Document 605-2018-п, valid, current version — Adoption on July 26, 2018
( Last event — Entry into force, gone July 31, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 липня 2018 р. № 605
Київ

Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

Відповідно до частини першої статті 9 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з введенням в дію Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2018 р. № 605

ПОРЯДОК
проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення професійної атестації фізичних осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (далі - професійна атестація).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

заклади вищої освіти - заклади вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою не нижче другого (магістерського) рівня (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель) та не нижче першого (бакалаврського) рівня (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем будівель) у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Електрична інженерія”, “Механічна інженерія”, “Автоматизація та приладобудування”, “Управління та адміністрування”;

фахова (відповідна) вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло-, газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про енергетичну ефективність будівель”, “Про освіту” та “Про вищу освіту”.

3. Особа, що має намір пройти професійну атестацію (далі - кандидат), подає атестаційній комісії заяву на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (далі - заява) за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються:

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку у паспорті);

копія документа про фахову (відповідну) вищу освіту (диплом та додаток до нього);

копія трудової книжки;

стислий звіт про професійну діяльність та інші досягнення кандидата у довільній формі;

інші документи (за бажанням кандидата), що підтверджують його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи конкурсів у сфері енергетичної ефективності будівель, документи про наукові досягнення, відгуки від замовників робіт у сфері енергетичної ефективності будівель).

4. Кандидат може подавати документи особисто або надсилати їх поштою, зокрема електронною поштою. Під час створення електронних документів, які надсилаються електронною поштою, накладається електронний цифровий підпис кандидата відповідно до вимог Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

5. У разі подання документів особисто заява разом з доданими до неї документами приймається за описом, копія якого видається кандидату з відміткою про дату прийняття документів.

6. Професійна атестація проводиться на платній основі атестаційною комісією, утвореною закладом вищої освіти або саморегулівною організацією у сфері енергетичної ефективності (далі - саморегулівна організація).

Вартість послуг та порядок внесення плати за проведення професійної атестації визначаються на договірних засадах між закладом вищої освіти або саморегулівною організацією та кандидатом.

7. Атестаційна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб (голова, секретар та члени комісії).

Член атестаційної комісії повинен мати фахову (відповідну) вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти та досвід виконання робіт (надання послуг) у сфері енергетичної ефективності будівель або досвід фахового викладання у закладах вищої освіти не менше п’яти років.

8. Положення про атестаційну комісію та її персональний склад затверджуються закладом вищої освіти або саморегулівною організацією.

9. Інформація про проведення професійної атестації, положення про атестаційну комісію та інформація про її членів оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти або саморегулівної організації, що утворили атестаційну комісію.

10. Вимоги до осіб, які допускаються до професійної атестації, визначені у частині другій статті 9 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”.

11. Особи, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель, можуть проходити професійну підготовку за відповідною освітньо-професійною програмою.

Освітньо-професійні програми за напрямами (спеціалізаціями) “Сертифікація енергетичної ефективності будівель” та “Обстеження інженерних систем будівель” повинні забезпечувати набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для проведення сертифікації енергетичної ефективності та/або обстеження інженерних систем будівель. Орієнтовний перелік нормативних актів та документів, положення яких повинні бути враховані під час розроблення освітньо-професійних програм за напрямами (спеціалізаціями) “Сертифікація енергетичної ефективності будівель” та “Обстеження інженерних систем будівель” наведені у додатку 2.

12. Атестаційна комісія розглядає подані документи у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання таких документів, приймає рішення про проведення професійної атестації кандидата або про відмову у її проведенні та повідомляє йому у спосіб, зазначений в заяві.

13. Підставами для відмови у проведенні професійної атестації є:

1) невідповідність кандидата встановленим вимогам;

2) неподання/подання не у повному обсязі кандидатом документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку;

3) подання кандидатом недостовірної інформації.

14. Професійна атестація проводиться шляхом складення кандидатом письмового кваліфікаційного іспиту, який включає розв’язання тестових та ситуаційних завдань. Кількість тестових завдань становить не менше 25, кількість ситуаційних завдань - не менше трьох.

15. Тестові та ситуаційні завдання розробляються з урахуванням вимог законодавства щодо проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель) або обстеження інженерних систем будівель (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем будівель). Зразки тестових та ситуаційних завдань розміщуються на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

16. Для складення кваліфікаційного іспиту кандидат повинен дати 70 відсотків правильних відповідей загальної кількості тестових та загальної кількості ситуаційних завдань.

17. Результати кваліфікаційних іспитів оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти або саморегулівної організації не пізніше ніж через 10 робочих днів після проведення професійної атестації.

18. Атестаційна комісія видає кандидату на його вимогу копії відповідей на тестові та ситуаційні завдання, що надав кандидат під час кваліфікаційного іспиту, засвідчені головою атестаційної комісії.

19. Атестаційна комісія за результатами проходження кандидатом кваліфікаційного іспиту приймає рішення про видачу кваліфікаційного атестата або про відмову в його видачі за формою згідно з додатком 3 у місячний строк з дати подання ним заяви.

20. Підставою для прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестата є складення кандидатом кваліфікаційного іспиту відповідно до пункту 16 цього Порядку.

21. Атестаційна комісія відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата в разі нескладення особою кваліфікаційного іспиту.

Особа, якій відмовили у видачі кваліфікаційного атестата у разі нескладення кваліфікаційного іспиту, може пройти повторну атестацію не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про таку відмову.

22. Атестаційна комісія приймає рішення про анулювання кваліфікаційного атестата фахівця з аудиту енергетичної ефективності будівель чи фахівця з обстеження інженерних систем будівель або відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата під час проведення професійної атестації, яку проходить особа після закінчення строку дії кваліфікаційного атестата, в разі наявності інформації про невідповідність вимогам законодавства складених таким фахівцем енергетичних сертифікатів та/або звітів про результати обстеження інженерних систем будівель, що надійшла за результатами проведеного відповідно до статті 14 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” моніторингу таких сертифікатів та/або звітів.

Рішення про анулювання кваліфікаційного атестата атестаційна комісія приймає не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня  отримання відповідної інформації.

Фахівець з аудиту енергетичної ефективності будівель чи фахівець з обстеження інженерних систем будівель, кваліфікаційний атестат якого анульовано або якому відмовили у видачі кваліфікаційного атестата відповідно до цього пункту, може пройти повторну професійну атестацію не раніше ніж через три роки після прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.

23. Атестаційна комісія повідомляє кандидату про видачу, анулювання або відмову у видачі кваліфікаційного атестата в зазначений у заяві спосіб протягом десяти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення.

24. Кваліфікаційний атестат видається безоплатно за формою згідно з додатком 4.

Строк дії кваліфікаційного атестата становить п’ять років з дати його видачі.

25. Рішення атестаційної комісії про видачу, анулювання або відмову у видачі кваліфікаційного атестата може бути оскаржене в судовому порядку.Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
на проведення професійної атестації у сфері забезпечення енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівельДодаток 2
до Порядку

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
нормативних актів та документів, положення яких повинні бути враховані під час розроблення освітньо-професійних програм за напрямами (спеціалізаціями) “Сертифікація енергетичної ефективності будівель” та “Обстеження інженерних систем будівель”

ДБН Б В.2.6-31 “Теплова ізоляція будівель”

ДБН В.2.6-33 “Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування та експлуатаційної придатності”

ДБН В.1.2-11 “Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії”

ДСТУ-Н Б А.2.2 “Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції”

ДСТУ-Н Б А.2.2-13 “Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель”

ДСТУ Б EN 138187 “Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод” (EN 13187:1998, IDT)

ДСТУ Б EN 15603 “Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки”

ДСТУ Б В.2.2-39 “Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель”

ДСТУ Б А.2.2-8 “Проектування. Розділ “Енергоефективність” у складі проектної документації об’єктів”

ДСТУ Б А.2.2-12 “Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні”

ДСТУ Б EN ISO 13790 “Енергетична ефективність будинків. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження”

ДСТУ Б EN ISO 7730 “Енергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV PPD і критеріїв локального теплового комфорту” (EN ISO 7730, IDT)

ДСТУ Б EN 15459 “Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель”

ДСТУ Б EN 15217 “Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енергетичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель”

ДСТУ Б EN 15251 “Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики” (ДСТУ Б EN 15251, IDT)

ДСТУ Б EN 15316-1 “Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні положення” (ДСТУ Б EN 15316-1, IDT)

ДСТУ Б EN 15316-2-1 “Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-1. Тепловіддача системою опалення” (ДСТУ Б EN 15316-2-1, IDT)

ДСТУ Б EN 15316-2-3 “Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподілення системою опалення” (ДСТУ Б EN 15316-2-3, IDT)

ДСТУ Б EN 15459 “Енергетична ефективність будівель. Процедура економічної оцінки енергетичних систем будівель” (ДСТУ Б EN 15459, IDT)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27 “Захист від небехпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія”

ДСТУ Б В.2.6-17 “Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі”

ДСТУ Б В.2.2-19 “Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах”

ДСТУ Б В.2.6-34 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги”

ДСТУ Б В.2.6-35 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови”

ДСТУ Б В.2.6-36 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови”

ДСТУ Б В.2.6-79 “Конструкції будинків і споруд. Шви з’єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови”

ДСТУ Б В.2.6-100 “Конструкції будинків і споруд. Методи визначення теплостійкості огороджувальних конструкцій”

ДСТУ Б В.2.6-101 “Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій”

ДСТУ Б В.2.6-189 “Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель”

ДСТУ-Н Б В.2.6-190 “Настанова з розрахункової оцінки показників теплостійкості та теплозасвоєння огороджувальних конструкцій”

ДСТУ-Н Б В.2.6-191 “Настанова з розрахункової оцінки повітропроникності огороджувальних конструкцій”

ДСТУ-Н Б В.2.6-192 “Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій”

ДСТУ Б В.2.7-182 “Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах”Додаток 3
до Порядку

РІШЕННЯ
атестаційної комісії


Додаток 4
до Порядку

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ АТЕСТАТon top