Document 548-IV, valid, current version — Entry into force on March 22, 2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за порушення порядку
проведення розрахунків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.147 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 155-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахунків
Порушення встановленого законом порядку проведення
розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг -
тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
розрахункові операції, від двох до п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі
ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
розрахункові операції, від п'яти до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановленого законом порядку проведення
розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти -
тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
операції з купівлі-продажу іноземної валюти, від трьох до шести
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб
уповноважених банків або суб'єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з
уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної
валюти, - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені
особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню
за такі ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють
операції з купівлі-продажу іноземної валюти, від шести до
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб уповноважених банків або суб'єктів підприємницької
діяльності, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських
угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної
валюти, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
2. У частині першій статті 218 цифри "155-1" виключити.
3. Статтю 221 після слів та цифр "частиною другою статті 154"
доповнити словом та цифрами "статтею 155-1".
4. У частині першій статті 234-2 слова "порушенням порядку
проведення розрахунків із споживачами та" виключити, а слово та
цифри "статті 155-1, 164-1" замінити словом та цифрами "стаття
164-1".
5. У статті 255:
1) у пункті 1 частини першої:
а) в абзаці другому цифри "154 - 157" замінити цифрами "154,
155, 155-2 - 157";
б) абзац "органів податкової служби (статті 51-2, 164, 164-5,
177-2)" після цифр "51-2" доповнити цифрами "155-1";
2) у частині другій:
а) у пункті 14 слово і цифри "статті 77-1, 155-1" замінити
словом і цифрами "стаття 77-1";
б) пункт 15 виключити.
6. Частину першу статті 294 після слів та цифр "частиною
другою статті 154" доповнити словом та цифрами "статтею 155-1".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 548-IVon top