Про вдосконалення порядку нагородження державними нагородами Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Resolution on November 15, 19886847-XI
Document 6847-XI, invalid, current version — Loss of force on June 20, 2001, on the basis - 2419-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149 )
Про вдосконалення порядку нагородження державними
нагородами Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 48, ст. 1126 )

Центральний Комітет КПРС в постанові "Про вдосконалення
порядку нагородження державними нагородами СРСР" визнав за
необхідне істотно змінити практику нагородження державними
нагородами країни, поставити цю справу так, щоб вона активно
сприяла успіху перебудови, прискоренню соціально-економічного
розвитку, відповідала вимогам демократизації і гласності. Виходячи
з цих положень та з метою вдосконалення діючої системи державних
нагород республіки, порядку присвоєння почесних звань,
нагородження Почесною Грамотою та Грамотою, Президія Верховної
Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Представлення до присвоєння почесних звань Української
РСР, нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної
Ради Української РСР працівників виробництва, науки, народної
освіти, охорони здоров'я, культури, інших сфер діяльності, груп
трудящих здійснювати за конкретні високі досягнення у вирішенні
завдань соціально-економічного розвитку республіки і культурного
будівництва з урахуванням особистих заслуг осіб, які
нагороджуються. Масових нагороджень, у тому числі за підсумками
п'ятирічок, надалі не провадити.
Кожний трудовий колектив має право самостійно порушувати
відповідне клопотання про нагородження державними нагородами
Української РСР.
Представлення до державних нагород республіки може
здійснюватись також за ініціативою партійних, радянських,
профспілкових, комсомольських органів, органів інших громадських
організацій, міністерств, державних комітетів, відомств
Української РСР.
Кандидатури для нагородження розглядаються на зборах
трудового колективу або його радою, про що робиться запис у
нагородному листі. У разі відхилення клопотання про нагородження
відповідний орган повідомляє трудовому колективу про причину
відмови.
2. Встановити, що присвоєння почесних звань Української РСР,
за винятком тих, які мають два ступені - "заслужений" і
"народний", вдруге не провадиться, а повторне нагородження
Почесною Грамотою або Грамотою Президії Верховної Ради Української
РСР допускається лише у виняткових випадках. Наступне
представлення до відзначення державною нагородою республіки
можливе, як правило, не раніше як через 5 років після попереднього
нагородження державною нагородою СРСР або державною нагородою
Української РСР.
Не провадиться нагородження громадян державними нагородами у
період їх трудової діяльності з нагоди ювілеїв.
3. Для відзначення особливих заслуг і високої професійної
майстерності працівників основних сфер трудової діяльності вважати
за доцільне мати такі почесні звання Української РСР:
"Заслужений працівник промисловості Української РСР", "Заслужений металург Української РСР", "Заслужений шахтар Української РСР", "Заслужений енергетик Української РСР", "Заслужений машинобудівник Української РСР", "Заслужений будівельник Української РСР", "Заслужений працівник транспорту Української РСР", "Заслужений працівник сільського господарства Української
РСР", "Заслужений винахідник Української РСР", "Заслужений раціоналізатор Української РСР", "Заслужений економіст Української РСР", "Заслужений працівник сфери послуг Української РСР", "Заслужений юрист Української РСР", "Заслужений лікар Української РСР", "Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР", "Заслужений вчитель Української РСР", "Заслужений працівник народної освіти Української РСР", "Заслужений діяч науки і техніки Української РСР", "Народний артист Української РСР", "Заслужений артист Української РСР", "Народний художник Української РСР", "Заслужений художник Української РСР", "Заслужений діяч мистецтв Української РСР", "Народний архітектор Української РСР", "Заслужений архітектор Української РСР", "Заслужений журналіст Української РСР", "Заслужений працівник культури Української РСР", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту Української
РСР", "Заслужений майстер народної творчості Української РСР".
Міністерству юстиції УРСР разом з заінтересованими
міністерствами і відомствами до 1 березня 1989 року внести до
Президії Верховної Ради УРСР пропозиції про те, яким категоріям
працівників і за які заслуги присвоювати почесні звання
"Заслужений працівник сфери послуг Української РСР", "Заслужений
працівник народної освіти Української РСР", "Заслужений діяч науки
і техніки Української РСР", "Заслужений працівник фізичної
культури і спорту Української РСР", про внесення змін до діючого
законодавства про державні нагороди Української РСР, маючи на
увазі приведення його у відповідність з даною постановою, а також
уточнення підстав для нагородження з урахуванням завдань
економічного і соціального розвитку республіки, перебудови всіх
сторін суспільного життя, дальшої демократизації процесу
представлення до нагород.
4. Представлення до присвоєння почесного звання УРСР,
нагородження Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради
УРСР подаються безпосередньо до Президії Верховної Ради
Української РСР:
на працівників підприємств, об'єднань, установ, організацій,
членів колгоспів, інших сільськогосподарських кооперативів,
споживчої кооперації, кооперативів у сфері виробництва і послуг -
виконкомами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад
народних депутатів спільно з обласними та Київською міською радами
профспілок, а також міністерствами, державними комітетами та
відомствами УРСР спільно з відповідними республіканськими
комітетами профспілок;
на працівників підприємств, об'єднань і установ громадських
організацій, членів творчих спілок - республіканськими органами
громадських організацій, творчих спілок спільно з відповідними
республіканськими профспілковими органами.
Клопотання трудових колективів про нагородження працівників
підприємств, об'єднань, установ і організацій погоджуються з
райкомами, міськкомами партії та виконкомами районних, міських,
районних у містах Рад народних депутатів.
Присвоєння почесних звань Української РСР, нагородження
Почесною Грамотою та Грамотою Президії Верховної Ради Української
РСР здійснюється також за поданням міністерств, державних
комітетів, відомств СРСР, керівних органів союзних і автономних
республік.
5. Не нагороджувати надалі Почесною Грамотою та Грамотою
Президії Верховної Ради Української РСР райони, міста та інші
населені пункти, трудові колективи.
6. Доручити Міністерству юстиції УРСР разом з Академією наук
УРСР, Інститутом історії партії при ЦК Компартії України та іншими
організаціями вивчити і у першому півріччі 1989 року внести
пропозиції про можливість встановлення нових державних нагород
Української РСР з урахуванням революційних, трудових традицій і
таких, що увічнюють імена видатних прогресивних національних
діячів.
7. Міністерствам, державним комітетам і відомствам УРСР,
органам громадських організацій, трудовим колективам, засобам
масової інформації широко пропагувати досягнення громадян, які
удостоєні державних нагород, виховувати на їх прикладі трудящих,
насамперед молодь, переконливо показувати при цьому, що високої
нагороди удостоюється лише той, хто самовіддано, з повною
віддачею, творчо виконує свій обов'язок перед народом, перед
соціалістичною Батьківщиною.
8. Радянським, правоохоронним органам забезпечити контроль за
неухильним додержанням встановленого порядку позбавлення державних
нагород осіб, які скоїли тяжкі злочини, скомпрометували себе як
нагороджені.

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 15 листопада 1988 р.
N 6847-XIon top