Про утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку енергетики
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Composition of collective body, Regulation on July 7, 2010554
Document 554-2010-п, invalid, current version — Loss of force on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 липня 2010 р. N 554
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Міжвідомчої комісії
з питань розвитку енергетики
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань розвитку енергетики у
складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань
розвитку енергетики, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 37

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 554
СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань
розвитку енергетики

ХОРОШКОВСЬКИЙ - Перший віце-прем'єр-міністр України,
Валерій Іванович голова Комісії
ТІТЕНКО - Голова НКРЕ, перший заступник голови
Сергій Михайлович Комісії
ЧЕХ - перший заступник Міністра палива та
Сергій Михайлович енергетики, заступник голови Комісії
ПАШКЕВИЧ - Голова НАЕР, заступник голови - Микола Олександрович секретар Комісії
БАНДУРОВ - перший заступник Міністра економіки
Володимир Володимирович
БЕДІН - директор державного підприємства Сергій Володимирович "Енергоринок"
ГРУБА - голова правління ВАТ "Крименерго" Григорій Іванович (за згодою)
ІГНАЩЕНКО - перший заступник Міністра охорони Володимир Анатолійович навколишнього природного середовища
КАЛЬЧЕНКО - радник Голови НКРЕ (за згодою) Валерій Миколайович
КОПИЛОВ - перший заступник Міністра фінансів Вадим Анатолійович
КРАВЧЕНКО - заступник Міністра промислової Віталій Володимирович політики
ТИМЧЕНКО - Голова Держземагентства Сергій Михайлович
ЛІННІК - головний інженер Державного проектно-
Олена Миколаївна вишукувального та науково-дослідного
інституту "Укренергомережпроект"
(за згодою)
ЛУШКІН - директор відокремленого підрозділу Володимир Андрійович "Головдерженергонагляд" державного
підприємства "НЕК "Укренерго"
НЕДАШКОВСЬКИЙ - президент державного підприємства Юрій Олександрович "НАЕК "Енергоатом"
ПРОСКУРКІН - начальник Управління енергетичної Володимир Павлович політики Секретаріату Кабінету
Міністрів України
РОГОЗІН - віце-президент НАК "Енергетична Олександр Георгійович компанія України"
СТОГНІЙ - академік-секретар відділення фізико-
Борис Сергійович технічних проблем енергетики
Національної академії наук
(за згодою)
ТАРАН - Голова Держінвестицій Олександр Володимирович
ТРІКОЛІЧ - перший заступник голови правління Володимир Петрович Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
ХОДАКІВСЬКИЙ - директор державного підприємства "НЕК
Анатолій Миколайович "Укренерго"
ЧЕРЕДНИЧЕНКО - перший заступник Міністра вугільної
Юрій Якович промисловості
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 230
( 230-2012-п ) від 12.03.2012, N 930 ( 930-2012-п ) від
10.10.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 554
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію
з питань розвитку енергетики

1. Міжвідомча комісія з питань розвитку енергетики (далі -
Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету
Міністрів України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
сприяння забезпеченню розвитку інфраструктури для
транспортування енергетичних ресурсів, у тому числі нафти та газу
магістральними трубопроводами, електроенергії магістральними і
розподільними мережами;
проведення моніторингу процесів інтеграції об'єднаної
енергетичної системи України з енергетичним об'єднанням
європейських країн та набуття Україною членства в Енергетичному
співтоваристві;
підготовка пропозицій щодо:
- оптимізації структури енергетичного балансу держави,
зокрема шляхом заміщення традиційних джерел енергії
альтернативними (відновлюваними) джерелами енергії з метою
підвищення рівня енергетичної безпеки держави та
конкурентоспроможності національної економіки;
- створення сприятливих умов для залучення внутрішніх та
зовнішніх інвестицій для розвитку енергетики, зокрема
альтернативних (відновлюваних) джерел енергії;
- розміщення в регіонах об'єктів традиційної та
альтернативної (відновлюваної) енергетики з метою поліпшення
енергозабезпечення;
- розвитку електричних мереж для передачі електроенергії від
енергогенеруючих підприємств до споживачів, у тому числі від
об'єктів альтернативної (відновлюваної) енергетики, зокрема
будівництва та реконструкції магістральних і розподільних
електричних мереж, підстанцій та інших об'єктів інфраструктури;
- визначення джерел фінансування проектування та будівництва
об'єктів енергетики;
- проведення моніторингу планів, строків та стану
проектування, будівництва і введення в експлуатацію об'єктів
енергетики;
- удосконалення законодавства у сфері альтернативної
(відновлюваної) енергетики та приведення його у відповідність з
вимогами законодавства Європейського Союзу.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
залучати до участі у своїй роботі представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою);
утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї
завдань постійні або тимчасові робочі групи;
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію, необхідну для провадження своєї діяльності;
вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з
питань, що належать до її компетенції.
5. Склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.
Комісія утворюється у складі голови Комісії, його першого
заступника, заступника, заступника голови - секретаря та членів
Комісії, які працюють на громадських засадах.
Головою Комісії є Перший віце-прем'єр-міністр України.
6. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за
рішенням її голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії
забезпечує заступник голови - секретар.
Повідомлення про проведення засідання та його порядок денний
надсилаються членам Комісії не пізніше ніж за три дні до дати його
проведення.
7. Засідання Комісії проводить голова, а за його
відсутності - перший заступник.
Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш
як половина її членів.
8. На засіданнях Комісія готує пропозиції і рекомендації з
питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів
Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації),
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
9. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні.
Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
10. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Комісії
здійснює Національне агентство з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів.
11. Комісія має бланк із своїм найменуванням.on top