Document 496/95-ВР, valid, current version — Adoption on December 22, 1995
( Last event — Entry into force, gone January 19, 1996. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Закону України
"Про заставу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 2, ст. 3 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642; 1994 р., N 27,
ст.223) такі доповнення:
1. Частину сьому статті 20 доповнити реченням такого змісту:
"У разі звернення стягнення на майно державного підприємства
(відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі
корпоратизації, всі акції якого перебувають у державній власності)
реалізація заставленого майна провадиться на цій же підставі
відповідним органом приватизації".
2. Частину другу статті 25 після слів "відповідного бюджету"
доповнити словами "а у разі коли покупцем є фізична особа або
юридична особа, у майні якої частка державної власності не
перевищує 25 відсотків, - до відповідного позабюджетного фонду
приватизації".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1995 року
N 496/95-ВРon top