Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on September 2, 2015644
Document 644-2015-п, first version — Adoption on September 2, 2015
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2015 р. № 644
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. № 644

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У вступній частині постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1506 “Про затвердження Порядку виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обов’язків у суді” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1930) слова і цифри “статті 72 Закону України “Про судоустрій України” замінити словами і цифрами “статті 64 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

2. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 88 “Про віднесення посад працівників апарату судів загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних службовців” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 404; 2004 р., № 30, ст. 2031; 2010 р., № 92, ст. 3273; 2011 р., № 18, ст. 752; 2012 р., № 50, ст. 1979):

1) в абзаці першому слово і цифри “статті 149” замінити словом і цифрами “статті 152”;

2) у підпункті “а” підпункту 3 слова “помічника першого заступника голови, помічників заступників голови - секретарів судових палат, помічників заступників секретарів судових палат” замінити словами “помічників заступників голови, помічників секретарів судових палат”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545, № 35, ст. 2118, № 44, ст. 2772, № 50, ст. 3119; 2006 р., № 5, ст. 230, № 15, ст. 1083, № 22, ст. 1655; 2007 р., № 1, ст. 28, ст. 29, № 78, ст. 2892; 2008 р., № 35, ст. 1179, № 47, ст. 1530; 2010 р., № 27, ст. 1063, № 92, ст. 3273, № 98, ст. 3490; 2011 р., № 18, ст. 752, № 28, ст. 1179, ст. 1193, № 30, ст. 1297, № 39, ст. 1603; 2012 р., № 37, ст. 1375; 2013 р., № 2, ст. 49, № 31, ст. 1085, № 65, ст. 2356; 2014 р., № 34, ст. 914; 2015 р., № 28, ст. 795):

1) у пункті 1 у графі “Найменування посади” слова “, Керівник Секретаріату Конституційного Суду України, Керівник апарату Верховного Суду України” та “, Керівник апарату вищого спеціалізованого суду” виключити;

2) у пункті 2:

абзац третій виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Рішення про зазначені виплати Голові Державної судової адміністрації, його першому заступнику та заступникам приймаються Радою суддів.”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 520 “Про оплату праці Голови, заступника Голови та секретаря секції Вищої ради юстиції” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1555; 2013 р., № 99, ст. 3636):

1) назву постанови викласти в такій редакції:

Про оплату праці членів Вищої ради юстиції та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Установити, що:

1) посадовий оклад члена Вищої ради юстиції та члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлюється в розмірі 10 мінімальних заробітних плат з коефіцієнтом - 1,3;

2) членам Вищої ради юстиції та членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у межах затвердженого фонду оплати праці виплачуються:

щомісячна доплата за вислугу років у таких розмірах: за наявності стажу роботи в галузі права понад 15 років - 40 відсотків, понад 20 років - 50 відсотків, понад 25 років - 60 відсотків, понад 30 років - 70 відсотків, понад 35 років - 80 відсотків їх посадового окладу;

щомісячна доплата за перебування:

- на посадах Голови Вищої ради юстиції, Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - у розмірі 10 відсотків їх посадового окладу;

- на посадах заступника Голови, секретаря секції Вищої ради юстиції, заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, секретарів кваліфікаційної та дисциплінарної палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - у розмірі 5 відсотків їх посадового окладу;

щомісячна доплата за науковий ступінь кандидата (доктора філософії) або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків їх посадового окладу.”.

5. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1243 “Питання оплати праці вищих посадових осіб України, окремих керівних працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування та суддів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3286; 2010 р., № 92, ст. 3273) цифри “520,” виключити.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2007 р., № 37, ст. 1455, № 89, ст. 3259; 2010 р., № 86, ст. 3024, № 92, ст. 3273; 2011 р., № 18, ст. 752, № 45, ст. 1830; 2012 р., № 50, ст. 1979):

1) доповнити постанову пунктом 3-3 такого змісту:

“3-3. Установити надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці керівнику Секретаріату Конституційного Суду України, керівнику апарату Верховного Суду України, керівнику апарату вищого спеціалізованого суду у розмірі до 75 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.

Рішення про зазначені виплати керівнику Секретаріату Конституційного Суду України приймається Головою Конституційного Суду України, керівнику апарату Верховного Суду України та керівнику апарату вищого спеціалізованого суду - Головою Державної судової адміністрації.”;

2) у додатках до постанови:

у додатку 11-1:

у назві додатка слова “керівних працівників та спеціалістів секретаріату” замінити словами “керівних працівників, спеціалістів секретаріату та інспекторів”;

у графі “Найменування посади”:

в абзаці другому слово “дисциплінарних” виключити;

в абзаці третьому слово “дисциплінарний” виключити;

абзац п’ятий після слів “у складі” доповнити словом “департаменту,”;

додатки 42 і 43 викласти в такій редакції:


“Додаток 42
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. № 644)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Секретаріату Конституційного Суду України

Категорія

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду)

1

Керівник Секретаріату

1,2

1

Перший заступник керівника Секретаріату

1,1

2

Заступник керівника Секретаріату

0,9

3

Керівник Служби Голови Конституційного Суду України

0,7

Керівник управління

0,7

Завідувач самостійного відділу, служби

0,7

Завідувач відділу у складі управління, служби

0,7

Завідувач сектору

0,7

Завідувач сектору в складі управління, відділу, служби

0,7

Радник, помічник Голови

0,7

Науковий консультант судді

0,7

Помічник керівника Секретаріату

0,7

Помічник судді

0,7

Головний: спеціаліст, консультант

0,7

Старший консультант

0,7

4

Провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії

0,5


Додаток 43
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. № 644)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів Апарату Верховного Суду України

Категорія

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду)

1

Керівник Апарату

1,2

2

Заступник керівника Апарату

0,9

Начальник управління

0,9

Начальник самостійного відділу, іншого самостійного структурного підрозділу

0,9

3

Начальник відділу у складі управління

0,7

Завідувач сектору, керівник прес-служби

0,7

Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати

0,7

Помічник: секретаря пленуму, судді

0,7

Науковий консультант

0,7

Головний: спеціаліст, консультант

0,7

Старший консультант

0,7

4

Спеціаліст, консультант

0,5

Старший судовий розпорядник

0,5

Судовий розпорядник

0,5”;

додатки 44 і 45 викласти в такій редакції:


“Додаток 44
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. № 644)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату вищих спеціалізованих судів

Категорія

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду)

1

Керівник апарату

1,2

2

Заступник керівника апарату

0,9

Начальник управління

0,9

Начальник самостійного відділу

0,9

3

Начальник відділу у складі управління

0,7

Помічник: голови суду, заступника голови

0,7

Завідувач сектору, керівник прес-служби

0,7

Помічник: секретаря пленуму, судді

0,7

Науковий консультант

0,7

Головний: спеціаліст, консультант

0,7

Старший консультант

0,7

4

Провідний спеціаліст, консультант

0,5

Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник

0,5

Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник

0,5

Спеціаліст, секретар суду

0,5


Додаток 45
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. № 644)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату апеляційних судів

Категорія

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду)

3

Керівник апарату

0,7

4

Заступник керівника апарату

0,5

Начальник відділу

0,5

Помічник голови суду

0,5

Помічник заступника голови суду

0,5

5

Головний бухгалтер

0,4

Помічник судді

0,4

Головний спеціаліст

0,4

Старший консультант

0,4

6

Провідний спеціаліст, консультант

0,3

Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник

0,3

Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник

0,3

Спеціаліст, секретар суду

0,3

__________
Примітка.


У 2015 році місячний посадовий оклад застосовується з урахуванням 50-відсоткового зменшення; інші виплати працівникам апарату судів, передбачені цією постановою, здійснюються виключно в межах фонду оплати праці суду.”;

додаток 46 виключити;

додаток 47 викласти в такій редакції:


“Додаток 47
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 р. № 644)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату місцевих (загальних, спеціалізованих) судів

Категорія

Найменування посади

Місячний посадовий оклад (коефіцієнт від місячного посадового окладу судді місцевого суду)

4

Керівник апарату

0,5

5

Заступник керівника апарату

0,4

Начальник відділу

0,4

Головний бухгалтер

0,4

Помічник голови суду

0,4

Помічник: судді, заступника голови суду

0,4

Головний спеціаліст, старший консультант

0,4

6

Провідний спеціаліст, консультант

0,3

Спеціаліст I категорії, старший секретар суду, старший судовий розпорядник

0,3

Спеціаліст II категорії, секретар судового засідання, судовий розпорядник

0,3

Секретар суду, перекладач, спеціаліст

0,3

__________
Примітка.


У 2015 році місячний посадовий оклад застосовується з урахуванням 50-відсоткового зменшення; інші виплати працівникам апарату судів, передбачені цією постановою, здійснюються виключно в межах фонду оплати праці суду.”.

7. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 2065 “Про віднесення посад керівних працівників та спеціалістів секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до відповідних категорій посад державних службовців” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 85, ст. 2996; 2013 р., № 10, ст. 385):

1) у назві розпорядження слова “керівних працівників та спеціалістів секретаріату” замінити словами “керівних працівників, спеціалістів секретаріату та інспекторів”;

2) в абзаці першому слово і цифри “статті 98” замінити словами і цифрами “статей 109 і 110” , а слова “керівних працівників та спеціалістів секретаріату” - словами “керівних працівників, спеціалістів секретаріату та інспекторів”;

3) в абзаці третьому слова “керівник служби дисциплінарних інспекторів” замінити словами “керівник служби інспекторів”;

4) в абзаці четвертому слова “заступник керівника служби дисциплінарних інспекторів” та “дисциплінарний інспектор” замінити відповідно словами “заступник керівника служби інспекторів” та “інспектор”;

5) в абзаці п’ятому слова “завідуючий самостійним сектором” замінити словами “завідувач самостійного сектору”;

6) в абзаці шостому слова “завідуючий сектором у складі управління” замінити словами “завідувач сектору у складі департаменту, управління”.on top