Document 675-IV, valid, current version — Adoption on April 3, 2003
( Last event — Entry into force, gone April 26, 2003. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Земельного
кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 28, ст.213 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 8 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 3-4, ст. 27) доповнити абзацами такого змісту:
"Члени колективних сільськогосподарських підприємств,
сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських
акціонерних товариств, а також пенсіонери з їх числа, які на час
набрання чинності цим Кодексом не приватизували земельні ділянки
шляхом оформлення права на земельну частку (пай), мають право на
їх приватизацію в порядку, встановленому статтями 25 та 118 цього
Кодексу. В сільськогосподарських акціонерних товариствах право на
земельну частку (пай) мають лише їх члени, які працюють у
товаристві, а також пенсіонери з їх числа.
При обчисленні розміру земельної частки (паю) враховуються
сільськогосподарські угіддя, які були передані в оренду із земель
державної чи комунальної власності або які на час набрання
чинності Земельним кодексом України належали цим підприємствам на
праві колективної власності чи перебували у постійному
користуванні, за винятком земель, що не підлягають приватизації
або залишаються у державній чи комунальній власності відповідно до
цього Кодексу".
2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 675-IVon top