On Fee for Development of Vine-Growing, Gardening and Hop-Growing
Law of Ukraine on April 9, 1999587-XIV
Document 587-XIV, previous version — Revision on January 1, 2012, on the basis - 4014-VI
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про збір на розвиток виноградарства, садівництва
і хмелярства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.191 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44
N 974-IV ( 974-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 46, ст.365
N 1067-VI ( 1067-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 29, ст.397
N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 6, ст.50
N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248 }

Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
Стаття 1. Платниками збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності
незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в
оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського
харчування алкогольні напої та пиво.
Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише
за умови реалізації ними цієї продукції в роздрібній торгівлі
безпосередньо споживачам. У разі постачання такої продукції
суб'єктам оптової та роздрібної торгівлі власного виробництва вони
не є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства.
У разі реалізації алкогольних напоїв та пива за договорами
комісії (консигнації) платниками збору є суб'єкти підприємницької
діяльності (крім виробників-комітентів у разі здійснення ними
оптової торгівлі алкогольних напоїв та пива), які отримують на
свій рахунок кошти або інші види компенсації за продаж цієї
продукції.
Особливості справляння збору суб'єктами господарювання, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,
встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України
( 2755-17 ). { Статтю 1 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }
{ Стаття 1 в редакції Закону N 1067-VI ( 1067-17 ) від
05.03.2009 }
Стаття 2. Об'єктом оподаткування збором є виручка -
товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в
оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського
харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями,
що не передбачають оплати у грошовій формі. { Стаття 2 в редакції Закону N 1067-VI ( 1067-17 ) від
05.03.2009 }
Стаття 3. Ставка збору становить півтора відсотка від об'єкта
оподаткування, визначеного статтею 2 цього Закону. { Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI
( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
Стаття 4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства платники, які визначені у статті 1 цього Закону,
сплачують на спеціальний рахунок Державного казначейства України
щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного
періоду. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 }
За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у
порядку, визначеному законом. { Частина друга статті 4 в редакції Закону N 2181-III ( 2181-14 )
від 21.12.2000 }
Нараховані суми збору на розвиток виноградарства, садівництва
і хмелярства залишаються на спеціальному рахунку Державного
казначейства України. Головним розпорядником цих коштів є
центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну
політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Суми
збору розподіляються та використовуються таким чином: вісімдесят
п'ять відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва,
п'ятнадцять відсотків - на розвиток хмелярства. { Частина третя статті 4 в редакції Закону N 1067-VI ( 1067-17 )
від 05.03.2009 }
Забороняється нецільове використання зазначених коштів.
Механізм справляння збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства та порядок використання цих коштів
( 587-2005-п ) затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 1999 року і діє до
31 грудня 2014 року. { Пункт 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 974-IV ( 974-15 ) від 19.06.2003, N 1067-VI ( 1067-17 ) від
05.03.2009 }
2. Кабінету Міністрів України до 15 червня 1999 року:
привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти, розробити механізм справляння збору на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та порядок
використання цих коштів;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 квітня 1999 року
N 587-XIVon top