Document 685-2011-п, invalid, current version — Loss of force on May 12, 2018, on the basis - 338-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 червня 2011 р. № 685
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 338 від 18.04.2018}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів з відтворення культури національних меншин та реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 352 від 18.04.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 352 від 18.04.2012
№ 211 від 25.06.2014}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів з відтворення культури національних меншин та реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 352 від 18.04.2012}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. № 685

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів з відтворення культури національних меншин та реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 352 від 18.04.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин" для проведення заходів з відтворення культури національних меншин та реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 352 від 18.04.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури, а розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - установи, які належать до сфери управління Мінкультури і забезпечують проведення заходів з відтворення культури національних меншин та реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (далі - заходи).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 352 від 18.04.2012}

3. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства та організації, зокрема громадські, діяльність яких спрямована на сприяння збереженню і розвитку мов національних меншин, які безпосередньо беруть участь у підготовці та проведенні заходів і мають необхідну матеріально-технічну базу.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

проведення в Україні міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсів, олімпіад на краще знання мов національних меншин, навчальних семінарів для керівників та педагогічних працівників недільних шкіл, в яких вивчаються мови національних меншин;

підготовку та проведення в Україні з'їздів, конгресів, форумів, конференцій, симпозіумів, семінарів, засідань за круглим столом, соціологічних досліджень з питань функціонування та розвитку мов національних меншин;

сприяння організації виставок, стендів, присвячених відродженню і розвитку мов національних меншин;

сприяння виданню посібників, словників, розмовників, довідників з мов національних меншин, програм, планів, науково-методичних видань для недільних шкіл, в яких вивчаються мови національних меншин, та інформаційно-аналітичних видань, збірників матеріалів щодо реалізації мовних прав національних меншин, визначених Європейською хартією регіональних мов або мов меншин, виходячи з потреби в них, чисельності представників національних меншин та учнів недільних шкіл, а також сприяння виданню друкованих засобів масової інформації, крім тих, співзасновником яких є Мінкультури;

підготовку та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних форумів, культурологічних та культурно-мистецьких акцій, свят, конкурсів, фестивалів, виставок, творчих семінарів, конференцій, майстер-класів, мистецьких пленерів представників культур національних меншин України, забезпечення їх учасників методичними матеріалами на паперових та електронних носіях;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 352 від 18.04.2012}

сплату внеску України до Міжнародного фонду культурного розмаїття, оплату витрат, пов’язаних з відрядженням членів офіційних делегацій, склад яких погоджено Прем’єр-міністром України в установленому законодавством порядку, для участі в заходах, пов’язаних з відтворенням культури національних меншин.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 352 від 18.04.2012}

5. За рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування витрат на забезпечення оплати виступів учасників заходів (за договором), відрядження, пов'язані з перебуванням учасників заходів, членів журі, фахівців галузі культури, учасників робочих засідань (у разі, коли це передбачено договором про міжнародне співробітництво), виплату заробітної плати режисерсько-постановочній та адміністративній групам, артистичному персоналу, оренду технічного обладнання та приміщень для проведення заходів, оплату експлуатаційних витрат, пов'язаних з використанням зазначених приміщень, комунікаційних, транспортних, постановочних, поліграфічних (виготовлення друкованої продукції) послуг, послуг з перекладу, зокрема синхронного та послідовного, що надаються під час проведення заходів за участю членів офіційних делегацій, придбання канцелярських товарів, а також оплату інформаційно-рекламних послуг та придбання призів і сувенірів (за погодженням з Мінкультури).

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 352 від 18.04.2012}

6. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим Мінкультури планом заходів з урахуванням заявок, поданих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, та необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 211 від 25.06.2014}

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з договором про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з документальним підтвердженням виконавцями заходів обсягу здійснених витрат.

8. Мінкультури після затвердження розпису державного бюджету відповідно до плану заходів затверджує результативні показники використання бюджетних коштів з поквартальною розбивкою та подає їх у двотижневий строк Мінфіну.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів надсилають у тижневий строк після закінчення кварталу Мінкультури інформацію про виконання зазначених показників для її узагальнення та подання Мінфіну щокварталу і за результатами їх виконання за одинадцять місяців.

9. Мінкультури подає кожного півріччя Мінфіну інформацію про виконання плану заходів.

10. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на:

1) придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів тощо;

2) витрати, пов'язані з утриманням установ і громадських організацій;

3) фінансування заходів, що проводяться за рахунок коштів, передбачених на виконання інших бюджетних програм;

4) проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

5) оплату посередницьких послуг.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Казначейством.

12. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів забезпечують їх цільове та ефективне використання.

У разі коли під час виконання бюджетної програми допущені порушення, до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів застосовуються заходи впливу відповідно до законодавства.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.on top