Document 546-IV, first version — Adoption on February 20, 2003
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо запровадження ліцензування певних видів
господарської діяльності у племінній справі
в тваринництві
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.145 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 17, ст. 121) доповнити пунктом 66 такого змісту:
 
     "66) виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин".
 
     2. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 37):
 
     1) в абзаці четвертому статті 5 слова "фізичні особи" замінити словами "фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності";
 
     2) абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
 
     "провадити певні види господарської діяльності у племінній справі в тваринництві відповідно до законодавства";
 
     3) у статті 9:
 
     частину першу викласти у такій редакції:
 
     "Господарська діяльність у племінній справі в тваринництві, пов'язана з виробництвом, зберіганням і реалізацією племінних (генетичних) ресурсів, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства";
 
     частину другу виключити;
 
     4) у частині першій статті 14 слова "які мають дозвіл на виконання цих робіт" виключити;
 
     5) абзац одинадцятий статті 17 виключити;
 
     6) у частині першій статті 19:
 
     в абзаці третьому слова "фізичних осіб" замінити словами "фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності";
 
     в абзаці четвертому слова "та фізичним особам" замінити словами "особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності";
 
     7) пункт 4 розділу VII "Прикінцеві положення" виключити.
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
     подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 546-IVon top