Document 539-XIV, previous version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 889-IV
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 25, ст.211 )
( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 3-рп/2001 ( v003p710-01 ) від 05.04.2001
Законом
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992
року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст.281, N 34,
ст.356; 1996 р., N 9, ст.41; 1998 р., N 30-31, ст.195; 1999 р.,
N 4, ст.35):
( Підпункт 1 пункту 1 розділу I втратив чинність на підставі
Закону N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
( Підпункт 2 пункту 1 розділу I втратив чинність на підставі
Закону N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
3) у статті 13:
частину третю викласти у такій редакції:
"До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням
доходів, належать витрати, які включаються до складу валових
витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР );
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
"При здійсненні операцій з купівлі-продажу акцій та інших
корпоративних прав, крім набутих у випадках, визначених пунктом
"з" статті 5 цього Декрету, оподатковуваним доходом громадянина, у
тому числі зареєстрованого як суб'єкт підприємницької діяльності,
вважається прибуток, тобто різниця між доходом, отриманим від
продажу таких акцій (інших корпоративних прав) протягом звітного
року, та документально підтвердженими витратами на їх придбання,
понесеними громадянином протягом звітного року або попередніх
звітному років. Облік фінансових результатів операцій з
купівлі-продажу акцій (інших корпоративних прав) ведеться у
порядку, встановленому пунктом 7.6 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств". Прибуток, отриманий
громадянином від операцій купівлі-продажу акцій та інших
корпоративних прав, за результатами звітного року включається до
складу його сукупного річного оподатковуваного доходу та вноситься
ним до бюджету у встановлені строки. При цьому особою,
відповідальною за внесення податку до бюджету, є такий
громадянин".
2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993
року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 13, ст.113; 1994 р., N 28, ст.237, ст.241; 1995 р.,
N 13, ст.85, N 30, ст.229; 1996 р., N 52, ст.302, ст.306):
1) пункти 9, 10 і 11 статті 2 викласти у такій редакції:
"9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім
облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних
паперів;
10) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються
на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого
майна у випадках, передбачених законами України;
11) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру)
об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження
такого майна у випадках, передбачених законами України";
2) підпункти "а" і "б" пункту 3 статті 3 викласти у такій
редакції:
"а) за посвідчення договорів 1 відсоток суми договору, але
відчуження житлових будинків, не менше одного
квартир, кімнат, дач, садових неоподатковуваного мінімуму
будинків, гаражів, а також доходів громадян інших об'єктів нерухомого
майна, які перебувають у
власності громадянина-продавця
б) за посвідчення договорів 1 відсоток суми договору, але
відчуження земельних ділянок, не менше одного
які перебувають у власності неоподатковуваного мінімуму
громадянина-продавця доходів громадян";
3) підпункти "п", "р" і "с" пункту 6 статті 3 викласти у
такій редакції:
"п) за операції з цінними паперами:
за реєстрацію інформації про 0,1 відсотка номінальної
емісію цінних паперів, крім вартості емісії цінних паперів
облігацій державних та місцевих
позик
за видачу приватизаційних 0,2 відсотка номінального
паперів значення приватизаційних паперів
р) за операції, які 1 відсоток фактичної вартості здійснюються на товарних біржах укладеної угоди, але не менше
з продажу житлових будинків, одного неоподатковуваного
квартир, кімнат, дач, садових мінімуму доходів громадян за
будинків, гаражів, а також кожну укладену угоду
інших об'єктів нерухомого
майна, які перебувають у
власності громадянина-продавця,
крім операцій з примусового
відчуження такого майна у
випадках, передбачених законами
України
с) за проведення прилюдних торгів (аукціонів, тендерів)
об'єктами нерухомого майна, які
перебувають у власності 1 відсоток фактичної вартості
громадянина-продавця, крім реалізованих об'єктів
операцій з примусового нерухомого майна, але не менше
відчуження такого майна у одного неоподатковуваного
випадках, передбачених законами мінімуму доходів громадян за
України кожний реалізований об'єкт".

3. У пункті 1 статті 2 Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст.237; 1998 р.,
N 42, ст. 257) слова "(крім виплат, передбачених Переліком видів
оплати праці та інших виплат, на які не нараховується збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування та які не враховуються
при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення
пенсій, що затверджується Кабінетом Міністрів України)" замінити
словами "(крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази
нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з
громадян")".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
( Стаття 2 розділу II втратила чинність (визнана
неконституційною) на підставі Рішення Конституційного Суду
N 3-рп/2001 ( v003p710-01 ) від 05.04.2001 ) 2. Дія положень
підпункту "е" і частини другої підпункту "з" пункту 1 статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92
"Про прибутковий податок з громадян" (в редакції цього Закону)
поширюється на правовідносини, які виникли з дня набрання чинності
зазначеним Декретом Кабінету Міністрів України.
3. До приведення у відповідність із цим Законом
нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить нормам
цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 березня 1999 року
N 539-XIVon top