Document 495-XIV, first version — Adoption on March 17, 1999
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про ціни і ціноутворення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст.210 )
З метою забезпечення соціального захисту громадян та
реалізації їх конституційних прав Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про ціни і ціноутворення"
( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст.650;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17, ст.209; 1998 р.,
N 10, ст.36, N 33, ст.225) такі зміни:
1. Статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"У разі виникнення заборгованості по виплаті заробітної
плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплатах
забороняється до погашення такої заборгованості підвищення цін і
тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського
транспорту, що надаються громадянам України".
У зв'язку з цим частину другу вважати відповідно частиною
третьою.
2. Статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги (в тому числі на
електроенергію і природний газ для комунально-побутових потреб
населення України), послуги громадського транспорту і зв'язку
встановлюються Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Верховною Радою України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Оплата житлово-комунальних послуг та послуг громадського
транспорту здійснюється громадянами України за цінами і тарифами,
встановленими відповідно Кабінетом Міністрів України, Національною
комісією з питань регулювання електроенергетики України, іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, за станом на
1 червня 1998 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 березня 1999 року
N 495-XIVon top