Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 березня 2007 р. N 528
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для
інформатизації загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів, комп'ютеризації
професійно-технічних і вищих навчальних
закладів та їх забезпечення сучасними технічними
засобами навчання з природничо-математичних і
технологічних дисциплін
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 239 ( 239-2008-п ) від 26.03.2008 }

{ Установити, що в 2008 році кошти, передбачені у державному
бюджеті ( 107-17 ) Міністерству освіти і науки за програмою
"Інформатизація загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів та комп'ютеризація
професійно-технічних та вищих навчальних закладів,
забезпечення професійно-технічних і вищих навчальних
закладів сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін",
використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією
Постановою, згідно з Постановою КМ N 239 ( 239-2008-п ) від
26.03.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) для інформатизації
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладів, комп'ютеризації професійно-технічних і вищих навчальних
закладів та їх забезпечення сучасними технічними засобами навчання
з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2007 р. N 528
ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених у
державному бюджеті ( 489-16 ) для інформатизації
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих
навчальних закладів, комп'ютеризації
професійно-технічних і вищих навчальних
закладів та їх забезпечення сучасними
технічними засобами навчання
з природничо-математичних
і технологічних дисциплін

Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті ( 489-16 ) МОН за
програмою "Інформатизація загальноосвітніх, професійно-технічних і
вищих навчальних закладів та комп'ютеризація професійно-технічних
та вищих навчальних закладів, забезпечення професійно-технічних і
вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін" (далі -
бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОН, їх
розпорядником є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.
{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 239 ( 239-2008-п ) від 26.03.2008 }

Напрями використання бюджетних коштів
3. Бюджетні кошти спрямовуються головним розпорядником
бюджетних коштів на:
закупівлю навчальних комп'ютерних комплексів для
професійно-технічних і вищих навчальних закладів;
закупівлю комплектів сучасних технічних засобів навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін відповідно до
Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними
технічними засобами навчання з природничо-математичних і
технологічних дисциплін, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2004 р. N 905 ( 905-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1886) (далі -
технічні засоби); { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 239 ( 239-2008-п ) від 26.03.2008 }
розробку та закупівлю програмних засобів навчального
призначення (далі - програмні засоби) для загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів. { Абзац
четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 239 ( 239-2008-п ) від 26.03.2008 }
виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на
облік в органах Державного казначейства у разі їх відповідності
паспортові бюджетної програми. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 239 ( 239-2008-п ) від 26.03.2008 }
Вимоги щодо використання бюджетних коштів
4. Розподіл комп'ютерних комплексів, технічних і програмних
засобів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць
здійснюється в межах відповідних бюджетних призначень згідно з
розподілом, передбаченим у додатку N 5 до розділу І Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ). { Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 239
( 239-2008-п ) від 26.03.2008 }
Пропорційний розподіл комп'ютерних комплексів, технічних і
програмних засобів здійснюється головним розпорядником бюджетних
коштів між навчальними закладами з урахуванням кількісних та
вартісних показників на підставі заявок Міністерства освіти і
науки Автономної Республіки Крим, головних управлінь (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, виходячи із затверджених МОН переліків
технічних і програмних засобів навчання, загальної кількості
комп'ютерних комплексів, що планується поставити навчальним
закладам, та з урахуванням кількості комп'ютерних комплексів,
технічних і програмних засобів, придбаних за рахунок бюджетних
коштів у попередні роки.
Перелік навчальних закладів, яким поставляються комп'ютерні
комплекси, технічні і програмні засоби навчання, затверджує
головний розпорядник бюджетних коштів.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
6. З метою запобігання виникненню кредиторської
заборгованості на кінець року до договору про закупівлю товарів,
робіт і послуг включається вимога щодо коригування визначеної у
ньому суми та зобов'язань сторін в разі зменшення бюджетних
призначень під час уточнення показників державного бюджету.
{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 239
( 239-2008-п ) від 26.03.2008 }
8. Попередня оплата здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404
( 1404-2006-п ) "Питання попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 41, ст. 2752).
Після закінчення тримісячного строку невикористані суми
авансу повертаються розпоряднику.
Остаточна оплата вартості здійснюється згідно з умовами
договору на підставі відповідних рахунків та актів
приймання-передачі товарів, робіт або послуг.
9. Операції, пов'язані з бюджетними коштами, проводяться
відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за
видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним казначейством.
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 239 ( 239-2008-п ) від
26.03.2008 }
Звітність про використання бюджетних коштів
та здійснення контролю за їх витрачанням
10. Бухгалтерії навчальних закладів забезпечують в
установленому законодавством порядку взяття на бухгалтерський
облік отриманих комп'ютерних комплексів, технічних і програмних
засобів та протягом місяця з дня постачання інформують
розпорядника бюджетних коштів.
11. Розпорядник бюджетних коштів надсилає щомісяця до
15 числа наступного періоду головному розпоряднику бюджетних
коштів в установленому ним порядку інформацію про використання
бюджетних коштів для її узагальнення та подання Мінфіну щомісяця
до 25 числа наступного періоду.
12. Головний розпорядник бюджетних коштів затверджує план
заходів щодо забезпечення навчальних закладів комп'ютерними
комплексами, технічними і програмними засобами та результативні
показники його виконання з поквартальною розбивкою. Зазначені
матеріали разом із затвердженим переліком навчальних закладів,
яким поставляються комп'ютерні комплекси, технічні і програмні
засоби навчання, подаються у двотижневий строк Мінфіну.
Інформація про виконання зазначених результативних показників
подається головним розпорядником бюджетних коштів Мінфіну у
тижневий строк після завершення звітного періоду та одинадцяти
місяців.
{ Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 239
( 239-2008-п ) від 26.03.2008 }
14. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів
покладається на їх головного розпорядника.
15. Складення та подання фінансової звітності про
використання бюджетних коштів здійснюється в установленому
законодавством порядку.


Publications of document