Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Decree on February 11, 19834743-X
Document 4743-X, invalid, current version — Loss of force on December 18, 1990, on the basis - 562-XII

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
{ Указ втратив чинність на підставі Постанови ВР УРСР
N 562-XII ( 562-12 ) від 18.12.90, ВВР, 1991, N 10, ст.99 }
Про внесення змін і доповнень
до Земельного кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1983, N 8, ст. 125 )

З метою дальшого вдосконалення земельного законодавства
Української РСР та у зв'язку з виданням Зводу законів УРСР
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до Земельного кодексу Української РСР ( 2874а-07 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., додаток до N 29, ст. 205;
1981 р., N 12, ст. 178) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 12 доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
"7) розподіляють між підприємствами, організаціями,
установами і громадянами ділянки під городи, сінокоси і пасовища з
земель державного запасу, що виділяються селищній Раді у
встановленому порядку;
8) вирішують інші питання в галузі земельних відносин у межах
своєї компетенції".
2. Статтю 12-1 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) вирішують інші питання в галузі земельних відносин у
межах своєї компетенції".
3. У частині першій статті 86 слова "статтею 10" замінити
словами "статтею 11".
4. У статті 117 слово "річкового" замінити словами
"внутрішнього водного".
5. Статті 118, 119 і 120 викласти в такій редакції:
"Стаття 118. Використання земель транспорту
Землі, надані транспорту, використовуються його
підприємствами, організаціями і установами для здійснення
покладених на них спеціальних завдань по експлуатації, утриманню,
будівництву, реконструкції, ремонту, вдосконаленню і розвитку
споруд, пристроїв та інших об'єктів транспорту.
Розміщення споруд, пристроїв та інших об'єктів транспорту на
наданих підприємствам, організаціям і установам транспорту землях,
розташованих у межах населених пунктів, провадиться за погодженням
з виконавчими комітетами відповідних Рад народних депутатів.
Стаття 119. Тимчасове використання земель транспорту для
сільськогосподарських та інших потреб
Підприємства, організації і установи транспорту можуть
надавати за погодженням з виконавчими комітетами відповідних Рад
народних депутатів із закріплених за ними земель у тимчасове
користування земельні ділянки іншим підприємствам, організаціям і
установам для влаштування під'їзних шляхів, проїздів,
вантажно-розвантажувальних майданчиків, складів та інших об'єктів.
Підприємства, організації і установи, що одержали земельні ділянки
у тимчасове користування, відшкодовують підприємствам,
організаціям і установам транспорту понесені в цей період витрати,
зв'язані з утриманням і поліпшенням зазначених ділянок.
Землі транспорту можуть також в порядку, встановленому цим
Кодексом, надаватися у тимчасове користування:
колгоспам, радгоспам, іншим державним і громадським
підприємствам, організаціям, установам і громадянам - для
сільськогосподарських потреб;
окремим категоріям працівників транспорту - під службові
земельні наділи;
громадянам - для випасання худоби і сінокосіння.
Стаття 120. Охоронні зони транспорту
З метою забезпечення нормальної експлуатації споруд,
пристроїв та інших об'єктів транспорту на землях, які прилягають
до земель, наданих в користування підприємствам, організаціям і
установам транспорту, можуть встановлюватися охоронні зони, в яких
вводяться особливі умови землекористування.
Порядок встановлення охоронних зон, їх розміри і режим
користування землями охоронних зон визначаються для кожного виду
транспорту відповідно до законодавства Союзу РСР і Української
РСР".

Голова Президії Верховної
Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної
Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 11 лютого 1983 року
N 4743-Xon top