Document 46/96-ВР, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2004, on the basis - 889-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )
Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 9, ст. 41 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.77, N 26, ст.281, N 34,
ст.356) такі зміни і доповнення:
частину четверту статті 2 викласти в такій редакції: "Доходи, одержані в натуральній формі, зараховуються до
сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік за вільними
(ринковими) цінами, якщо інше не передбачено цим Декретом";
статтю 5 доповнити підпунктом "р" такого змісту: "р) доходи працівників сільськогосподарських підприємств і
рибних господарств незалежно від форм власності та господарювання
і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою
(сільськогосподарською, рибною продукцією власного виробництва
зазначених підприємств та продукцією її переробки, за винятком
продукції, визначеної Кабінетом Міністрів України). Обчислення
зазначених доходів проводиться за очікуваною собівартістю
відповідної продукції".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 лютого 1996 року
N 46/96-ВРon top