Document 483/96-ВР, valid, current version — Revision on April 1, 2011, on the basis - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про промислово-фінансові групи в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 52, ст. 302 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про
промислово-фінансові групи в Україні" ( 437/95-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 23, ст. 88) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV
( 436-15 ) від 16.01.2003 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI
( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993
року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 13, ст. 113; 1994 р., N 28, ст. 241; 1995 р., N 13, ст.
85, N 30, ст. 229; 1996 р., N 16, ст. 71):
статтю 2 доповнити пунктом 13 такого змісту:
"13) за подання до Кабінету Міністрів України проекту
створення промислово-фінансової групи";
пункт 6 статті 3 доповнити підпунктом "ф" такого змісту:
"ф) за подання до Кабінету Міністрів України проекту
створення промислово-фінансової групи - 1000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян";
частину першу статті 6 після слів "підтриманням їх чинності"
доповнити словами "та за подання до Кабінету Міністрів України
проекту створення промислово-фінансової групи";
у статті 8:
після пункту 4 доповнити статтю пунктом 5 такого змісту:
"5) неприйняття Кабінетом Міністрів України у встановлені
строки рішення про створення (реєстрацію) промислово-фінансової
групи або зняття проекту створення промислово-фінансової групи з
розгляду уповноваженою особою ініціаторів створення цієї
промислово-фінансової групи".
У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Повернення державного мита за подання до Кабінету Міністрів
України проекту створення промислово-фінансової групи проводиться
у безспірному порядку згідно з виконавчим написом, вчиненим у
державній нотаріальній конторі".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 листопада 1996 року
N 483/96-ВРon top