Document 643_163, valid, current version — Adoption on December 24, 1998

               Угода 
про співробітництво між Федеральною архівною службою Росії
та Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України

Дата підписання: 24.12.1998 Дата набуття чинності для України: 24.12.1998
Федеральна архівна служба Росії та Головне архівне управління
при Кабінеті Міністрів України, які надалі іменуються Сторони, керуючись Угодою між Урядом України та Урядом Росії про
співробітництво в галузі культури, науки і освіти від 26 червня
1995 р. ( 643_063 ), Угодою про правонаступництво щодо державних
архівів колишнього Союзу РСР від 6 липня 1992 р. ( 997_704 ), діючи в інтересах подальшого розвитку наукових і культурних
зв'язків, виходячи із взаємного прагнення до всебічної співпраці між
архівними установами обох держав, вважаючи, що таке співробітництво сприятиме поглибленню
дружніх взаємин між народами України та Росії, погодили таке:
Стаття 1
Сторони розвивають співробітництво на підставі принципів
рівноправності та взаємної вигоди із дотриманням відповідного
законодавства обох держав, загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права.
Стаття 2
Сторони з урахуванням накопиченого досвіду співробітництва,
керуючись прагненням до спільного проведення організаційних,
наукових, науково-методичних та інших заходів, взаємно запрошують
представників іншої Сторони до участі в цих заходах, обмінюються
законодавчими та іншими нормативними документами, що регламентують
діяльність архівних установ, а також архівознавчою і
науково-методичною літературою з архівної справи.
Стаття 3
Сторони розвивають обмін досвідом роботи між архівними
установами з напрямів діяльності державних архівів, що їх
цікавлять. З цією метою Сторони обмінюються інформацією з проблем
архівної справи, що виникають у них, заохочують співробітництво
центральних і регіональних архівів, здійснюють обміни
фахівцями-архівістами на взаємних засадах.
Стаття 4
Сторони сприяють співробітництву між Спілкою Архівістів
України та Російським товариством істориків-архівістів, надають їм
необхідну підтримку, залучають до участі у спільних заходах.
Стаття 5
Сторони відповідно до їх національних законодавств
забезпечують рівні можливості доступу до фондів підвідомчих їм
державних архівів для роботи з архівними матеріалами державних
архівів. З цією метою дослідники отримують доступ до всіх
довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і
неопублікованих, що стосуються тем їх досліджень.
Стаття 6
З метою поповнення Національного архівного фонду України та
Архівного фонду Росії документами, які містять інформацію з
історії народів України та Росії, Сторони надають одна одній копії
архівних документів. Розрахунки за надані копії здійснюються на
безвалютній еквівалентній основі, а також за договірними цінами,
прийнятними для обох Сторін.
Стаття 7
Сторони вивчають можливі претензії щодо переміщених архівних
документів і докладатимуть зусиль для вирішення питань, що
виникають у зв'язку з цим, на взаємоприйнятній основі, у
відповідності до норм міжнародного права і національного
законодавства.
Стаття 8
Сторони обмінюються публікаціями архівних матеріалів, що їх
видають архівні установи Сторін, здійснюють спільні публікації
архівних документів і організують документальні виставки за
узгодженою тематикою.
Стаття 9
Сторони створюють умови для взаємодії між своїми науковими
установами. З цією метою Український державний науково-дослідний
інститут архівної справи і документознавства (УДНДІАСД) та
Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства та
архівної справи (ВНДІДАС) інформують один одного про основні
напрями своєї діяльності, розробку актуальних проблем архівної
справи і документознавства, взаємодіють у проведенні спільних
науково-методичних заходів, стажувань фахівців.
Стаття 10
Сторони надають сприяння одна одній у задоволенні
соціально-правових запитів громадян і установ іншої Сторони на
підставі архівних документів, забезпечуючи безоплатне виконання в
першу чергу запитів репресованих осіб і тих, хто постраждав в
період фашистської окупації.
Стаття 11
Сторони розвивають співробітництво, намагаючись погоджувати
свої позиції і координувати свої дії у питаннях, що стосуються їх
участі в діяльності міжнародних архівних організацій.
Стаття 12
Співробітництво у рамках цієї Угоди не заважає іншим формам
спеціалізованих контактів в галузі архівної справи, що
здійснюються за взаємним погодженням Сторін.
Стаття 13
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і діє протягом
5 років. Вона автоматично продовжується на наступні п'ятирічні
періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить у письмовій формі іншу
Сторону про свій намір припинити її дію не менш ніж за шість
місяців до закінчення відповідного періоду. З підписанням даної Угоди припиняється дія Угоди про
співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті
Міністрів УРСР та Комітетом у справах архівів при Раді Міністрів
РСФСР, підписаної 27 червня 1991 р. ( 643_161 ).
Вчинено у м. Києві 24 грудня 1998 р. у двох примірниках,
кожен українською та російською мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
За Головне архівне управління За Федеральну архівну службу
при Кабінеті Міністрів України Росії
Р.Я.Пиріг В.П.Козловon top