Document 544-2004-р, invalid, current version — Loss of force on October 17, 2007, on the basis - 887-2007-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 28 липня 2004 р. N 544-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 887-р ( 887-2007-р ) від 17.10.2007 }
Про затвердження проекту і титулу будови
розширення та реконструкції центральних
каналізаційних очисних споруд
лівобережної частини м. Запоріжжя

1. Затвердити поданий Запорізькою облдержадміністрацією
проект розширення та реконструкції центральних каналізаційних
очисних споруд лівобережної частини м. Запоріжжя, розроблений
компанією ВТЕ Вассертехнік Гмбх (Німеччина), адаптований до
місцевих умов ВАТ "Проектний інститут "Запорізький Промбудпроект"
та рекомендований до затвердження Центральною службою
Укрінвестекспертизи з такими основними техніко-економічними
показниками:
потужність очисних споруд - 280 тис. куб. метрів за добу
кошторисна вартість - 143 426,677 тис. гривень
реконструкції в поточних
цінах станом на 27 червня
2003 р.
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт - 26 725,036 тис. гривень
тривалість реконструкції - 21 місяць
2. Затвердити титул будови - розширення та реконструкції
центральних каналізаційних очисних споруд лівобережної частини
м. Запоріжжя, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 544-р
ТИТУЛ
будови, будівництво якої розпочато у 2002 році

---------------------------------------------------------------------- Найменування будови та її |Частка державної власності у майні місцезнаходження: розширення |забудовника у відсотках на та реконструкція центральних |1 січня 2004 р. - відсутня каналізаційних очисних споруд | лівобережної частини м. Запоріж-|Частка комунальної власності у майні жя |забудовника у відсотках на |1 січня 2004 р. - 100% --------------------------------+------------------------------------- Сфера управління: виконавчий |Наявність робочої документації: комітет Запорізької міської ради|робоча документація в наявності --------------------------------+------------------------------------- Галузь: збір, очищення та розпо-|Ким, коли затверджено проектно-кошто- ділення води (41.00.0) |рисну документацію: |розпорядження Кабінету Міністрів |України від 28 липня 2004 р. N 544-р --------------------------------+------------------------------------- Характер будівництва: реконстру-|Генеральна проектна організація: кція |ВАТ "Проектний інститут "Запорізький |Промбудпроект" --------------------------------+------------------------------------- Строк будівництва: |Генеральна підрядна організація: 2002-2004 роки |компанія ВТЕ Вассертехнік Гмбх |(Німеччина) --------------------------------| Джерела фінансування: кредит | ЄБРР,місцевий бюджет та власні | кошти КП "Водоканал" | --------------------------------+------------------------------------- Показники |Згідно з проек- | будови |тно-кошторисною | Завдання за роками будівництва |документацією |------------------------------------- | | 2002 | 2003 | 2004 | 200_ ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- Потужність, | 280 | | | 280 | тис. куб. мет- | | | | | рів за добу, | | | | | всього | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- Основні фонди, | 103362,357 |14873,776|65526,659|22961,922| тис. гривень, | | | | | всього | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- Капітальні | 143426,677 |19670 |80300 |43456,677| вкладення | | | | | (кошторисна | | | | | вартість), тис.| | | | | гривень, всього| | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- Загальна кошто-| 143426,677 |19670 |80300 |43456,677| рисна вартість,| | | | | тис. гривень, | | | | | всього | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- у тому числі: | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- будівельно-мон-| 26725,036 | 3920 |19200 | 3605,036| тажні роботи, | | | | | тис. гривень | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- устаткування, | 57594,821 | 7763,782|31694,43 |18136,609| меблів та | | | | | інвентарю, | | | | | тис. гривень | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- Із загального | 143426,677 |19670 |80300 |43456,677| обсягу капіта- | | | | | льних вкладень,| | | | | за рахунок: | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- державного бюд-| | | | | жету, тис. | | | | | гривень | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- кредиту ЄБРР, | 88620,138 |11945,591|56631,396|20043,151| тис. гривень | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- власних коштів,| 43853,488 | 6247,192|17638,074|19968,222| тис. гривень | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- місцевого бюд- | 10953,051 | 1477,217| 6030,53 | 3445,304| жету, тис. | | | | | гривень | | | | | ---------------+----------------+---------+---------+---------+------- інших джерел | | | | | фінансування, | | | | | тис. гривень | | | | | ----------------------------------------------------------------------on top