Document 530-2010-п, valid, current version — Adoption on June 30, 2010
( Last event — Entry into force, gone July 12, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2010 р. N 530
Київ
Деякі питання діяльності представництв
державних замовників з оборонного замовлення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Примірний договір про надання представництвом
державного замовника з оборонного замовлення послуг з контролю
якості та приймання продукції оборонного призначення, що
додається.
2. Доповнити перше речення абзацу другого пункту 13 Положення
про представництва державних замовників з оборонного замовлення на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107
( 1107-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81,
ст. 2737), після слів "до укладених договорів" словами
", орієнтовні умови яких визначені у Примірному договорі,
затвердженому Кабінетом Міністрів України".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2010 р. N 530
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання представництвом державного замовника
з оборонного замовлення послуг з контролю якості
та приймання продукції оборонного призначення

___ _____________ 20__ р.
N _______________
________________________________ (найменування населеного пункту) __________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади, __________________________________________________________________
підприємства, установи або організації, що замовляє послуги
представництва державного замовника)
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ____________________________ (далі - замовник),
(найменування документа)
з однієї сторони, і ______________________________________________
(найменування представництва
державного замовника) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі __________________________ (далі - виконавець),
(найменування документа)
з іншої сторони (разом - сторони), уклали договір про
нижченаведене.
Предмет договору
1. Виконавець зобов'язується забезпечити надання замовникові
послуг з контролю за відповідністю розроблення, виготовлення
продукції оборонного призначення вимогам нормативних документів і
технічної документації та приймання такої продукції згідно з
умовами відповідного державного контракту (договору), а також з
контролю за виконанням умов постачання продукції оборонного
призначення споживачам (далі - послуги) за переліком, зазначеним у
календарному плані надання представництвом державного замовника з
оборонного замовлення послуг з контролю якості та приймання
продукції оборонного призначення (далі - календарний план) згідно
з додатком.
2. Під час надання послуг виконавець здійснює повноваження,
які визначені Положенням про представництва державних замовників з
оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях
(далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 2009 р. N 1107.
Зобов'язання сторін
3. Замовник зобов'язаний:
створити умови для надання послуг відповідно до вимог
Положення;
подати виконавцеві:
- інформацію про укладені замовником державні контракти
(договори), до виконання яких залучається виконавець;
- підтверджувальні документи пре відповідність спеціальних
показників продукції оборонного призначення встановленим нормам у
разі, коли така продукція внесена до Авіаційного регістру і/або
Регістру судноплавства України;
проаналізувати якість і обсяг наданих послуг та оплатити їх
відповідно до умов договору.
4. Виконавець зобов'язаний:
забезпечити надання послуг у визначені строки;
не повідомляти третім особам відомості про зміст послуг,
обсяг та вартість продукції оборонного призначення, що приймається
за договором;
тимчасово припиняти надання послуг у випадках, передбачених
Положенням, і у разі невиконання або неналежного виконання
замовником вимог договору та інформувати про це замовника.
Порядок надання послуг
5. Найменування та обсяг продукції оборонного призначення,
стосовно якої надаються послуги, і строки їх надання зазначаються
у календарному плані.
6. За результатами надання послуг виконавець складає
посвідчення (акт) про приймання продукції оборонного призначення
за встановленою ним формою, один примірник якого разом із
супровідними документами подає замовникові.
Зазначене посвідчення (акт) підтверджує факт надання
виконавцем послуг і є підставою для їх оплати замовником. Датою
виконання зобов'язань щодо надання послуг є дата підписання
посвідчення (акта).
Вартість послуг та порядок проведення розрахунків
7. Загальна вартість послуг (без урахування податку на додану
вартість) визначається на підставі калькуляції кошторисної
вартості послуг та становить _______ (_______________________)
(словами) гривень.
8. У разі проведення розрахунків в іноземній валюті оплата
послуг здійснюється замовником у гривнях згідно з офіційним курсом
Національного банку, встановленим на день перерахування коштів.
9. Розрахунки проводяться шляхом:
оплати послуг після складення виконавцем посвідчення або
надходження на рахунок замовника коштів від реалізації продукції
оборонного призначення;
або попередньої оплати, що здійснюється _____________________
(зазначаються умови _________________________________________________________________;
і порядок здійснення оплати)
або поетапної оплати _______________________________________.
(зазначаються періодичність, умови і
порядок здійснення оплати)
Відповідальність сторін
10. У разі невиконання або неналежного виконання своїх
зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність
передбачену законами та договором.
11. Види порушень та санкції за них, установлені договором:
__________________________________________________________________
(зазначаються види порушень та санкції)
Обставини непереборної сили
12. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення
обставин непереборної сили, які не існували під час укладання
договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа,
стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, інша небезпечна подія).
13. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за договором
унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж
протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це
іншу сторону у письмовій формі.
14. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку
їх дії є довідка, яка видається _________________________________.
(найменування органу,
уповноваженого видавати такі довідки)
15. У разі коли обставини непереборної сили продовжуються
більш як ___ днів, кожна із сторін в установленому порядку має
право розірвати договір або внести до нього зміни. У такому разі
сторона не має права вимагати від іншої сторони відшкодування
збитків.
Порядок вирішення спорів (розбіжностей)
16. Спори (розбіжності), що виникають між сторонами,
вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій,
обміну листами.
17. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності)
вирішуються у судовому порядку.
Внесення змін до договору
18. Зміни, зокрема доповнення, що вносяться до договору,
викладаються у письмовій формі.
19. Питання щодо внесення змін до договору може порушуватися
сторонами не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії
договору.
Строк дії договору
20. Після укладення договору всі попередні домовленості
сторін (переговори, документи та листування) вважаються недійсними
у частині, що суперечить його положенням.
21. Договір укладено і підписано у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу.
22. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами
і діє до ___ _____________ 20__ року.
23. За результатами виконання зобов'язань за договором
сторони проводять звіряння розрахунків і складають акт, що
засвідчує факт виконання договору і відсутність взаємних
претензій.
24. За згодою сторін строк дії договору може бути продовжено.
Інші умови договору __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Реквізити сторін
Замовник Виконавець _______________________________ _______________________________
(ідентифікаційний код) (ідентифікаційний код) _______________________________ _______________________________
(найменування) (найменування) _______________________________ _______________________________
(адреса) (адреса) _______________________________ _______________________________
(телефон) (телефон) _______________________________ _______________________________
(телефакс) (телефакс) _______________________________ _______________________________
(розрахунковий рахунок у банку) (розрахунковий рахунок у банку)
25. Про зміну своїх реквізитів сторони не пізніше ніж
протягом ___ днів повідомляють одна одну в письмовій формі.
26. Невід'ємною частиною договору є:
1) календарний план на ___ арк.;
2) калькуляція кошторисної вартості послуг на ___ арк.;
3) форма посвідчення, затверджена виконавцем (у разі
потреби);
4) довідка про виробничу собівартість продукції оборонного
призначення, що приймається за договором;
5) інші документи за домовленістю сторін.
Замовник Виконавець
________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ р. ___ ____________ 20__ р.
М.П. М.П.

Додаток
до Примірного договору
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
надання представництвом державного замовника
з оборонного замовлення послуг з контролю якості
та приймання продукції оборонного призначення
до договору від ___ ____________ 20__ р. N ___________

------------------------------------------------------------------ |Поряд-|Найменування| Обсяг | Найменування | Вартість | |ковий |продукції та| продукції | послуг, що | послуг, | |номер |вимоги до її| | надаються | гривень | | | якості |--------------|представництвом|-------------| | | згідно з |одиниця|усього| державного |ціна за|разом| | | державним |виміру | |замовника, та |послугу| | | | контрактом | | | строк їх | | | | |(договором) | | | надання | | | |------+------------+-------+------+---------------+-------+-----| |Усього| | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Замовник Виконавець
________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ р. ___ ____________ 20__ р.
М.П. М.П.on top