Document 568-2003-п, invalid, current version — Loss of force on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2003 р. N 568
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Міжвідомчої координаційної
ради з питань розвитку водних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

З метою забезпечення виконання Загальнодержавної програми
розвитку водного господарства ( 2988-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань розвитку
водних ресурсів у складі згідно з додатком.
Дозволити голові Міжвідомчої координаційної ради вносити у
разі потреби зміни до її складу.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань розвитку водних ресурсів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 568
СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань
розвитку водних ресурсів

Голова Держводгоспу - голова Міжвідомчої координаційної ради
СТАШУК - заступник Голови Держводгоспу, Василь Андрійович заступник голови Міжвідомчої
координаційної ради
ТАРАСЕНКО - заступник начальника управління Валерій Михайлович комплексного використання водних
ресурсів Держводгоспу, секретар
Міжвідомчої координаційної ради
БАБИЧ - начальник управління комплексного Микола Якович використання водних ресурсів
Держводгоспу
БОРИСЮК - завідуючий секретаріатом Комітету Михайло Миколайович Верховної Ради України з питань
екологічної політики,
природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської
катастрофи (за згодою)
ВЕДМІДЬ - заступник Голови Держкомлісгоспу Микола Максимович
ГОНЧАРУК - директор Інституту колоїдної хімії Владислав Володимирович та хімії води імені А.В. Думанського
Національної академії наук
ГОРОБЕЦЬ - заступник директора Укрморрічфлоту Ігор Анатолійович
ГРИЩЕНКО - заступник Державного секретаря Сергій Георгійович Мінпромполітики
ЗОЗУЛЯ - начальник департаменту цивільного Сергій Леонідович захисту МНС
КОВАЛЕНКО - директор департаменту законодавства з
Микола Андрійович питань земельних відносин,
агропромислового комплексу та охорони
довкілля Мін'юсту
КОВАЛЕНКО - директор Інституту гідротехніки і Петро Іванович меліорації Української академії
аграрних наук
КРИЖОВЕЦЬ - заступник голови Укрдержрибгоспу Юрій Дмитрович
ЛИЗУН - перший заступник Державного Степан Олексійович секретаря Мінекоресурсів
НАГОРНИЙ - начальник управління фінансів Сергій Іванович агропромислового комплексу і охорони
природи Мінфіну
КАДОМСЬКИЙ - перший заступник Голови Артем Маркович Держземагентства
РЕЧУН - заступник начальника управління Віктор Григорович розвитку ринків продовольства та
сільськогосподарської продукції
Мінекономіки
РОГІНЕЦЬ - головний консультант секретаріату Олександр Володимирович Комітету Верховної Ради України з
питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи
(за згодою)
РУДЕНКО - народний депутат України, голова Геннадій Борисович Комітету Верховної Ради України з
питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської
катастрофи (за згодою)
РУДИЙ - заступник Голови Держжитлокомунгоспу Володимир Петрович
СИТЕНКО - заступник Головного державного Михайло Антонович санітарного лікаря України
СОЛОМАТІН - народний депутат України, секретар Юрій Петрович Комітету Верховної Ради України з
питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи
(за згодою)
ТІТЕНКО - заступник Державного секретаря Сергій Михайлович Мінпаливенерго
ШЕРШУН - народний депутат України, голова Микола Харитонович підкомітету з питань екологічної
політики і природокористування
Комітету Верховної Ради України з
питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи
(за згодою)
ЯКОВЕНКО - заступник Державного секретаря Валентин Петрович Мінагрополітики
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006, N 930 ( 930-2012-п ) від
10.10.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 568
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду
з питань розвитку водних ресурсів

1. Міжвідомча координаційна рада з питань розвитку водних
ресурсів (далі - Міжвідомча координаційна рада) є постійно діючим
дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.
2. Міжвідомча координаційна рада у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, відповідними міжнародними
угодами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Міжвідомчої координаційної ради є
сприяння взаємодії та забезпечення координації діяльності
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, окремих підприємств, установ та організацій незалежно від
їх підпорядкування та форми власності (далі - підприємства,
установи та організації), пов'язаної з виконанням положень Закону
України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного
господарства" ( 2988-14 ) (далі - Програма), а також коригування
передбачених нею завдань та заходів з урахуванням фінансових і
матеріальних можливостей держави.
4. Міжвідомча координаційна рада відповідно до покладених на
неї завдань:
організовує роботу, пов'язану з розробленням та погодженням
проектів відповідних нормативно-правових актів, що спрямовані на
забезпечення виконання Програми ( 2988-14 ), та вносить їх в
установленому порядку Кабінетові Міністрів України;
аналізує стан та ефективність виконання завдань та заходів
Програми ( 2988-14 ), готує пропозиції щодо їх матеріального і
фінансового забезпечення;
забезпечує врахування в своїй роботі світового досвіду і
тенденцій розвитку у сфері охорони, використання і відтворення
водних ресурсів, сприяє розробленню та реалізації міжнародних
програм, проектів, угод з питань раціонального використання і
охорони водних ресурсів, запобігання шкідливій дії води на
транскордонних водних об'єктах;
подає пропозиції щодо координації діяльності міністерств,
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, пов'язаної з виконанням
Програми ( 2988-14 );
розглядає питання розподілу коштів між виконавцями Програми
( 2988-14 );
щороку інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання
завдань Програми ( 2988-14 ) та подає пропозиції щодо їх
коригування;
вирішує інші питання, які належать до її компетенції.
5. Міжвідомча координаційна рада має право:
одержувати в установленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі в
них працівників підприємств, установ та організацій (за згодою їх
керівників), провідних вчених.
6. Основною формою роботи Міжвідомчої координаційної ради є
засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один
раз на квартал.
Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш
як половина її членів.
Позачергові засідання скликаються на вимогу голови Ради або
третини її членів.
7. Засідання Міжвідомчої координаційної ради проводить її
голова, а у разі його відсутності - заступник голови.
8. Рішення Міжвідомчої координаційної ради приймається
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні.
9. Голова Міжвідомчої координаційної ради забезпечує
проведення її засідань, організовує контроль за виконанням
прийнятих рішень, затверджує персональний склад робочих груп та
плани їх роботи.
10. Міжвідомча координаційна рада використовує бланки із
своїм найменуванням.
11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності
Міжвідомчої координаційної ради здійснює Держводгосп.on top