Document 506-IV, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2011, on the basis - 3773-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3773-VI ( 3773-17 ) від 22.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20,
ст.179 }
Про внесення змін до Закону України
"Про правовий статус іноземців"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.117 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про правовий статус іноземців"
( 3929-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 23,
ст. 161; 2000 р., N 38, ст. 318; 2001 р., N 13, ст. 66) такі
зміни:
1. У назві та тексті Закону слова "іноземці" і "іноземні
громадяни" в усіх відмінках замінити відповідно словами "іноземці
та особи без громадянства" і "іноземці" у відповідному відмінку.
2. У преамбулі слова "іноземців в Україні" виключити.
3. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
Іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і
є громадянином (підданим) іншої держави або держав.
Особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно
до свого законодавства не вважає своїм громадянином.
Паспортний документ - національний паспорт або документ, який
його замінює".
4. У статті 3:
частину першу після слів "на постійне проживання або"
доповнити словом "прибути";
частину другу виключити;
частину третю після слів "на постійне проживання або"
доповнити словом "прибули";
у частині четвертій слова "або тимчасове" виключити.
5. У частинах п'ятій і шостій статті 3, частинах першій і
другій статті 25, частині першій статті 26 слова "національний
паспорт або документ, який його замінює" в усіх відмінках і формах
числа замінити словами "паспортний документ" у відповідному
відмінку і числі.
6. У частині третій статті 8 слово "іммігрували" замінити
словом "прибули".
7. Друге речення частини першої статті 26 виключити.
8. У статті 32:
частину другу після слів "органів внутрішніх справ" доповнити
словами "органів охорони державного кордону (стосовно осіб, які
затримані у межах контрольованих прикордонних районів)";
частину третю замінити трьома частинами такого змісту:
"Іноземець та особа без громадянства зобов'язані покинути
територію України у строк, зазначений у рішенні про видворення. У
разі прийняття рішення про видворення іноземця або особи без
громадянства за межі України в її паспортному документі негайно
анулюється віза і вилучаються документи на право перебування в
Україні.
Іноземцю та особі без громадянства може надаватися строк до
30 днів для виїзду з України після прийняття зазначеного рішення.
За санкцією прокурора підлягають затриманню органами
внутрішніх справ та органами охорони державного кордону і
адміністративному видворенню у примусовому порядку іноземці та
особи без громадянства, які ухиляються від виїзду після прийняття
рішення про видворення, або якщо є обґрунтовані підстави вважати,
що вони будуть ухилятися від виїзду".
У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно
частинами шостою - дев'ятою;
частину шосту після слів "органів внутрішніх справ" доповнити
словами "органів охорони державного кордону";
частину сьому викласти у такій редакції:
"Видворення іноземців та осіб без громадянства, які затримані
у межах контрольованих прикордонних районів, здійснюється органами
охорони державного кордону, а в інших випадках - органами
внутрішніх справ. Контроль за правильним і своєчасним виконанням
рішення про видворення здійснюється органом, який його прийняв".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 506-IVon top