Document 646-2011-п, invalid, current version — Loss of force on May 12, 2018, on the basis - 338-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. № 646
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 338 від 18.04.2018}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 316 від 23.04.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 316 від 23.04.2012
№ 211 від 25.06.2014}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 316 від 23.04.2012}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 646

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 316 від 23.04.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою “Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин”, для проведення заходів щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 316 від 23.04.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури, а розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - установи, які належать до сфери управління Мінкультури і проводять заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою, зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин (далі - заходи).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 316 від 23.04.2012}

Одержувачами бюджетних коштів є підприємства та організації, які безпосередньо беруть участь у підготовці та проведенні заходів, мають необхідну матеріально-технічну базу.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) забезпечення проведення спільних культурно-просвітницьких, науково-практичних, культурно-мистецьких заходів в Україні та за кордоном (форумів, симпозіумів, конференцій, конкурсів, оглядів, фестивалів, культурно-мистецьких акцій, концертів, концертних турів, виставок, творчих семінарів, майстер-класів) та забезпечення їх учасників методичними матеріалами на паперових та електронних носіях;

{Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 316 від 23.04.2012}

2) підготовку та видання в Україні та за кордоном публіцистичної, інформаційно-аналітичної та довідкової літератури, що стосується життя і діяльності закордонних українців;

3) вивчення соціально-культурних потреб закордонних українців у Румунії, Словацькій Республіці, Російській Федерації, Республіці Польща, Угорській Республіці;

4) підготовку, випуск і розповсюдження відео- та аудіоматеріалів про історію і сьогодення України, її традиції та культуру;

5) проведення заходів щодо виконання міждержавних і міжвідомчих угод, укладених з Республікою Молдова, Республікою Білорусь, Республікою Литва, Республікою Польща, Федеративною Республікою Німеччина;

6) забезпечення участі офіційних представників та делегацій в окремих міжнародних заходах, що проводяться в рамках співробітництва у сфері міжнаціональних відносин і зміцнення зв'язків із закордонними українцями, включаючи фінансування витрат, пов'язаних з відрядженням членів офіційних делегацій, склад яких погоджено з Прем'єр-міністром України.

4. За рахунок бюджетних коштів здійснюється фінансування витрат, зокрема на:

забезпечення оплати виступів учасників заходів, відрядження, пов’язані з перебуванням учасників заходів, членів журі, фахівців галузі культури, виплату заробітної плати режисерсько-постановочної та адміністративної груп, артистичного персоналу, оренду приміщень для проведення заходів та технічного обладнання, оплату транспортних, постановочних, поліграфічних, інформаційно-рекламних послуг та послуг зв’язку, а також придбання призів і сувенірів (за погодженням з Мінкультури);

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 316 від 23.04.2012}

підготовку та проведення спільних засідань міжурядових комісій, підкомісій, робочих і консультаційних груп з питань забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин відповідно до положень про міжурядові комісії та угод про міжнародне співробітництво.

У разі підготовки та проведення засідань міжурядових комісій з питань провадження міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин бюджетні кошти спрямовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з перебуванням членів міжурядових комісій (у разі, коли це передбачено угодою про міжнародне співробітництво), оплату оренди приміщень та обладнання, транспортних послуг, послуг із синхронного та послідовного перекладу, що надаються під час проведення заходів за участю членів офіційних делегацій, придбання інформаційно-довідкових матеріалів, друкування та переклад відповідних матеріалів.

5. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних бюджетних призначень згідно із затвердженим Мінкультури планом заходів з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 211 від 25.06.2014}

Зазначений план заходів подається Мінфіну у двотижневий строк з дня його затвердження.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 316 від 23.04.2012}

6. Мінкультури видає для проведення кожного заходу наказ, в якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення заходу.

До такого наказу додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням заходу, що затверджений виконавцем заходу і погоджений з Мінкультури, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з договором про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з наданням виконавцем заходів завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в таких актах.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 316 від 23.04.2012}

8. Мінкультури після затвердження розпису державного бюджету відповідно до плану заходів затверджує результативні показники використання бюджетних коштів з поквартальною розбивкою та подає їх у двотижневий строк Мінфіну.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів надсилають у тижневий строк після закінчення кварталу Мінкультури інформацію про виконання зазначених показників для її узагальнення та подання Мінфіну щокварталу і за результатами їх виконання за одинадцять місяців.

9. Мінкультури подає кожного півріччя Мінфіну інформацію про виконання плану заходів.

10. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на:

1) придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів тощо;

2) витрати, пов'язані з утриманням установ і громадських організацій;

3) проведення заходів, видатки на здійснення яких передбачені за іншими бюджетними програмами;

{Підпункт 3 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 316 від 23.04.2012}

4) проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 316 від 23.04.2012}

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.on top