On Deliveries of Products for Government Needs
Law of Ukraine on December 22, 1995493/95-ВР
Document 493/95-ВР, previous version — Revision on July 30, 2010, on the basis - 2289-VI
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державне замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб
{ Назва Закону в редакції Закону
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118 }
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 3, ст. 9 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 494/95-ВР від 22.12.95,
ВВР, 1996, N 3, ст. 10 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст.28
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118 N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471 }

{ У тексті Закону слова "Уряд Автономної Республіки
Крим" замінено словами "Рада міністрів Автономної
Республіки Крим" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99 }

Цей Закон встановлює загальні правові та економічні засади
формування, розміщення і виконання на договірній (контрактній)
основі замовлень держави на поставку (закупівлю) товарів,
виконання робіт, надання послуг (далі - продукція) для
задоволення пріоритетних державних потреб суб'єктами господарської
діяльності України всіх форм власності. { Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб
1. Пріоритетні державні потреби - це потреби України в
товарах, роботах і послугах, необхідних для розв'язання
найважливіших соціально-економічних проблем, підтримання
обороноздатності країни та її безпеки, створення і підтримання на
належному рівні державних матеріальних резервів, реалізації
державних і міждержавних цільових програм, забезпечення
функціонування органів державної влади, що утримуються за рахунок
Державного бюджету України. { Абзац перший частини першої статті 1
в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 } Державне замовлення - це засіб державного регулювання
економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі
складу та обсягів товарів, робіт і послуг, необхідних для
забезпечення пріоритетних державних потреб, розміщення державних
контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств,
організацій та інших суб'єктів господарської діяльності України
всіх форм власності. { Абзац другий частини першої статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від
15.12.2005 } Державні замовники - Верховна Рада України та інші
центральні органи державної влади України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації, державні організації та інші
установи - головні розпорядники коштів державного бюджету. { Абзац
третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 1329-XIV
( 1329-14 ) від 21.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 } Виконавці державного замовлення - суб'єкти господарювання
усіх форм власності (резиденти або нерезиденти), які виготовляють
чи поставляють товари (роботи, послуги) для задоволення
пріоритетних державних потреб. { Абзац четвертий частини першої
статті 1 в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 } Державний контракт - це договір, укладений державним
замовником від імені держави з виконавцем державного замовлення, в
якому визначаються економічні і правові зобов'язання сторін і
регулюються взаємовідносини замовника і виконавця. 2. Поставки товарів, робіт і послуг для пріоритетних
державних потреб забезпечуються за рахунок коштів Державного
бюджету України та інших джерел фінансування, що залучаються для
цього. { Абзац перший частини другої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 } Обсяги коштів для закупівлі зазначених товарів, робіт і
послуг передбачаються в Законі про Державний бюджет України на
поточний рік та визначаються Кабінетом Міністрів України
відповідними рішеннями про використання позабюджетних джерел
фінансування. { Абзац другий частини другої статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 } 3. Потреба в товарах, роботах і послугах, необхідних для
забезпечення виконання регіональних цільових програм (поставки
продукції для регіональних потреб), визначається Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до
положень цього Закону. { Абзац перший частини третьої статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від
15.12.2005 } Поставки товарів, робіт і послуг для виконання регіональних
програм забезпечуються за рахунок коштів республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а також
позабюджетних джерел, що залучаються для цієї мети. { Абзац другий
частини третьої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 } 4. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням
і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування
засобами масової інформації, поставками (закупівлею) для
пріоритетних державних потреб сільськогосподарської продукції,
продовольства, озброєння та військової техніки, а також інших
спеціально визначених (специфічних) товарів, регулюються окремими
актами законодавства України. { Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1329-XIV ( 1329-14 ) від 21.12.99, N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
Стаття 2. Формування державного замовлення і здійснення
контролю за його виконанням { Назва статті 2 в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від
15.12.2005 }
1. Держава виступає гарантом за зобов'язаннями державних
замовників. ( Частина перша статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV
( 1329-14 ) від 21.12.99 ) 2. З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням
державного замовлення, розміщенням поставок продукції для
державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів
України визначає і затверджує перелік державних замовників, обсяги
та склад державного замовлення. { Абзац перший частини другої
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 } Порядок формування державного замовлення та пріоритетні
державні потреби затверджуються Кабінетом Міністрів України.
{ Абзац другий частини другої статті 2 в редакції Закону N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 } ( Частина друга статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV ( 1329-14 )
від 21.12.99 )
3. Державні замовники: здійснюють, виходячи з інтересів держави, вибір виконавців
державного замовлення у порядку, встановленому Законом України
"Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ); { Абзац другий
частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, N 2289-VI ( 2289-17 ) від
01.06.2010 } укладають з виконавцями державного замовлення державні
контракти;

{ Абзац четвертий частини третьої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

{ Абзац п'ятий частини третьої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

4. Державні замовники забезпечуються Кабінетом Міністрів
України фінансовими ресурсами в обсягах, необхідних для повної
оплати державного замовлення, якщо інше не передбачено законом, і
є відповідальними за задоволення пріоритетних державних потреб у
відповідних товарах, роботах і послугах. { Частина четверта статті 2 в редакції Закону N 1329-XIV
( 1329-14 ) від 21.12.99; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
5. Координація роботи, пов'язаної з формуванням державного
замовлення і здійсненням контролю за його виконанням, покладається
на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти. { Частина п'ята статті 2 в редакції Законів N 1329-XIV ( 1329-14 )
від 21.12.99, N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

{ Частину шосту статті 2 виключено на підставі Закону
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

{ Частину сьому статті 2 виключено на підставі Закону
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

8. Для виконавців державного замовлення, заснованих повністю
або частково на державній власності (державних підприємств,
установ та організацій, акціонерних товариств, у статутному фонді
яких контрольний пакет акцій належить державі, орендних
підприємств, заснованих на державній власності), а також для
суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності -
монополістів на відповідному ринку продукції державні замовлення
на поставку продукції є обов'язковими, якщо виконання державного
замовлення не спричиняє збитків зазначеним виконавцям державного
замовлення.

{ Статтю 3 виключено на підставі Закону N 2289-VI ( 2289-17 )
від 01.06.2010 }

Стаття 4. Фінансове забезпечення виконання державного
замовлення
1. Фінансове забезпечення виконання державного замовлення
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. { Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003; в редакції Закону N 3205-IV ( 3205-15 )
від 15.12.2005 }
Стаття 5. Відповідальність за нецільове використання коштів
державного бюджету
1. Відповідальність за нецільове використання коштів
державного бюджету, передбачених для забезпечення виконання
державного замовлення, несуть відповідні посадові особи згідно із
законодавством. { Закон доповнено статтею 5 згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005 }
Стаття 6. Звітність та оприлюднення інформації про виконання
державного замовлення
1. Складання та подання звітності про виконання державного
замовлення здійснюються у порядку, визначеному Законом України
"Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).
2. Державні замовники зобов'язані оприлюднити інформацію про
виконання державного замовлення та ефективність використання
коштів державного бюджету в порядку, встановленому Законом України
"Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ). { Закон доповнено статтею 6 згідно із Законом N 3205-IV
( 3205-15 ) від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно з
Законом N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1995 року
N 493/95-ВРon top