Document 572/15-РГ, invalid, current version — Loss of force on March 31, 2016, on the basis - 122/16-РГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 572

17 квітня 2015 р.

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Голови ВР № 122 від 31.03.2016}

Щодо подарунків, одержаних народними депутатами України, працівниками Апарату Верховної Ради України

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного народними депутатами України, працівниками Апарату Верховної Ради України як подарунки державі або Верховній Раді України чи її органам (далі - Комісія), що додається.

2. Першому заступнику Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючому справами Куцику І.М. забезпечити належний облік і зберігання подарунків, виділивши необхідні приміщення, та призначити матеріально-відповідальних осіб.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука В.О.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Голови
Верховної Ради України
17 квітня 2015 р. № 572

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного народними депутатами України, працівниками Апарату Верховної Ради України як подарунки державі або Верховній Раді України чи її органам

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195.

2. Положення визначає правовий статус, порядок створення, завдання, організаційні засади діяльності Комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного народними депутатами України, працівниками Апарату Верховної Ради України (далі - уповноважені особи) як подарунки державі або Верховній Раді України чи її органам (далі - Комісія).

3. Уповноважена особа передає дарунок, одержаний як подарунок державі або Верховній Раді України чи її органам, секретарю Комісії або особі, яка виконує його обов'язки, не пізніше ніж на п'ятий день з дня одержання такого дарунка.

4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, іншими нормативно - правовими актами, а також цим Положенням.

II. Порядок створення та організація діяльності Комісії

1. Комісія створюється для оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженими особами як подарунки державі або Верховній Раді України чи її органам.

2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням Голови Верховної Ради України.

3. Комісія утворюється у складі дев'яти осіб.

З метою оцінки вартості дарунка до роботи Комісії може залучатися оцінювач - представник державного органу влади, що має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за відповідним напрямом та спеціалізацією оцінки майна, до якого належить дарунок.

У разі відчуження, передачі в оренду, страхування дарунка, коли необхідно визначити його ринкову вартість, проводиться незалежна оцінка шляхом залучення до комісії суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, визначеного Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

4. Комісія може залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.

5. Голова Комісії, його заступник та секретар призначаються Головою Верховної Ради України.

6. Голова Комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію функцій.

7. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням голови Комісії Головою Верховної Ради України.

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

9. Комісія проводить засідання не пізніше ніж на тридцятий день з дня передачі уповноваженою особою дарунка Комісії.

10. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

11. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від її затвердженого складу.

12. Комісія приймає рішення, виходячи з наявних, наданих уповноваженою особою документів, акта приймання-передачі, враховуючи думку експертів та фахівців.

13. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують голова і секретар Комісії.

III. Основні завдання Комісії. Повноваження голови, заступника, секретаря та членів Комісії

1. Основними завданнями Комісії є:

оцінка вартості дарунка;

вирішення питання можливості використання дарунка;

визначення місця зберігання дарунка;

вирішення питання строку зберігання дарунка.

2. Голова Комісії:

веде засідання Комісії;

вносить на розгляд Голови Верховної Ради України пропозиції щодо змін у складі Комісії;

засвідчує своїм підписом документи, що складаються за результатами проведення засідань;

забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо оцінки вартості дарунка.

3. Заступники голови Комісії здійснюють свої повноваження згідно з розподілом обов'язків, що визначає голова Комісії. У разі його відсутності повноваження голови Комісії здійснює один із його заступників за дорученням голови Комісії.

4. Секретар Комісії:

веде та оформляє протоколи засідань Комісії;

забезпечує оперативне інформування членів Комісії щодо організаційних питань її діяльності;

за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

5. Члени Комісії:

мають право на занесення своєї думки до протоколів засідань Комісії;

зобов'язані додержуватись норм законодавства, Положення про Комісію;

об'єктивно та неупереджено вирішують питання щодо оцінки вартості, можливості використання, місця та строку зберігання дарунка.on top