Document 505-2012-п, previous version — Revision on October 8, 2014, on the basis - 506-2014-п
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. № 505
Київ

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 506 від 06.10.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників органів прокуратури згідно з додатками 1-5.

2. Надати право керівникам органів прокуратури у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

працівникам органів прокуратури посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

– працівникам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки (винагороди) за вислугу років;

– прокурорам та слідчим органів прокуратури, а також іншим працівникам прокуратури, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за класний чин (ранг державного службовця) та вислугу років.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

працівникам (крім керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

– за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на зазначену мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

– за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником за штатним розписом;

посадові оклади окремим працівникам, посадові оклади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників (крім керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників);

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам органів прокуратури:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання “заслужений” - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

4. Преміювання керівників органів прокуратури всіх рівнів та їх заступників, установлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою.

4-1. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового окладу та інших виплат, установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років у розмірі і порядку, визначених законодавством для військовослужбовців.

Для обчислення розміру складових грошового забезпечення замість надбавки за класний чин застосовується розмір окладу за військовим званням.

На військовослужбовців військових прокуратур у разі здійснення ними повноважень у районах проведення антитерористичної операції поширюється дія пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 158 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2014 рік, та виділення коштів з резервного фонду державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 46, ст. 1211) у порядку та на умовах, визначених Генеральною прокуратурою України, у межах коштів, передбачених у державному бюджеті для Генеральної прокуратури України.

{Постанову доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 506 від 06.10.2014}

5. Групи за оплатою праці працівників органів прокуратури визначаються відповідно до показників згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1798, № 52, ст. 3308).

6. Видатки, пов’язані з реалізацією цієї постанови, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання органів прокуратури.

Упорядкування посадових окладів окремих працівників органів прокуратури здійснювати в межах затвердженого фонду оплати праці.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 29, ст. 2092; 2007 р., № 37, ст. 1455; 2008 р., № 43, ст. 1417; 2009 р., № 11, ст. 319, № 39, ст. 1305):

в абзаці другому підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 слова “а також прокурорам та слідчим органів прокуратури,” виключити;

у пункті 5 слова “військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах та” виключити;

у пункті 6 слова “органів прокуратури,” виключити;

у пункті 7 слово “прокуратури,” виключити;

додатки 38-41 виключити.

8. Абзаци четвертий - шостий пункту 3-2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545, № 35, ст. 2118; 2006 р., № 10, ст. 634; 2008 р., № 21, ст. 601) виключити.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505

СХЕМА
посадових окладів працівників Генеральної прокуратури України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник головного управління, старший помічник Генерального прокурора України

3383-3421

Начальник управління, самостійного відділу, старший помічник заступника Генерального прокурора України, помічник Генерального прокурора України

3228-3321

Начальник відділу у складі управління, помічник заступника Генерального прокурора України

2638-2793

Старший слідчий в особливо важливих справах

2327-2482

Слідчий в особливо важливих справах, старший прокурор прокуратури у складі управління, відділу

2172-2327

Прокурор прокуратури у складі управління, відділу

2017-2133

Завідувач сектором

1958-1998

Головний спеціаліст

1901-1940

Провідний спеціаліст

1582-1621

Спеціаліст I категорії

1240-1288

__________
Примітка.Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя і прирівняних до них прокуратур

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим

за групами областей

поза групою, м. Київ

I

II м. Севастополь

Прокурор

3351

3333

3150

3016

Перший заступник прокурора

3183

3108

2948

2866

Заступник прокурора

3016

2940

2790

2714

Начальник управління

2513-2680

2513-2680

2345-2430

2262-2345

Начальник відділу, старший прокурор прокуратури

2437-2599

2437-2599

2274-2357

2194-2274

Старший слідчий в особливо важливих справах

1715-1757
Слідчий в особливо важливих справах

1645-1688

1645-1688

1645-1688

1645-1688

Старший слідчий


1576-1618

1576-1618

1576-1618

Старший прокурор прокуратури у складі управління, відділу

1645-1688

1645-1688

1576-1618

1576-1618

Прокурор прокуратури, прокурор прокуратури у складі управління, відділу

1576-1618

1576-1618

1507-1550

1507-1550

Головний спеціаліст

1460-1499

1460-1499

1460-1499

1460-1499

Провідний спеціаліст

1349-1377

1349-1377

1349-1377

1349-1377

Спеціаліст I категорії

1230-1260

1230-1260

1230-1260

1230-1260

Спеціаліст II категорії

1220-1250

1220-1250

1220-1250

1220-1250

__________
Примітка.Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.
Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур міст з районним поділом

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

поза групою

I

Прокурор

2714

2711

2581

Перший заступник прокурора

2606

2574

2452

Заступник прокурора

2468

2444

2323

Начальник відділу, старший прокурор прокуратури

1810

1790

1692

Старший прокурор прокуратури у складі відділу, слідчий в особливо важливих справах, старший слідчий

1618-1658

1568-1608

1501-1542

Слідчий1402-1443

Прокурор прокуратури, прокурор прокуратури у складі відділу

1551-1592

1402-1443

1402-1443

Стажист1200

Головний спеціаліст

1389-1400

1389-1400

1389-1400

Провідний спеціаліст

1300-1330

1300-1330

1300-1330

Спеціаліст I категорії

1220-1250

1220-1250

1220-1250

Спеціаліст II категорії

1200-1220

1200-1220

1200-1220

__________
Примітка.Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.
Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур міст (крім мм. Києва та Севастополя та міст з районним поділом)

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. осіб

за групами міст

поза групою

I

II

III

Прокурор

2690

2659

2531

2373

2310

Перший заступник прокурора

2556

2524

2405Заступник прокурора

2421

2397

2278

2136

2080

Начальник відділу, старший прокурор прокуратури

1750

1722

1636Старший прокурор прокуратури у складі відділу, слідчий в особливо важливих справах, старший слідчий

1587-1626

1538-1577

1472-1512

1440-1480

1375-1415

Слідчий1375-1415

1375-1415

1343-1383

Прокурор прокуратури, прокурор прокуратури у складі відділу

1521-1561

1375-1415

1375-1415

1375-1415

1343-1383

Стажист1200

1200

1200

Провідний спеціаліст

1300-1330

1300-1330

1300-1330

1300-1330

1300-1330

Спеціаліст I категорії

1220-1250

1220-1250

1220-1250

1220-1250

1220-1250

Спеціаліст II категорії

1200-1220

1200-1220

1200-1220

1200-1220

1200-1220

__________
Примітка.Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.
Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 505

СХЕМА
посадових окладів працівників районних, міжрайонних, районних у містах з районним поділом та інших прирівняних до них прокуратур

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

районні прокуратури м. Києва

районні прокуратури у містах з районним поділом, м. Севастополі, міжрайонні прокуратури

районні прокуратури та прирівняні до них прокуратури

Прокурор

2680

2215

2080

Заступник прокурора

2412

1994

1939

Старший прокурор прокуратури, слідчий

1602-1642

1423-1464

1359-1399

Слідчий, прокурор прокуратури

1536-1576

1359-1399

1294-1334

Стажист

1200

1200

1200

Головний спеціаліст

1389-1400Провідний спеціаліст

1300-1330

1220-1250

1220-1250

Спеціаліст I категорії

1220-1250

1200-1220

1200-1220

Спеціаліст II категорії

1200-1220

1146-1170

1146-1170

__________
Примітка.Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.on top