Про утворення Ради у справах осіб з інвалідністю
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Composition of collective body, Regulation, Specification on September 14, 2016628
Document 628-2016-п, valid, current version — Revision on November 20, 2018, on the basis - 953-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2016 р. № 628
Київ

Про утворення Ради у справах осіб з інвалідністю

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 169 від 22.03.2017
№ 490 від 12.07.2017
№ 953 від 14.11.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду у справах осіб з інвалідністю у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду у справах осіб з інвалідністю, що додається.

3. Ліквідувати Раду у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

4. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2016 р. № 628

СКЛАД
Ради у справах осіб з інвалідністю

Віце-прем’єр-міністр України, голова Ради

Міністр соціальної політики, заступник голови Ради

Перший заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра молоді та спорту

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра фінансів

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Перший заступник Міністра культури

Перший заступник Голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Директор Фонду соціального захисту інвалідів

Перший заступник директора Департаменту гуманітарної та соціальної політики, начальник Управління соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

Народний депутат України - представник Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю (за згодою)

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції (за згодою)

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю (за згодою)

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю (за згодою)

Представники всеукраїнських громадських об’єднань, діяльність яких спрямовується на соціальний захист осіб з інвалідністю (за згодою)

Генеральний директор директорату захисту прав осіб з інвалідністю Мінсоцполітики, секретар Ради

Директор департаменту у справах ветеранів, осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінсоцполітики

{Склад в редакції Постанови КМ № 169 від 22.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 490 від 12.07.2017, № 953 від 14.11.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2016 р. № 628

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду у справах осіб з інвалідністю

1. Рада у справах осіб з інвалідністю (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань забезпечення, охорони та захисту прав осіб з інвалідністю з урахуванням позицій громадських організацій;

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення, охорони та захисту прав осіб з інвалідністю;

3) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері забезпечення, охорони та захисту прав осіб з інвалідністю;

4) підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази та підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення, охорони та захисту прав осіб з інвалідністю.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення питань у процесі реалізації державної політики у сфері забезпечення, охорони та захисту прав осіб з інвалідністю;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань забезпечення, охорони та захисту прав осіб з інвалідністю;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань із забезпечення, охорони та захисту прав осіб з інвалідністю;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення, охорони та захисту прав осіб з інвалідністю;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженнями з їх керівниками), а також представників Адміністрації Президента України (за згодою), Секретаріату Кабінету Міністрів України та фахівців і незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові факультативні, експертні та робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та незалежними експертами.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Ради є Віце-прем’єр-міністр України, визначений Кабінетом Міністрів України.

Голова Ради затверджує її персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни.

Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

До складу Ради включаються представники всеукраїнських громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю (за згодою), кількість яких не повинна перевищувати кількості представників органів державної влади.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

9. За результатами засідань Рада готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Кабінету Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. Пропозиції (рекомендації) до протоколу засідання можуть подавати у письмовій формі лише члени Ради, які брали участь у відповідному засіданні, протягом трьох робочих днів з дати його проведення.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінсоцполітики.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2016 р. № 628

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 837 “Про створення при Кабінеті Міністрів України Ради у справах інвалідів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 22, ст. 1016).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 79 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 837 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 221).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 936 “Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Раду у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2159).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 592 “Про внесення змін до Положення про Раду у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 53, ст. 1786).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 271 “Про затвердження нового складу Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1084).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 200 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 837 і від 14 липня 2010 р. № 592” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 861).

7. Пункти 1 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 537 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2282).

8. Пункти 1 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 201 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 53, ст. 1403).on top