Document 59-91-п, invalid, current version — Loss of force on May 12, 2007, on the basis - 707-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 1991 року N 59
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 707 ( 707-2007-п ) від 12.05.2007 }
Про порядок і умови державного обов'язкового
особистого страхування осіб рядового, начальницького
та вільнонайманого складу органів і
підрозділів внутрішніх справ республіки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 627 ( 627-92-п ) від 19.11.92
N 165 ( 165-95-п ) від 09.03.95
N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95
N 664 ( 664-97-п ) від 28.06.97
N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003
N 262 ( 262-2005-п ) від 02.04.2005 }

З метою посилення соціального захисту осіб рядового,
начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів
внутрішніх справ республіки Кабінет Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Запровадити з 1 січня 1991 р. державне обов'язкове
особисте страхування осіб рядового та начальницького складу
органів і підрозділів внутрішніх справ республіки на випадок
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних у період проходження служби. Державному обов'язковому особистому страхуванню підлягають
також працівники вільнонайманого складу спеціальних установ, які
за умовами своєї праці безпосередньо перебувають серед
спецконтингенту цих установ, і професійної пожежної охорони
Міністерства внутрішніх справ УРСР на випадок загибелі (смерті),
поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних
при виконанні службових обов'язків, пов'язаних з безпосередньою
участю в охороні громадського порядку, громадської безпеки і
боротьбі із злочинністю. Перелік посад, що заміщаються зазначеними
вільнонайманими працівниками, визначається Міністерством
внутрішніх справ УРСР за погодженням з Міністерством фінансів
УРСР. Державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового,
начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів
внутрішніх справ республіки здійснюється Головним управлінням
державного страхування УРСР. Взяти до відома, що страхування осіб рядового та
начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, які
утримуються за рахунок союзного бюджету, здійснюється Правлінням
державного страхування СРСР. Затвердити Положення про порядок і умови державного
обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького
та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ
республіки, що додається.
2. Міністерству фінансів УРСР вишукати необхідні кошти на
державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового,
начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів
внутрішніх справ, що утримуються за рахунок республіканського
бюджету, а також на витрати по додатковому страхуванню працівників
органів і підрозділів внутрішніх справ, що утримуються за рахунок
союзного бюджету (різниця страхових платежів, встановлених цією
постановою і постановою Ради Міністрів СРСР від 30 грудня 1990 р.
N 1393).
3. Міністерствам і відомствам УРСР, які утримують відповідну
чисельність працівників органів і підрозділів внутрішніх справ,
вишукати відповідні кошти на сплату платежів по державному
обов'язковому особистому страхуванню осіб рядового та
начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ. Рекомендувати уряду Кримської АРСР, виконкомам обласних,
Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів внести
пропозиції до відповідних Рад про забезпечення фінансування
страхових платежів осіб рядового, начальницького та
вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ, що
утримуються за рахунок бюджету Кримської АРСР та місцевих
бюджетів. Страхові платежі з указаного виду страхування за перше
півріччя 1991 р. повинні бути сплачені протягом III кварталу 1991
року.
4. Головному управлінню державного страхування УРСР за
погодженням з Міністерством внутрішніх справ УРСР визначити
перелік навмисних чи інших провинних дій застрахованих, за
наслідки яких страхова сума не виплачується, та перелік поранень,
контузій, травм і каліцтв, що належать до тяжких або легких.

Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 1991 р. N 59
( В редакції Постанови КМ N 627
( 627-92-п ) від 19.11.92 )
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і умови державного обов'язкового
особистого страхування осіб рядового, начальницького
та вільнонайманого складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України
( Слова "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"
в усіх відмінках замінено словами "страховики,
уповноважені для здійснення цього виду страхування" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 262 ( 262-2005-п ) від 02.04.2005 )
1. Страхові платежі з державного обов'язкового особистого
страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого
складу органів і підрозділів внутрішніх справ, джерелом яких є
кошти державного бюджету, включаючи витрати страховиків,
уповноважених для здійснення цього виду страхування, на його
проведення в розмірі 6 відсотків загальної суми цих платежів,
вносяться МВС на спеціальний рахунок страховиків, уповноважених
для здійснення цього виду страхування. Платежі з державного обов'язкового особистого страхування
осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і
підрозділів внутрішніх справ, джерелом яких є кошти, отримані від
їх госпрозрахункової діяльності на підставі цивільно-правових
угод, вносяться ними на спеціальні рахунки обраних страховиків,
які отримали відповідну ліцензію Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг, з додержанням порядку їх використання,
термінів розрахунків та виплат страхових сум, передбачених цим
Положенням. ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 871 ( 871-2003-п ) від 04.06.2003 ) Страхові платежі, не використані в поточному році на внесення
страхових сум, підлягають зарахуванню до чергових платежів, а
кошти, яких не вистачає, вносяться МВС. МВС здійснює розрахунки з страховиками, уповноваженими для
здійснення цього виду страхування, централізовано щомісяця до 25
числа з розрахунку 1/12 річної потреби. Головні управління (управління) МВС в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, інші органи і
підрозділи внутрішніх справ, безпосередньо підпорядковані МВС, а
також його самостійні головні управління щомісяця до 20 числа
вносять на поточний рахунок МВС 1/12 суми платежу з державного
обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького
та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ,
що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, коштів міністерств і
відомств. Розміри страхових платежів визначаються щорічно страховиками,
уповноваженими для здійснення цього виду страхування, за
погодженням з Мінфіном під час формування бюджету на наступний
рік. Розміри страхових платежів, джерелом яких є кошти, отримані
органами і підрозділами внутрішніх справ від їх госпрозрахункової
діяльності на підставі цивільно-правових угод, визначаються
обраними страховиками, які отримали відповідну ліцензію
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, за
погодженням із страхувальниками. Вони не повинні перевищувати
розмірів, визначених для страховиків, уповноважених для здійснення
цього виду страхування. ( Абзац сьомий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 871 ( 871-2003-п ) від
04.06.2003 ) ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, в редакції Постанови КМ N 664
( 664-97-п ) від 28.06.97 )
2. Страховик виплачує страхові суми: ( Абзац перший пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 664 ( 664-97-п )
від 28.06.97 ) а) особам рядового, начальницького та вільнонайманого складу
органів і підрозділів внутрішніх справ (їхнім спадкоємцям) у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних при виконанні службових обов'язків,
пов'язаних з безпосередньою участю в охороні громадського порядку
і громадської безпеки, боротьбі із злочинністю: у разі одержання застрахованим тяжкого поранення (контузії,
травми або каліцтва) - в розмірі чотиримісячного грошового
утримання, легкого поранення - в розмірі двомісячного грошового
утримання за останньою посадою, яку він займав; у разі встановлення застрахованому інвалідності, що настала
у період служби (роботи), але не пізніш як через 3 місяці після
звільнення зі служби (роботи) чи після закінчення цього строку,
але внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце
при виконанні службових обов'язків: інвалідові I групи - в розмірі п'ятирічного грошового
утримання; інвалідові II групи - в розмірі чотирирічного грошового
утримання; інвалідові III групи - в розмірі трирічного грошового
утримання; у разі загибелі (смерті) застрахованого його спадкоємцям
(після подання свідоцтва про право на спадщину) - в розмірі
десятирічного грошового утримання загиблого (померлого) за
останньою посадою, яку він займав. Виплата страхових сум
здійснюється з розрахунку грошового утримання, передбаченого
чинним законодавством за останньою посадою на день виплати
страхової суми; ( Підпункт "а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 165 ( 165-95-п ) від 09.03.95 )
б) особам рядового, начальницького та вільнонайманого складу
органів і підрозділів внутрішніх справ (їхнім спадкоємцям) у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних у період проходження служби, - у
розмірах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від
19 серпня 1992 р. N 488 ( 488-92-п ). Виплата зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту
страхових сум у зв'язку з настанням страхової події провадиться
за вирахуванням раніше виплачених страхових сум (з цього виду
страхування) за цю ж саму страхову подію. При цьому страхова сума
виплачується незалежно від виплат з інших видів страхування і
виплат, здійснюваних у порядку відшкодування збитків. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
3. Вимоги про виплату страхової суми застрахований або його
спадкоємці можуть пред'явити страховику протягом трьох років з
дня страхової події. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95, N 664 ( 664-97-п )
від 28.06.97 ) 4. Виплата страхових сум провадиться у семиденний строк з
дня отримання страховиком усіх необхідних документів від
застрахованого (в разі загибелі - від його спадкоємців) та
органів (підрозділів) внутрішніх справ. У разі відмови у виплаті страхових сум страховик у
семиденний строк письмово повідомляє про це застрахованого або
його спадкоємців і відповідні органи (підрозділи) внутрішніх
справ із зазначенням причин відмови. Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і страховиком
щодо виплати страхових сум вирішуються в установленому
законодавством порядку. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 664 ( 664-97-п ) від 28.06.97 )
5. При настанні страхових подій, передбачених пунктом 2
цього Положення, виплата страхових сум провадиться страховиком за
місцем проживання (прописки) застрахованого шляхом їх
перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку,
видачі чека банку або переказу грошей поштою за рахунок
одержувача. Неповнолітньому одержувачу виплата страхової суми
провадиться лише шляхом перерахування на його особистий рахунок в
установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням
про це відповідного органу опіки і піклування. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95, N 664 ( 664-97-п ) від 28.06.97 )
6. Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма,
каліцтво) або захворювання застрахованого пов'язані із учиненням
ним навмисних чи інших провинних дій, відповідні документи
органами (підрозділами) внутрішніх справ не оформляються і
страхові суми не виплачуються.
7. Визначення ступеня тяжкості одержаного поранення
(контузії, травми, каліцтва) провадиться військово-лікарськими
комісіями на підставі переліку поранень, контузій, травм і
каліцтв, що належать до тяжких або легких. При одержанні застрахованим у період проходження служби
поранення (контузії, травми, каліцтва), за наслідками якого він
не підлягає звільненню зі служби через хворобу або обмежений стан
здоров'я, відповідними військово-лікарськими комісіями, які
визначають придатність до служби на підставі акта про обставини
одержання поранення (контузії, травми, каліцтва) після медичного
обстеження, йому видається довідка про поранення (контузію,
травму, каліцтво). У разі втрати застрахованим довідки про поранення (контузію,
травму, каліцтво) військово-лікарською комісією при його
зверненні видається дублікат цієї довідки із зазначенням у
правому верхньому куті "Дублікат взамін загубленої".on top