Document 457-2019-п, valid, current version — Adoption on April 3, 2019
( Last event — Entry into force, gone June 5, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2019 р. № 457
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 30, ст. 886, № 58, ст. 1899; 2016 р., № 87, ст. 2849; 2017 р., № 33, ст. 1032; 2018 р., № 59, ст. 2061) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 457

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196

1. Абзац другий пункту 1 постанови викласти в такій редакції:

“Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку”.

2. У Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву та пункт 1 Порядку після слів “проектів регіонального розвитку” доповнити словами “та проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”;

2) у пункті 3:

в абзаці третьому слово “зокрема” замінити словами “та відповідними стратегіями розвитку регіонів, зокрема”;

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“перелік пріоритетних цілей, що відповідають Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та відповідним стратегіям розвитку регіонів, відповідно до яких розробляються проекти “Всеукраїнського громадського бюджету”, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим;

3) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

“4. У відборі беруть участь інвестиційні програми і проекти, подані в установленому законодавством порядку заявниками інвестиційних програм і проектів (далі - заявники).”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“Заявниками можуть бути такі суб’єкти:

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

органи місцевого самоврядування;

агенції регіонального розвитку, створені відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики” (далі - агенції регіонального розвитку), - за винятком проектів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

У 2019 році народні депутати України можуть подавати до Мінрегіону пропозиції разом з переліком та описом інвестиційних програм і проектів, що підготовлені центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та сформовані відповідно до частини другої статті 24-1 Бюджетного кодексу України, та з документами згідно з переліком документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженим наказом Мінрегіону від 24 квітня 2015 р. № 80.

Мінрегіон надсилає відповідним обласним, Київській міській держадміністраціям пропозиції разом з переліком та описом інвестиційних програм і проектів, що подані народними депутатами України, для забезпечення проведення відповідними регіональними комісіями оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

абзац восьмий після слів “за кожним з таких напрямів” доповнити словами “, а на реалізацію проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету” - не більше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку”;

4) доповнити Порядок пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Проекти “Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, повинні відповідати пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Ініціаторами подання для участі у конкурсі проектів “Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, можуть бути громадяни України віком від 18 років, заявники, наукові установи та громадські організації.

Для відбору проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету” Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Київська та Севастопольська міські держадміністрації:

визначають пріоритетні цілі, відповідно до яких розробляються та подаються заявниками проекти “Всеукраїнського громадського бюджету”, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

затверджують положення, в якому визначають, зокрема, порядок ініціювання та подання проектів “Всеукраїнського громадського бюджету”, обсяг співфінансування з місцевих бюджетів проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету” і порядок проведення електронного голосування;

проводять електронне голосування за допомогою системи, яка забезпечує точну ідентифікацію голосуючих осіб шляхом авторизації кожної особи із застосуванням електронного підпису або інших методів ідентифікації та можливість перевірки результатів у разі виникнення сумнівів у їх об’єктивності;

оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах результати електронного голосування;

отримують від органу місцевого самоврядування, на території якого планується реалізація проекту “Всеукраїнського громадського бюджету”, який за результатами електронного голосування набрав не менше 30 відсотків голосів загальної кількості голосуючих осіб, висновок щодо відповідності проекту вимогам цього Порядку та спроможності відповідного органу місцевого самоврядування його реалізувати разом з інформацією щодо згоди такого органу бути заявником проекту (для проектів, ініціатором подання якого є громадяни України віком від 18 років, наукові установи та громадські організації);

подають відповідним регіональним комісіям для проведення попереднього конкурсного відбору рейтинговий список проектів “Всеукраїнського громадського бюджету”, до якого включають проекти, які за результатами електронного голосування набрали не менше 30 відсотків голосів загальної кількості голосуючих осіб, разом з позитивним висновком органу місцевого самоврядування, на території якого планується реалізація такого проекту.”;

5) підпункт 3 пункту 7 після слова “відсотків” доповнити словами “, а для проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету” - співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10 відсотків”;

6) пункт 9 після слів “погоджених з Мінмолодьспортом” доповнити словами “, та проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”;

7) абзац перший пункту 11 після слів “погоджених з Мінмолодьспортом” доповнити словами “, та проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”.

3. У Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 виключити;

2) абзац перший пункту 6 після слів “стратегіях розвитку” доповнити словами “, а також на реалізацію проектів - переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”.on top