Document 547-V, valid, current version — Adoption on January 9, 2007
( Last event — Entry into force, gone February 23, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про зерно та ринок зерна в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.104 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про зерно та ринок зерна в
Україні" ( 37-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 35, ст. 258; 2005 р., N 26, ст. 351) такі зміни:
1) в абзаці сьомому статті 5 слова "підприємницької
діяльності" замінити словом "господарювання";
2) у частині першій статті 7 слова "та інші суб'єкти
підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єкти виробництва
зерна, які зберігають його у власних або орендованих
зерносховищах, та інші суб'єкти господарювання";
3) абзац десятий статті 10 доповнити словами "а також зерна,
що зберігається суб'єктами виробництва зерна у власних або
орендованих зерносховищах";
4) частину першу статті 19 доповнити словами "чи зберігається
у власних або орендованих зерносховищах";
5) статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Декларування обсягів зерна, що знаходиться на
зберіганні на зернових складах, та зерна,
що зберігається суб'єктами виробництва зерна
у власних або орендованих зерносховищах
Декларації подаються щомісяця:
зерновими складами - щодо обсягів зерна державного
продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду,
регіональних ресурсів, іншого зерна, що знаходиться на зберіганні
(крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву);
суб'єктами виробництва зерна - щодо обсягів власного зерна,
що зберігається ними у власних або орендованих зерносховищах".
2. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після його
опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 січня 2007 року
N 547-Von top