Document 553-2019-п, valid, current version — Adoption on June 26, 2019
( Last event — Entry into force, gone July 10, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2019 р. № 553
Київ

Деякі питання надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо утворення державної установи “Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству соціальної політики розробити та затвердити до 1 вересня 2019 р. Положення про державну установу “Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 553

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Державній соціальній програмі протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 728):

1) в абзаці третьому розділу “Обсяги та джерела фінансування” слова і цифри “у 2019 році - 548,8 тис., у 2020 році - 548,8 тис.” замінити словами і цифрами “у 2019 році - 24148,8 тис., у 2020 році - 24148,8 тис.”;

2) у додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

49 044

98,8

98,8

548,8

24 148,8

24 148,8

Місцеві бюджети

1 096,1

219,22

219,22

219,22

219,22

219,22

Інші джерела

35 310

7 126

6 966

7 126

6 966

7 126

__________
Усього


85 450,1


7 444,02


7 284,02


7 894,02


31 334,02


31 494,02”;

у додатку 2:

підпункт 11 пункту 4 викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,  тис. гривень


У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020


кількість осіб, які отримали послуги, надані Всеукраїнським центром надання послуг постраждалим особам

100

200

11) надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, сприяння їх працевлаштуванню, належне реагування на звернення громадян про факти торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей

Мінсоцполітики
МОЗ
Державна служба зайнятості

державний бюджет

47 200
23600

23600”;


кількість територіальних відділень кол-центру Мінсоцполітики з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей (далі - кол-центр)

25

25


Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації та органи місцевого самоврядування

кількість міжрегіональних відділень кол-центру

5

5кількість звернень до кол-центрів, відсотків

1

2


позицію “Разом за завданням 4” викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,  тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Разом за
завданням 4

державний бюджет

47200
23600

23600інші джерела

575

115

115

115

115

115”;

позицію “Усього за Програмою” викласти в такій редакції:

“Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,  тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Усього за Програмою


85450,1

7444,02

7284,02

7894,02

31334,02

31494,02

у тому числі


державний бюджет

49044

98,8

98,8

548,8

24148,8

24148,8місцеві бюджети

1096,1

219,22

219,22

219,22

219,22

219,22інші джерела

35310

7126

6966

7126

6966

7126”.

2. Пункт 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 94, ст. 2855) після слів “зимових видів спорту” доповнити словами “; працівників державної установи “Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам” і державної установи “Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей” та її територіальних відділень, у тому числі міжрегіональних”.

3. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256 “Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1044; 2018 р., № 78, ст. 2603):

1) підпункт 4 пункту 3 викласти в такій редакції:

“4) здійснення заходів і виконання завдань, передбачених Державною соціальною програмою протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 728), відповідальним за здійснення і виконання яких визначено Мінсоцполітики, у тому числі забезпечення створення та діяльності державної установи “Всеукраїнський центр надання послуг постраждалим особам” і державної установи “Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей” та її територіальних відділень, у тому числі міжрегіональних (оплата праці працівників; харчування; придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, обладнання та інвентарю довгострокового використання; передплата періодичних друкованих видань; здійснення видатків, пов’язаних із службовими відрядженнями в межах України, орендою приміщень, оплатою транспортних послуг, проведенням поточного та капітального ремонту приміщень, технічним обслуговуванням обладнання; підвищення кваліфікації кадрів у закладах освіти; оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом; оплата комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг і послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення та обслуговування програмного забезпечення, послуг з перезарядки картриджів, тонерів; плата за участь працівників у короткострокових семінарах, які проводяться в Україні; внесення обов’язкових платежів до бюджету; здійснення інших витрат, пов’язаних із забезпеченням діяльності зазначених державних установ, за напрямами, передбаченими кошторисами);”;

2) абзац перший підпункту 3 пункту 4 викласти в такій редакції:

“3) за напрямами, зазначеними у підпунктах 4-7 пункту 3 цього Порядку, - з урахуванням поданих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного обладнання та інвентарю, календарних планів та особливостей заходу із дотриманням принципу економного та максимально ефективного витрачання бюджетних коштів.”.on top