Document 453-2012-п, valid, current version — Adoption on May 21, 2012
( Last event — Entry into force, gone June 1, 2012. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 травня 2012 р. № 453
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 453

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 63 “Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 122):

1) у постанові:

у назві та пункті 1 постанови слово “та” замінити словами “, у тому числі”;

у вступній частині слово і цифри “статті 74” замінити словами і цифрами “частини першої статті 252”;

2) у Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слово “та” замінити словами “, у тому числі”;

пункт 1 після слів “військової техніки” доповнити словами “у тому числі”;

абзаци другий і третій пункту 5 викласти в такій редакції:

“Форма доручення наведена в додатку 1 до цього Порядку.

Переліки посадових осіб, які мають право підписувати такі доручення, визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади та подаються Держмитслужбі. У переліках наводяться зразки підписів таких осіб та їх печаток.”;

пункти 6, 8, 9 і 11 викласти в такій редакції:

“6. Митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників Міноборони. У разі коли здійснення заходів щодо переміщення таких товарів, належить до повноважень іншого центрального органу виконавчої влади, - за участю представників такого центрального органу.

Уповноважена особа Міноборони або представник іншого центрального органу виконавчої влади засвідчують достовірність даних, що вносяться до митної декларації, шляхом подання до митного органу, який здійснює митне оформлення, письмового підтвердження.”;

“8. Митне оформлення військової техніки здійснюється за умови надходження до Держмитслужби від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису і врахуванням положень пункту 7 розділу XXI Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України.

9. Для митного оформлення військової техніки уповноважена особа подає митному органові митну декларацію, заповнену в затвердженому Мінфіном порядку.”;

“11. Митне оформлення військової техніки, яка перетинає митний кордон України з метою здійснення заходів оперативно-тактичного характеру (військових навчань, міжнародних миротворчих операцій, антитерористичних операцій, конвою морських суден, участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, подання військової та гуманітарної допомоги тощо), здійснюється без подання дозволу або висновку Держекспортконтролю, якщо таке переміщення відбувається в рамках міжнародних договорів, що передбачають механізм здійснення державного контролю за переміщенням товарів.

Перелік військової техніки, яка перетинає державний кордон України в рамках міжнародних договорів, що передбачають механізм здійснення державного контролю за переміщенням товарів, погоджується з Держекспортконтролем та затверджується керівником (його заступником) центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить така військова техніка або який є стороною, що її приймає.

Форма переліку наведена в додатку 2 до цього Порядку.”;

пункт 13 виключити;

3) у додатку до Порядку:

слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 1”;

у назві додатка 1 слово “та” замінити словами “, у тому числі”;

4) доповнити Порядок додатком 2 такого змісту:


“Додаток 2
до Порядку


ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________
(найменування посади)

________ _____________________
(підпис)          (ініціали та прізвище)

____ _______________20 ___ р.

М.П.

ПЕРЕЛІК
військової техніки, що надходить до ___________________
                                                                      (повна назва одержувача) ___________________________________________________

у рамках міжнародного договору ______________________ ___________________________________________________


з/п

Найменування
військової техніки

Кількість одиниць

Код товару згідно з УКТЗЕД

______________________________________
(найменування посади уповноваженої особи центрального органу виконавчої влади)

__________  ___________________________”
        (підпис)                            (ініціали та  прізвище)

2. Пункт 6 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506; 2004 р., № 44, ст. 2881; 2005 р., № 51, ст. 3197; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 33, ст. 1338; 2008 р., № 36, ст. 1207, № 76, ст. 2566; 2010 р., № 1, ст. 21), викласти в такій редакції:

“6. У разі переміщення товарів через митний кордон України їх митний контроль та митне оформлення здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

Під час митного оформлення суб'єкт або іноземний суб'єкт разом з іншими документами, необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зобов'язаний відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України надати на вимогу митного органу оригінал дозволу або висновку Держекспортконтролю.

Митне оформлення товарів здійснюється за умови надходження до Держмитслужби від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису і врахуванням положень пункту 7 розділу XXI Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України.”.

3. Пункт 5 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 167, № 44, ст. 2881; 2005 р., № 51, ст. 3197; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 23, ст. 1727; 2007 р., № 33, ст. 1338; 2008 р., № 36, ст. 1207, № 76, ст. 2566; 2010 р., № 1, ст. 21), викласти в такій редакції:

“5. У разі переміщення товарів через митний кордон України їх митний контроль та митне оформлення здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

Під час митного оформлення суб'єкт або іноземний суб'єкт разом з іншими документами, необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зобов'язаний відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України надати на вимогу митного органу оригінал дозволу або висновку Держекспортконтролю.

Митне оформлення товарів здійснюється за умови надходження до Держмитслужби від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису і врахуванням положень пункту 7 розділу XXI Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України.”.

4. У вступній частині постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057 “Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 88, ст. 3097) слова і цифри “статті 95” замінити словами і цифрами “статті 195”.on top