексації)
и) за посвідчення доручень на право корис-
тування і розпорядження майном, крім
транспортних засобів, інших самохідних
машин і механізмів та здійснення кре-
дитних операцій:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,03 - " -
іншим громадянам 0,1 - " -
і) за посвідчення доручень на право корис-
тування і розпорядження транспортними
засобами:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,1 - " -
іншим громадянам 0,3 - " -
ї) за посвідчення загальних доручень на мито визначається
право користування майном, включаючи за ставками, пе- транспортні засоби редбаченими від-
повідно підпун-
ктами "и" або "і"
цього пункту
й) за посвідчення інших доручень 0,02 мінімальної
заробітної плати
(без індексації)
к) за вжиття заходів до охорони спадкового 0,2 - " -
майна

л) за вчинення морського протесту 0,3 - " -
м) за вчинення протестів векселів, пред'яв- 0,3 - " -
лення чеків до платежу і посвідчення
неоплати чеків
н) за засвідчення вірності перекладу до- 0,03 - " -
кумента з однієї мови на іншу (за
сторінку)
о) за вчинення виконавчих написів 2 проценти суми,
що стягується, але
не менше 0,01 мі-
німальної заро-
бітної плати
(без індексації)
п) за засвідчення вірності копій докумен- 0,01 мінімальної
тів та витягів з них (за сторінку) заробітної плати
(без індексації)
р) за засвідчення справжності кожного під- 0,02 - " -
пису на документах, у тому числі справ-
жності підпису перекладача (за кожний
документ)
с) за передачу заяв громадян, державних 0,03 - " -
установ, підприємств та організацій,
селянських (фермерських) господарств,
колективних сільськогосподарських під-
приємств, кооперативних, громадських
об'єднань іншим громадянам, державним
установам, підприємствам і організаці-
ям, селянським (фермерським) господар-
ствам, колективним сільськогосподар-
ським підприємствам, іншим кооператив-
ним та іншим громадським об'єднанням і
вчинення інших нотаріальних дій, крім
зазначених у підпунктах "а" - "с" цього
пункту
т) за видачу дублікатів нотаріально посві- 0,03 - " -
дчених документів
4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані за у розмірі встано-
межами нотаріальної контори, виконавчого влених ставок за
комітету сільської, селищної, міської Рад відповідні дії
народних депутатів за місцем надання пос- (крім цього спла-
луги чуються фактично
проведені витра-
ти, пов'язані з
виїздом для вчи-
нення дій)

5. За вчинення актів громадянського стану:
а) за реєстрацію шлюбу 0,1 мінімальної
заробітної плати
(без індексації)
б) за реєстрацію розірвання шлюбу:
за взаємною згодою подружжя, яке не має 0,5 - " - неповнолітніх дітей
на підставі рішення суду, якщо обоє з від 0,5 до 1 мі- подружжя перебувають у першому шлюбі німальної заро-
бітної плати
(без індексації)
- з одного або
обох із подружжя
на підставі рішення суду, якщо одне з від 1 до 1,5 мі- подружжя перебуває у повторному шлюбі німальної заро-
бітної плати
(без індексації)
- з одного або
обох із подружжя
з особами, визнаними у встановленому 0,03 мінімальної порядку безвісно відсутніми або недіє- заробітної плати здатними внаслідок душевної хвороби чи (без індексації) недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років
в) за реєстрацію зміни прізвища, імені 0,3 - " -
та по батькові (крім зміни при
реєстрації шлюбу)
г) за реєстрацію повторної зміни пріз- 3 - " -
вища, імені та по батькові, не пов'яза-
них із реєстрацією шлюбу
д) за видачу свідоцтва у зв'язку із змі- 0,02 - " -
ною, доповненням, виправленням і понов-
ленням записів про народження, шлюб,
розірвання шлюбу та про смерть
е) за видачу повторних свідоцтв про реєс- 0,03 - " -
трацію актів громадянського стану

6. За вчинення інших дій:
а) за видачу паспорта (нового зразка) гро- 0,5 - " -
мадянина України (крім обміну нині дію-
чого паспорта на паспорт нового зразка) ( Підпункт "а" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 )
б) за видачу громадянам України паспортів 4,0 - " -
для поїздок за кордон або продовження
строку дії цих паспортів, а також за
видачу паспортів (нового зразка) грома-
дянина України для поїздок за кордон ( Підпункт "б" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 )
в) за перереєстрацію громадянам України 1,5 - " -
закордонних паспортів або продовження
строку дії перереєстрованих закордонних
паспортів
г) за видачу особі без громадянства посві- 0,5 - " -
дчення на право виїзду за кордон або
продовження строку дії посвідчення
д) за оформлення іноземним громадянам та у розмірах, що
особам без громадянства віз для в'їзду передбачені та-
в Україну, виїзду з України та транзит- рифом консульсь-
ного проїзду через територію України ких зборів Укра-
їни
е) за внесення будь-яких змін до виданих 0,5 мінімальної
раніше документів на право виїзду і заробітної плати
в'їзду в Україну (крім продовження (без індексації)
строку їх дії) ( Підпункт "е" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 )
є) за видачу документів громадянам 0,3 - " -
України, іноземним громадянам і особам
без громадянства щодо запрошення в
Україну
ж) за видачу або продовження посвідчення 0,3 мінімальної
на проживання в Україні іноземним гро- заробітної плати
мадянам та особам без громадянства (без індексації)
з) за реєстрацію національних паспортів 0,05 - " -
іноземних громадян або документів, що
їх замінюють
и) за видачу документів громадянам 0,5 - " -
України, які проживають у прикордонних
районах, на право перетинання державно-
го кордону України у спрощеному порядку ( Підпункт "и" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 )
і) за видачу іноземним громадянам і особам у розмірах, перед-
без громадянства посвідки на проживання бачених за видачу замість загубленої відповідних пер-
винних документів
ї) за подання заяв про прийняття у грома- 3 мінімальних
дянство України розміри заробітної
плати
(без індексації)
й) за подання заяв про вихід з громадян- 6 - " -
ства України
к) за видачу замість загублених паспортів у розмірах, перед-
або документів, які їх замінюють, на бачених за видачу право виїзду за кордон або документів відповідних пер- про запрошення в Україну винних документів
л) за дострокове (до десяти робочих днів) ставки державного
оформлення документів, передбачених мита за вчинення підпунктами "б", "в" і "є" цього пункту, відповідних дій за заявами громадян збільшуються на
100 процентів
м) за прописку громадян або реєстрацію мі- 0,05 мінімальної
сця проживання заробітної плати
(без індексації)
( Підпункт "м" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 )
н) за видачу громадянам України паспортів ставки державного
для виїзду за кордон, документів, які мита за відповід- їх замінюють, а також за продовження ні дії знижуються строку дії цих документів учасникам на 50 процентів громадянської і Великої Вітчизняної во- єн, інших бойових операцій щодо захисту СРСР і Української РСР з числа військо- вослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і устано- вах, що входили до складу діючої армії, і колишнім партизанам

о) за консульські дії, які виконуються за за тарифом консу-
кордоном і на території України льського збору
України
п) за операції з цінними паперами:
за реєстрацію інформації про емісію 0,1 процента но- цінних паперів мінальної варто-
сті емісії цін-
них паперів
при укладанні угоди 5 карбованців з
кожної 1000 кар-
бованців суми,
зазначеної в уго-
ді
за видачу приватизаційних паперів 0,3 процента но-
мінального значе-
ння приватизацій-
них паперів
р) за операції, які здійснюються на товар-
них, сировинних та інших біржах, крім
валютних:
з угоди до 1 мільйона карбованців 0,5 процента су-
ми, зазначеної в
угоді
з угоди понад 1 до 10 мільйонів карбо- 0,25 - " - ванців
з угоди понад 10 мільйонів карбованців 0,1 - " -
за продаж брокерського місця 0,5 процента з
фактичної вартос-
ті укладеної уго-
ди
с) за проведення аукціону 1 процент загаль-
ної вартості реа-
лізованих на аук-
ціоні товарів
т) за видачу дозволів на право полювання 0,02 мінімальної
та рибальства заробітної плати
(без індексації)

у) за дії, пов'язані з одержанням патентів на сорти рослин і
підтриманням їх чинності:
за подання заявки на видачу 0,5 мінімальної
патенту України на сорт рослини заробітної плати
(без індексації)
за видачу або переоформлення 1,0 - " -
на прохання заявника патенту на
сорт рослини
за подачу клопотання про 1,0 - " -
продовження строку дії патенту
за підтримання чинності патенту у таких розмірах
щорічно починаючи з дати мінімальної
надходження заявки про його видачу заробітної плати
(без індексації)
за перший рік 0,1 - " - за другий рік 0,15 - " - за третій рік 0,2 - " - за четвертий рік 0,25 - " - за п'ятий рік 0,3 - " - за шостий рік 0,4 - " - за сьомий рік 0,5 - " - за восьмий рік 0,6 - " - за дев'ятий рік 0,8 - " - за десятий - двадцятий роки 1,0 - " - за кожний рік продовженого 1,0 - " - строку дії патенту (двадцять перший - тридцятий роки)
за сплату річного мита розмір мита протягом шести місяців збільшується на після закінчення встановленого 50 процентів строку його сплати
за підтримання чинності розмір річного патенту, за яким опубліковано мита зменшується заяву його власника про на 50 процентів надання будь-кому відкритої ліцензії
( Підпункт "у" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4042-XII ( 4042-12 ) від 25.02.94; в редакції Закону
N 75/95-ВР від 28.02.95 )
( Установити, що державне мито, сплачене згідно з пунктом 6
статті 3, за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і
"у", зараховується у 1994-1998 роках до державного бюджету, і ці
кошти спрямовуються на проведення паспортизації громадян згідно з
Постановою ВР N 4048-XII ( 4048-12 ) від 25.02.94 )
Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита
Від сплати державного мита звільняються: 1) позивачі - робітники та службовці - за позовами про
стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що випливають з
трудових правовідносин; члени колективних сільськогосподарських
підприємств, працівники селянських (фермерських) господарств - за
позовами до колективних сільськогосподарських підприємств,
селянських (фермерських) господарств про оплату праці та за іншими
вимогами, пов'язаними з трудовою діяльністю; 2) позивачі - за позовами, що випливають з авторського права,
а також з права на відкриття, винахід, раціоналізаторську
пропозицію та промислові зразки; 3) громадяни - з касаційних скарг і скарг на рішення, що
набрали законної сили, у справах про розірвання шлюбу; 4) позивачі - за позовами про відшкодування збитків,
заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також
смертю годувальника; 5) позивачі - за позовами про стягнення аліментів; 6) сторони - із спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків,
заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним
притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним
застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним
накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи
виправних робіт, а також пов'язаних з виплатою грошової
компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його вартості
громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 );
( Пункт 6 статті 4 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 43-93
від 30.04.93 ) 7) органи соціального страхування та органи соціального
забезпечення - за регресними позовами про стягнення з особи, яка
заподіяла шкоду, сум допомоги і пенсій, виплачених потерпілому або
членам його сім'ї, а органи соціального забезпечення - також за
позовами про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсій; 8) позивачі - за позовами про відшкодування матеріальних
збитків, завданих злочином; 9) громадяни - за видачу або засвідчення вірності копій
документів, необхідних для призначення та одержання державних
допомоги і пенсій, а також у справах опіки та усиновлення
(удочеріння); 10) державні і громадські органи, підприємства, установи,
організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених
чинним законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та
інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що
пов'язані з порушенням їх прав; ( Пункт 10 статті 4 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 107/94-ВР від 15.07.94 ) 11) органи місцевого та регіонального самоврядування - за
позовами до суду або арбітражного суду про визнання недійсними
актів інших органів місцевого та регіонального самоврядування,
місцевих державних адміністрацій, підприємств, об'єднань,
організацій і установ, які ущемлюють їх повноваження; органи місцевого та регіонального самоврядування - за
позовами до суду або арбітражного суду про стягнення з
підприємства, об'єднання, організації, установи і громадян
збитків, завданих інтересам населення, місцевому господарству,
навколишньому середовищу їхніми рішеннями, діями або
бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів
місцевого та регіонального самоврядування; органи місцевого та регіонального самоврядування - за
позовами до суду або арбітражного суду про припинення права
власності на земельну ділянку; 12) місцеві державні адміністрації - за позовами до
арбітражного суду про визнання недійсними актів органів місцевого
та регіонального самоврядування, що суперечать чинному
законодавству; 13) громадяни - за реєстрацію народження, смерті, усиновлення
(удочеріння) та встановлення батьківства, за видачу їм свідоцтв
про зміну, доповнення й виправлення записів актів про народження у
випадках встановлення батьківства, усиновлення (удочеріння), а
також у зв'язку з помилками, допущеними при реєстрації актів
громадянського стану органами запису актів громадянського стану; 14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів
дарування майна на користь держави, а також на користь державних
підприємств, установ і організацій; 15) фінансові органи та державні податкові інспекції - за
видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на
спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за
вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про
стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок; фінансові органи та державні податкові інспекції - позивачі й
відповідачі - за позовами до суду та арбітражного суду; органи державного контролю за цінами - позивачі й відповідачі
- за позовами до суду та арбітражного суду; ( Пункт 15 статті 4
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 68/94-ВР від
30.06.94 ) 16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину: на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у
зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або
з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей,
охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони
власності громадян або колективної чи державної власності, а також
осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного
з Чорнобильською катастрофою; на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку; на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі,
квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності,
якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести
місяців з дня смерті спадкодавця; на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці
громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у
сільській місцевості; на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних
установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового
страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми
заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і
винагород за відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію та
промислові зразки; на майно осіб селянського (фермерського) господарства, якщо
вони є членами цього господарства; 17) неповнолітні - за видачу їм паспорта громадянина України
(нового зразка) та видачу свідоцтва про право на спадщину; 18) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 потерпілих
внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни, віднесені до категорії 3 потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення
чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон
відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого
добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня
1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні
гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років; громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або
постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного
контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили
або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів
(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до
них у встановленому порядку особи; інваліди I та II груп; 19) місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад
народних депутатів, підприємства, установи, організації,
колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають
жилі будинки з надвірними будівлями (крім м. Києва та курортних
місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання
виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і
квартир; 20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових
паспортів України та посвідчень особи моряка; ( Пункт 20 статті 4
в редакції Закону N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 ) 21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за
видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у
зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською
катастрофою; ( Пункт 21 статті 4 в редакції Закону N 4047-XII
( 4047-12 ) від 25.02.94 ) 22) громадяни України - за видачу їм документів на право
виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами
могил близьких родичів, а також за видачу документів про
запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою
близьких родичів; 23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи,
прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм
документів на виїзд за кордон; 24) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу
документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на
умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного
мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та
іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують
функції почесних консулів України; 25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм
документа на виїзд за кордон; ( Пункт 25 статті 4 в редакції
Закону N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 ) 26) іноземні туристи - за реєстрацію іноземних паспортів; 27) позивачі - Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України, Міністерство лісового господарства України та
їхні органи на місцях, підприємства Укрзалізниці, що здійснюють
захист лісонасаджень, органи рибоохорони - у справах про стягнення
коштів на покриття шкоди, заподіяної державі забрудненням
навколишнього середовища, порушенням лісового законодавства та
нераціональним використанням природних ресурсів і рибних запасів;
( Пункт 27 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3629-XII ( 3629-12 ) від 19.11.93 ) 28) українські добровільні товариства "Спілка "Чорнобиль",
Українська Спілка ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів,
їхні підприємства та установи, республіканське добровільне
громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" -
за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного
суду, а також за вчинення всіх нотаріальних дій; 29) Національний банк України та його установи, за винятком
госпрозрахункових; 30) Генеральна прокуратура України та її органи - за
позовами, з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду в
інтересах громадян і державних юридичних осіб; 31) Центральна виборча комісія та виборчі комісії по виборах
народних депутатів - із заяв про дачу висновку з питань наявності
підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в
депутати; 32) ( Абзац перший пункту 32 статті 4 виключено на підставі
Закону N 75/95-ВР від 28.02.95 ) Фонд винаходів України - за дії, вказані в підпункті "у"
пункту 6 статті 3 цього Декрету, а також за позовами, з якими він
звертається до суду або арбітражного суду; ( Абзац третій пункту 32 статті 4 виключено на підставі
Закону N 75/95-ВР від 28.02.95 )
33) Українська державна страхова комерційна організація та її
установи - за позовами, з якими вони звертаються до суду та
арбітражного суду, в усіх справах, пов'язаних з операціями
обов'язкового страхування; 34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й
організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його
відділення; 35) державні органи приватизації - за позовами, з якими вони
звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах,
пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, а також за
проведення аукціонів, за операції з цінними паперами; ( Статтю 4
доповнено пунктом 35 згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93 ) 36) органи Антимонопольного комітету України - за позовами,
з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду у зв'язку з
порушенням антимонопольного законодавства. ( Статтю 4 доповнено
пунктом 36 згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95 )
Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного
мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Повноваження місцевих Рад народних депутатів
і Міністерства фінансів України з надання
пільг щодо сплати державного мита
Місцеві Ради народних депутатів мають право встановлювати
додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного
мита, яке зараховується до місцевих бюджетів, а Міністерство
фінансів України - щодо державного мита, яке зараховується до
державного бюджету України.
Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету
Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування,
крім мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до
арбітражного суду, із заяв про перевірку рішень, ухвал та постанов
арбітражних судів у порядку нагляду, а також за дії, пов'язані з
одержанням патентів на сорти рослин, підтриманням їх чинності, яке
зараховується до державного бюджету України. ( Частина перша
статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 75/95-ВР від
28.02.95 ) Державне мито з позовних заяв і заяв кредиторів у справах про
банкрутство, що надходять з інших держав та розглядаються
відповідними органами України, зараховується до державного бюджету
України.
Стаття 7. Порядок сплати державного мита
Державне мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом
перерахувань з рахунку платника в кредитній установі. З позовів, що подаються до суду та арбітражного суду в
іноземній валюті, а також за дії та операції в іноземній валюті
державне мито сплачується в іноземній валюті. У разі коли розмір
ставок державного мита передбачено в частинах офіційно
встановленої мінімальної заробітної плати, державне мито
сплачується в іноземній валюті з урахуванням курсу грошової
одиниці Національного банку України, крім випадків, передбачених у
частині третій цієї статті. Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно
постійно проживають або знаходяться за межами України, сплачують
вказане в підпункті "у" пункту 6 статті 3 мито у вільно
конвертованій валюті виходячи з розміру мінімальної заробітної
плати еквівалентного 600 доларів США, або в іншій валюті та
розмірах, якщо це передбачено угодами з Україною. Порядок сплати державного мита встановлюється Міністерством
фінансів України.
Стаття 8. Повернення державного мита
Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або
повністю у випадках: 1) внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним
законодавством; 2) повернення заяви (скарги) або відмови в її прийнятті, а
також відмови державних нотаріальних контор або виконавчих
комітетів міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у
вчиненні нотаріальних дій; 3) припинення провадження у справі або залишення позову без
розгляду, якщо справа не підлягає розглядові в суді чи в
арбітражному суді, а також коли позивачем не додержано
встановленого для даної категорії справ порядку доарбітражного
врегулювання спору або коли позов подано недієздатною особою; 4) скасування в установленому порядку рішення суду,
припинення провадження у справі, якщо справа не підлягає
розглядові в судах, або якщо заінтересованою особою, яка
звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорії
справ порядку попереднього позасудового розв'язання спору і
можливість застосування цього порядку втрачено, якщо при цьому
державне мито було вже стягнуто в доход бюджету; 5) в інших випадках, передбачених законодавством України. Повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву
подано до відповідної установи, що справляє мито, протягом року з
дня зарахування його до бюджету.
Стаття 9. Відповідальність за правильність справляння
державного мита
Керівники установ, що справляють державне мито, несуть
відповідальність за правильність його справляння, а також за
своєчасність та повноту внесення до бюджету, відповідно до Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ). За несвоєчасне та неповне внесення державного мита до бюджету
стягується пеня в розмірі 0,2 процента за кожний день прострочки.
Стаття 10. Органи, що здійснюють контроль за справлянням
державного мита
Міністерство фінансів України, Головна державна податкова
інспекція України, місцеві фінансові органи та державні податкові
інспекції проводять ревізії та перевірки правильності справляння
державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до
бюджету в усіх установах, що його справляють.
Стаття 11. Заключні положення
1. Зупиняється дія Закону України "Про державне мито"
( 1994-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12,
ст.170). 2. Державне мито, яке згідно із статтею 3 цього Декрету
справляється за ставками у розмірах частин мінімальної заробітної
плати, обчислюється виходячи з розміру вказаної заробітної плати,
що діє на день вчинення відповідної дії, за яку справляється
державне мито. 3. Цей Декрет набуває чинності з дня його опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 21 січня 1993 року
N 7-93

Опубліковано: "Голос України", 12 лютого 1993 рокуon top