Про Громадську гуманітарну раду
Decree of the President of Ukraine; Regulation, Composition of collective body on April 2, 2010469/2010
Document 469/2010, invalid, current version — Loss of force on April 30, 2015, on the basis - 246/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 246/2015 ( 246/2015 ) від 28.04.2015 }
Про Громадську гуманітарну раду
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 593/2010 ( 593/2010 ) від 07.05.2010
N 797/2010 ( 797/2010 ) від 02.08.2010 }

З метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні
найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій
щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у
сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я,
інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних
реформ для досягнення відповідності європейським стандартам
захисту таких прав, згідно з частиною другою статті 102 та пунктом
28 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Громадську гуманітарну раду як
консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
2. Затвердити Положення про Громадську гуманітарну раду та її
персональний склад, що додаються.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 квітня 2010 року
N 469/2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 квітня 2010 року N 469/2010
ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську гуманітарну раду

1. Громадська гуманітарна рада (далі - Рада) є
консультативно-дорадчим органом при Президентові України,
створеним з метою врахування суспільно значущих інтересів у
вирішенні найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки
пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і
громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони
здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження
системних реформ для досягнення відповідності європейським
стандартам захисту таких прав.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також
цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
1) вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку України
та вироблення пропозицій щодо:
визначення пріоритетів та механізмів здійснення реформ у
сфері гуманітарного розвитку, додержання при цьому конституційних
прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти, науки, культури
і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої
діяльності, досягнення відповідності європейським стандартам
захисту таких прав;
забезпечення збереження громадянської злагоди в суспільстві,
формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення
компромісу і консенсусу у питаннях формування та реалізації мовної
політики, збереження історичної та культурної спадщини;
запобігання проявам політичної некоректності, конфліктогенним
та екстремістським тенденціям у суспільному житті;
забезпечення взаємодії органів державної влади, громадських
організацій, підприємств, установ і організацій у питаннях
сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної
свідомості, збереження традицій і культури, а також розвитку
етнічної, культурної, мовної самобутності національних меншин
України;
забезпечення виконання зобов'язань України за міжнародними
договорами України, зокрема за Європейською хартією регіональних
мов або мов меншин ( 994_014 ) та Рамковою конвенцією Ради Європи
про захист національних меншин ( 995_055 );
2) забезпечення проведення громадських обговорень, наукових
конференцій, круглих столів з питань реформ у сфері гуманітарного
розвитку, забезпечення додержання конституційних прав людини і
громадянина у цій сфері, вивчення громадської думки з питань, що
розглядаються Радою;
3) розгляд законопроектів, які пропонуються для внесення
Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються
питань гуманітарного розвитку, зокрема з питань освіти, науки,
культури, охорони здоров'я, з мовних, етнонаціональних та
інформаційних питань, проектів актів Президента України з цих
питань та підготовка пропозицій щодо таких проектів;
4) участь у підготовці послань Президента України до народу,
щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної
Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
5) вивчення стану забезпечення додержання в Україні прав
громадян у гуманітарній сфері, здійснення порівняльного аналізу
ситуації з цих питань в Україні та іноземних державах та
підготовка на основі кращого світового досвіду пропозицій щодо
вдосконалення законодавства України.
4. Рада для виконання покладених на неї основних завдань має
право:
1) запитувати та одержувати в установленому порядку від
державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян, підприємств, установ, інших організацій інформацію,
матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї
завдань;
2) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення
відповідних питань керівників і представників державних органів,
органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств,
установ, інших організацій, експертів;
3) створювати тимчасові робочі групи для підготовки
пропозицій з окремих питань діяльності Ради, залучати в
установленому порядку до роботи в таких групах провідних учених,
фахівців;
4) ініціювати проведення громадського обговорення проектів
законів, актів Президента України з питань розвитку гуманітарної
сфери;
5) організовувати та проводити конференції, круглі столи,
дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.
5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними
Президентом України, з Апаратом Ради національної безпеки і
оборони України.
6. Рада утворюється у складі Голови, секретаря Ради та інших
членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Головою Ради є Президент України.
Секретарем Ради є за посадою один із заступників Глави
Адміністрації Президента України.
Персональний склад Ради затверджується Президентом України. У
разі потреби секретар Ради вносить Голові Ради пропозиції щодо
змін персонального складу Ради.
7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання,
які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на
квартал, і скликаються секретарем Ради за дорученням Голови Ради.
Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше
половини від її складу.
8. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Ради.
За результатами засідання Ради оформляється протокол, який
підписує секретар Ради.
Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду центральним та
місцевим органам виконавчої влади.
У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання
в установленому порядку актів Президента України, внесення
Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних
законопроектів.
Рада інформує громадськість про свою діяльність.
9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради
здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним
управлінням справами.
10. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 квітня 2010 року N 469/2010
СКЛАД
Громадської гуманітарної ради

ЯНУКОВИЧ - Президент України, Голова Ради Віктор Федорович
ГЕРМАН - заступник Глави Адміністрації Президента Ганна Миколаївна України, секретар Ради
БЕБИК - проректор з політичних комунікацій Валерій Михайлович Відкритого міжнародного університету
розвитку людини "Україна" (за згодою)
БІЛЕЦЬКИЙ - експерт Київського центру політичних Михайло Іванович досліджень і конфліктології (за згодою)
БОКОТЕЙ - ректор Львівської національної академії Андрій Андрійович мистецтв (за згодою)
БОНДАРЕНКО - перший заступник Голови Вищої атестаційної
Віктор Дмитрович комісії України
БОНДАРЕНКО - директор Київського інституту проблем Костянтин Петрович управління імені Горшеніна (за згодою)
БУБКА - президент Національного олімпійського Сергій Назарович комітету України (за згодою)
ВОРОНОВ - директор Навчально-наукового інституту Ігор Олексійович заочного та дистанційного навчання
Державного університету
інформаційно-комунікаційних технологій
ГЛУЗМАН - виконавчий секретар Асоціації психіатрів Семен Фішелевич України, директор Українсько-американського
бюро захисту прав людини (за згодою)
ГРИЦЕНКО - директор Українського центру культурних Олександр Андрійович досліджень (за згодою)
ГУБЕРСЬКИЙ - ректор Київського національного Леонід Васильович університету імені Тараса Шевченка (за
згодою)
ДЕНИСЕНКО - завідувач кафедри теорії та історії Валерій Миколайович політичної науки Львівського національного
університету імені Івана Франка (за згодою)
ДРАЧ - письменник, голова Товариства зв'язків з Іван Федорович українцями за межами України "Україна -
Світ" (за згодою)
ЄМЕЦЬ - директор Науково-практичного медичного Ілля Миколайович центру дитячої кардіології та
кардіохірургії Міністерства охорони
здоров'я України (за згодою)
КАПЕЛЮШНИЙ - завідувач кафедри етнології та краєзнавства
Валерій Петрович Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (за згодою)
КРЕМЕНЬ - президент Національної академії Василь Григорович педагогічних наук України, академік
Національної академії наук України (за
згодою)
КУТУЄВ - професор кафедри політології, соціології та
Павло Володимирович соціальної роботи Національного технічного
університету України "Київський
політехнічний інститут" (за згодою)
МАРТИНЕНКО - генеральний директор інформаційного Олександр Владленович агентства "Інтерфакс - Україна" (за згодою)
МИХАЙЛЕНКО - директор з досліджень Центру соціальних та
Максим Валерійович правових досліджень (за згодою)
ОЛІЙНИК - голова правління Українського фонду Борис Ілліч культури (за згодою)
ПРИМУТ - завідувач кафедри політології Донецького Микола Васильович національного університету

РЕЗНІКОВИЧ - генеральний директор - художній керівник Михайло Юрійович Національного академічного театру
російської драми імені Лесі Українки (за
згодою)
СКОРИК - професор кафедри архітектурного Лариса Павлівна проектування Національної академії
образотворчого мистецтва і архітектури (за
згодою)
СМОЛІЙ - директор Інституту історії України НАН Валерій Андрійович України, доктор історичних наук, академік
Національної академії наук України (за
згодою)
СТУПКА - художній керівник Національного Богдан Сильвестрович академічного драматичного театру імені
Івана Франка (за згодою)
СТУС - публіцист, старший науковий співробітник Дмитро Васильович Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН
України (за згодою)
ТОЛОЧКО - директор Інституту археології НАН України,
Петро Петрович академік Національної академії наук України
(за згодою)
ТОЛСТОВ - директор Інституту політичного аналізу і Сергій Валер'янович міжнародних досліджень (за згодою)
ФРАНЧУК - голова правління благодійної організації Олена Леонідівна "Фонд Олени Франчук "АНТИСНІД" (за згодою)
ЧЕБИКІН - президент Національної академії мистецтв Андрій Володимирович України, ректор Національної академії
образотворчого мистецтва і архітектури
(за згодою)
ЧЕРВАКОВА - спеціальний кореспондент закритого Ольга Валеріївна акціонерного товариства "Міжнародний
Медіа Центр - СТБ" (за згодою)
ШУЛЬГА - заступник директора Інституту соціології Микола Олександрович НАН України (за згодою)
ЩЕРБАК - науковий співробітник Інституту філософії
Світлана Ігорівна імені Г.С. Сковороди НАН України
(за згодою)
ЯКУШИК - професор кафедри політології Національного
Валентин Михайлович університету "Києво-Могилянська академія"
(за згодою).
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 593/2010 ( 593/2010 ) від 07.05.2010, N 797/2010 ( 797/2010 )
від 02.08.2010 }
Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНon top