Document 696-XIV, valid, current version — Adoption on May 21, 1999
( Last event — Entry into force, gone June 16, 1999. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 31, ст.247 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст.167) такі зміни:
1. Абзац п'ятий статті 1 викласти в такій редакції:
"молода сім'я - подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не
перевищує 30 років, або неповна сім'я, в якій мати (батько) віком
до 30 років".
2. Частину п'яту статті 9 викласти в такій редакції:
"Для учнів і студентів очної форми навчання середніх
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних
закладів державою гарантуються протягом року пільги на проїзд по
території України залізничним, водним, автомобільним, міським
(крім таксі) транспортом. Відповідні кошти передбачаються у
державному бюджеті окремим рядком. Порядок надання зазначених
пільг визначається Кабінетом Міністрів України. Органи місцевого
самоврядування відповідно до закону встановлюють порядок надання
пільг на проїзд учнів і студентів у місцевому пасажирському
транспорті і передбачають відповідні видатки з місцевих бюджетів".
3. Частину першу статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
"Молоді громадяни можуть одержувати за рахунок коштів
державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити на
здобуття освіти у вищих закладах освіти різних форм навчання
незалежно від форм власності, що діють на території України.
Зазначені кошти передбачаються у відповідних бюджетах окремим
рядком. Порядок надання зазначених кредитів визначає Кабінет
Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 травня 1999 року
N 696-XIVon top