Про затвердження Положення про Державний комітет України по туризму
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation on August 12, 1993625
Document 625-93-п, invalid, current version — Loss of force on August 25, 2004, on the basis - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 серпня 1993 р. N 625
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про затвердження Положення про Державний комітет
України по туризму

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
туризму, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 5 квітня 1984 р. N 161 "Про затвердження
Положення про Головне управління Української РСР по туризму".

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 1993 р. N 625
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет України по
туризму

1. Державний комітет України по туризму (Держкомтуризм) є
центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим
Кабінету Міністрів України. Держкомтуризм реалізує державну політику в галузі туризму і
несе відповідальність за подальший його розвиток.
2. Держкомтуризм у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своїх повноважень Кабінет організує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх виконанням.
Комітет узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції про
його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
3. Основними завданнями Держкомтуризму є: забезпечення розвитку внутрішнього та іноземного туризму;
визначення перспектив і напрямів розвитку туризму, вимог до його
рівня й обсягів; формування і розміщення державних контрактів і
замовлень; участь у формуванні й реалізація державної політики у галузі
іноземного та внутрішнього туризму, розвиток його
матеріально-технічної і соціальної бази; підготовка й раціональне використання кадрів для сфери
туризму; координація діяльності міністерств, відомств і організацій у
питаннях, пов'язаних з прийомом та обслуговуванням іноземних та
українських туристів, а також організацією туристичних поїздок за
кордон; участь в зовнішньоекономічній діяльності у галузі туризму,
залучення іноземних інвестицій, представлення за дорученням
Кабінету Міністрів України інтересів держави з питань туризму в
міжнародних організаціях, укладання в установленому порядку
міжнародних договорів.
4. Держкомтуризм здійснює виконання покладених на нього
завдань безпосередньо, а також через підприємства, об'єднання й
організації з туризму, що перебувають у сфері управління Комітету.
5. Держкомтуризм відповідно до покладених на нього завдань: 1) аналізує стан справ у сфері туризму, прогнозує його
розвиток відповідно до потреб особистості, суспільства, держави; 2) розробляє нормативно-правову основу функціонування
туризму, бере участь у розробці проектів загальнодержавних програм
у частині, що стосується туризму, здійснює експертизу проектів
відомчих та інших рішень з питань туризму; 3) прогнозує та впорядковує мережу підвідомчих туристичних
підприємств і організацій; розробляє і в установленому порядку
відкриває нові туристичні маршрути; 4) забезпечує виконання підвідомчими підприємствами і
організаціями державних замовлень та контрактів;
5) контролює виконання підприємствами і організаціями
незалежно від підпорядкування та форм власності обов'язкових
правил прийому й обслуговування туристів в Україні; 6) здійснює заходи, спрямовані на забезпечення безпеки
туристів; 7) організує проведення інформаційно-екскурсійної роботи,
вивчає та узагальнює її практику; організує проведення методичних
семінарів, конференцій й інших заходів з обміну досвідом роботи; 8) розробляє маршрути, тури, нові високоприбуткові види
туризму, пропагує й популяризує серед зарубіжної громадськості
поїздки в Україну; 9) готує та видає методичні посібники та довідки з
інформаційно-екскурсійної роботи, рекламні проспекти, буклети,
плакати тощо, бере участь в міжнародних ярмарках і виставках; 10) забезпечує розробку та затвердження у встановленому
порядку проектно-кошторисної документації й титульних списків на
будівництво і реконструкцію готелів, мотелів, кемпінгів,
ресторанів та інших об'єктів туризму; 11) укладає договори на будівництво готелів, мотелів,
кемпінгів, ресторанів та інших об'єктів для обслуговування
туристів і здійснює фінансування їх будівництва; 12) забезпечує формування ринку туристичних послуг, сприяє
створенню нових комерційних і виробничих структур, створює банки
на комерційній основі в установленому порядку; 13) контролює рівень зовнішньоторговельних цін на послуги та
роботи у туристичних підприємствах та організаціях системи
Держкомтуризму, бере участь у розробці, погодженні й сприяє
реалізації тарифних та інших угод щодо регулювання експорту та
імпорту туристичних послуг; 14) розробляє і погоджує у встановленому порядку систему
заходів щодо збереження державної, службової та комерційної
таємниці;
15) веде облік іноземних компаній, які співробітничають з
партнерами в Україні з питань туристичної діяльності, аналізує
ефективність комерційної роботи туристичних підприємств системи
Комітету на міжнародному ринку; 16) бере участь у формуванні та розміщенні у встановленому
порядку державних замовлень та контрактів на послуги, роботи з
розвитку інфраструктури туризму, готує пропозиції про їх
фінансування та матеріально-технічне забезпечення; здійснює
контроль за використанням державних фінансових і матеріальних
ресурсів, що виділяються на розвиток туризму; 17) проводить сертифікацію готелів, мотелів, ресторанів та
інших об'єктів туризму, їх паспортизацію, в тому числі присвоєння
розрядів, класності, стандартизацію послуг, що надаються
туристам; з метою надання туристичних послуг на рівні міжнародних
стандартів здійснює облік підприємств і організацій, що займаються
туристичною діяльністю; 18) вносить пропозиції про створення сприятливих умов для
розвитку туризму у частині спрощення візових, митних та
прикордонних режимів; 19) узгоджує з Міністерством транспорту питання транспортного
обслуговування туристів, бронювання місць на залізничному,
авіаційному, автомобільному, морському та річковому транспорті,
здійснює контроль за культурою обслуговування туристів на
транспорті і вносить пропозиції щодо його вдосконалення і
розширення; 20) організує контроль за ефективним використанням і
технічним станом споруд туристичного призначення (готелів,
ресторанів, автобаз тощо), дотриманням норм і правил безпеки на
підприємствах та в організаціях, що входять до сфери управління
Держкомтуризму; 21) здійснює управління майном, що є у загальнодержавній
власності підприємств, установ і організацій з туризму, що входять
до сфери управління Комітету; приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ та організацій, заснованих на
загальнодержавній власності, затверджує їх статути (положення),
контролює їх дотримання та приймає рішення у зв'язку з порушенням
статутів (положень); укладає і розриває контракти з керівниками підприємств,
установ та організацій; здійснює контроль за ефективністю використання і зберігання
закріпленого за підприємствами, установами та організаціями
державного майна; здійснює інші функції щодо управління майном, передбачені
законодавством; 22) організує у своїй сфері управління бухгалтерський облік і
звітність, контрольно-ревізійну роботу; 23) вивчає попит на фахівців індустрії туризму, організує
підвищення кваліфікації керівного складу, підготовку спеціалістів
з туризму, здійснює контроль за рівнем кваліфікації обслуговуючого
персоналу готелів, ресторанів, автопідприємств тощо; 24) здійснює рекламну та видавничу діяльність, у
встановленому порядку засновує газети, журнали, інші засоби
масової інформації; 25) забезпечує реалізацію міжнародних договорів України у
галузі туристичного співробітництва; 26) забезпечує участь України в міжнародних туристичних
організаціях; 27) здійснює формування, керівництво і координацію діяльності
туристичних представництв, агентств за кордоном; вносить Кабінету
Міністрів України пропозиції про призначення та звільнення з
посади представників України у міжнародних туристичних
організаціях, проводить добір спеціалістів для роботи за
контрактами за кордоном.
6. Держкомтуризм має право: 1) одержувати в установленому порядку від центральних органів
державної виконавчої влади України, органів Республіки Крим,
туристичних підприємств і організацій з різними формами власності
необхідні дані, передбачені статистичною звітністю, та матеріали з
питань, що належать до компетенції Держкомтуризму; 2) залучати на договірній основі для розроблення актуальних
проблем розвитку туризму, аналізу справ на місцях, консультацій
учених, висококваліфікованих фахівців за погодженням з їх
керівниками; 3) створювати у встановленому порядку спеціальні фонди
позабюджетних коштів. Може утворювати на добровільних засадах
цільові фонди, розміри та порядок використання яких визначається
колегіально вкладниками; 4) аналізувати роботу туристичних установ, організацій,
підприємств та об'єднань незалежно від форм власності з питань, що
належать до компетенції держкомтуризму.
7. Держкомтуризм під час виконання покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної
виконавчої влади, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого та регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
8. Держкомтуризм у межах своїх повноважень на основі й на
виконання чинного законодавства видає накази, організує та
контролює їх виконання. Комітет у разі необхідності видає разом з іншими
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування та об'єднаннями
громадян спільні акти. Рішення Комітету з питань туризму, видані у межах його
повноважень, є обов'язковими для центральних і місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального
самоврядування, а також підприємств, установ та організацій.
9. Держкомтуризм очолює голова, який призначається Кабінетом
Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками голови
провадиться головою. Голова Держкомтуризму несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Комітет завдань і здійсненняним ним своїх
функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників голови,
керівників підрозділів Комітету.
10. Для погодження вирішення питань, що належать до
компетенції Держкомтуризму, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності в Комітеті утворюється колегія в складі голови
Комітету (голова колегії), заступників голови за посадою, керівних
працівників Комітету, а також керівників підприємств і
організацій. Члени колегії Держкомтуризму затверджуються Кабінетом
Міністрів України. Рішення Колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держкомтуризму затверджуються Кабінетом
Міністрів України. Структура центрального апарату Комітету затверджується
Віце-прем'єр-міністром України. Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються головою Держкомтуризму.
12. Держкомтуризм є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.on top