On Fee for Development of Vine-Growing, Gardening and Hop-Growing
Law of Ukraine on April 9, 1999587-XIV
Document 587-XIV, previous version — Revision on January 1, 2010, on the basis - 1067-VI
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про збір на розвиток виноградарства, садівництва
і хмелярства

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.191 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44
N 974-IV ( 974-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 46, ст.365
N 1067-VI ( 1067-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 29, ст.397 }

Цей Закон визначає порядок справляння та використання збору
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
Стаття 1. Платниками збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності
незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в
оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського
харчування алкогольні напої та пиво.
Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише
за умови реалізації ними цієї продукції в роздрібній торгівлі
безпосередньо споживачам. У разі постачання такої продукції
суб'єктам оптової та роздрібної торгівлі власного виробництва вони
не є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства.
У разі реалізації алкогольних напоїв та пива за договорами
комісії (консигнації) платниками збору є суб'єкти підприємницької
діяльності (крім виробників-комітентів у разі здійснення ними
оптової торгівлі алкогольних напоїв та пива), які отримують на
свій рахунок кошти або інші види компенсації за продаж цієї
продукції. { Стаття 1 в редакції Закону N 1067-VI ( 1067-17 ) від
05.03.2009 }
Стаття 2. Об'єктом оподаткування збором є виручка -
товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в
оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського
харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями,
що не передбачають оплати у грошовій формі. { Стаття 2 в редакції Закону N 1067-VI ( 1067-17 ) від
05.03.2009 }
Стаття 3. Ставка збору становить один відсоток від об'єкта
оподаткування, визначеного статтею 2 цього Закону.
Стаття 4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства платники, які визначені у статті 1 цього Закону,
сплачують на спеціальний рахунок Державного казначейства України
щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного
періоду. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000 }
За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у
порядку, визначеному законом. { Частина друга статті 4 в редакції Закону N 2181-III ( 2181-14 )
від 21.12.2000 }
Нараховані суми збору на розвиток виноградарства, садівництва
і хмелярства залишаються на спеціальному рахунку Державного
казначейства України. Головним розпорядником цих коштів є
центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну
політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Суми
збору розподіляються та використовуються таким чином: вісімдесят
п'ять відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва,
п'ятнадцять відсотків - на розвиток хмелярства. { Частина третя статті 4 в редакції Закону N 1067-VI ( 1067-17 )
від 05.03.2009 }
Забороняється нецільове використання зазначених коштів.
Механізм справляння збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства та порядок використання цих коштів
( 587-2005-п ) затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 1999 року і діє до
31 грудня 2014 року. { Пункт 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 974-IV ( 974-15 ) від 19.06.2003, N 1067-VI ( 1067-17 ) від
05.03.2009 }
2. Кабінету Міністрів України до 15 червня 1999 року:
привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти, розробити механізм справляння збору на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та порядок
використання цих коштів;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 квітня 1999 року
N 587-XIVon top