Про Аграрний фонд
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Regulation on July 6, 2005543
Document 543-2005-п, valid, current version — Revision on September 29, 2016, on the basis - 627-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 липня 2005 р. № 543
Київ

Про Аграрний фонд

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 866 від 05.09.2005
№ 847 від 23.07.2009
№ 1409 від 23.11.2011
№ 317 від 17.04.2013
№ 627 від 14.09.2016}

Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Аграрний фонд (далі - Фонд) та затвердити Положення про нього (додається).

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 317 від 17.04.2013}

3. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Міністерством фінансів під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти на забезпечення діяльності Фонду.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1409 від 23.11.2011}

4. Взяти до відома, що Фонд тимчасово розміщується по вул. Грінченка, 1, у м. Києві.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2005 р. № 543
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2016 р. № 627)

ПОЛОЖЕННЯ
про Аграрний фонд

1. Аграрний фонд (далі - Фонд) є державною спеціалізованою бюджетною установою, уповноваженою реалізувати цінову політику в агропромисловому секторі економіки.

Фонд належить до сфери управління Мінагрополітики, є підзвітним і підконтрольним йому.

2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України “Про державну підтримку сільського господарства України”, іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Мінагрополітики та цим Положенням.

3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку, а також штампи і бланки із своїм найменуванням.

4. Місцезнаходження Фонду - м. Київ.

5. Фонд несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до законодавства.

6. Основними завданнями Фонду є:

проведення цінової політики в агропромисловому секторі економіки у межах, визначених законом;

виконання від імені держави функції кредитора на період дії режиму заставних закупівель окремих об’єктів державного цінового регулювання;

виконання бюджетних програм, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

формування державного інтервенційного фонду об’єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку.

7. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

виступає в установленому законодавством порядку замовником під час закупівлі товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету;

продає або купує на Аграрній біржі об’єкти державного цінового регулювання з або до державного інтервенційного фонду і має право на придбання та продаж об’єктів державного цінового регулювання для потреб державного інтервенційного фонду, а також на продаж об’єктів державного цінового регулювання, які були конфісковані або підлягають продажу відповідно до закону;

здійснює на організованому аграрному ринку товарні інтервенції шляхом продажу (поставки) окремих об’єктів державного цінового регулювання на умовах споту або форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксингу) в розмірі не більше максимальної інтервенційної ціни;

здійснює на організованому аграрному ринку фінансові інтервенції шляхом купівлі окремих об’єктів державного цінового регулювання на умовах споту або форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксингу) в розмірі не менше мінімальної інтервенційної ціни;

здійснює закупівлю послуг, пов’язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та страхування об’єктів державного цінового регулювання, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю або продаж визначених об’єктами державного цінового регулювання товарів, не пов’язаних з державним ціновим регулюванням. При цьому ціни закупівлі або продажу не повинні бути вищими/нижчими більш як на 20 відсотків максимальної/мінімальної інтервенційної ціни, встановленої на поточний маркетинговий період для об’єкта державного цінового регулювання;

за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю та продаж матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;

здійснює з використанням сприятливої ринкової кон’юнктури реалізацію об’єктів державного цінового регулювання з метою забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету;

за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює експорт об’єктів державного цінового регулювання;

утворює державні підприємства, установи та організації;

готує пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, і подає їх на розгляд Мінагрополітики;

організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників Фонду;

забезпечує поширення інформації про кон’юнктуру аграрного ринку;

подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо запровадження та скасування тимчасового режиму адміністративного регулювання цін для окремих об’єктів державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку;

подає пропозиції щодо переліку об’єктів та періодів державного цінового регулювання;

здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

8. Фонд не може придбавати або продавати об’єкти державного цінового регулювання поза організованим аграрним ринком.

9. Для виконання покладених на нього завдань Фонд має право:

одержувати і використовувати відповідно до законодавства кошти державного бюджету;

утворювати регіональні відділення за погодженням з Мінагрополітики;

одержувати від органів виконавчої влади в установленому порядку необхідну йому інформацію;

укладати цивільно-правові договори;

залучати в установленому порядку до роботи спеціалістів для розгляду питань, що належать до його компетенції.

10. Фонд провадить свою діяльність на засадах гласності, взаємодіючи з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, банками, кредитними спілками, інвестиційними і страховими компаніями, іншими юридичними особами.

11. Органом управління Фонду є дирекція Фонду.

12. До складу дирекції Фонду входять генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України, та три заступники генерального директора, які призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром аграрної політики та продовольства.

13. Дирекція Фонду:

організовує виконання покладених на Фонд завдань;

подає Мінагрополітики пропозиції щодо встановлення рівня максимальних і мінімальних інтервенційних цін на об’єкти державного цінового регулювання;

приймає рішення про здійснення товарних та фінансових інтервенцій;

забезпечує цільове та ефективне використання коштів Фонду;

за погодженням з Мінагрополітики утворює та ліквідує регіональні відділення Фонду;

виконує інші функції відповідно до законодавства.

14. Генеральний директор:

організовує роботу Фонду;

забезпечує виконання рішень Мінагрополітики;

головує на засіданнях дирекції, підписує протоколи зазначених засідань;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду, керівників його регіональних відділень;

вносить Міністру аграрної політики та продовольства пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників генерального директора;

звітує перед Кабінетом Міністрів України та Мінагрополітики про результати діяльності Фонду;

розпоряджається коштами Фонду та здійснює управління його майном у межах, визначених законодавством;

представляє Фонд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами;

розподіляє обов’язки між заступниками генерального директора;

приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Фонду;

затверджує положення про структурні підрозділи та регіональні відділення Фонду;

виконує інші функції відповідно до законодавства.

15. Фонд утримується за рахунок коштів державного бюджету в межах кошторису, затвердженого Міністром аграрної політики та продовольства.

Штатний розпис та структура Фонду затверджуються Міністром аграрної політики та продовольства.

16. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його реорганізації або ліквідації відповідно до законодавства.

{Положення в редакції Постанови КМ № 627 від 14.09.2016}on top