Document 605-V, valid, current version — Adoption on February 6, 2007
( Last event — Entry into force, gone February 23, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про трубопровідний
транспорт" щодо підприємств магістрального
трубопровідного транспорту
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 13, ст.135 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 7 Закону України "Про трубопровідний
транспорт" ( 192/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 29, ст. 139) такі зміни:
1. Частину другу викласти у такій редакції:
"Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ,
перетворення) державних підприємств магістрального трубопровідного
транспорту, а також їх приватизація забороняються. Відчуження
основних фондів державних підприємств магістрального
трубопровідного транспорту, передача їх з балансу на баланс, в
концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, передача до
статутного фонду інших юридичних осіб основних фондів та акцій
таких підприємств, вчинення інших правочинів, що можуть призвести
до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також
основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", дочірніх та заснованих нею підприємств і
газосховищ забороняються, крім випадків, коли результатом таких
дій є створення державних підприємств, 100 відсотків яких є у
державній власності України".
2. Доповнити після частини другої новою частиною такого
змісту:
"Щодо державних підприємств магістрального трубопровідного
транспорту, Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України",
дочірніх та заснованих нею підприємств не може бути порушено
справу про банкрутство".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
привести у відповідність із цим Законом свої
нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що
суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 лютого 2007 року
N 605-Von top