Document 447-2011-п, valid, current version — Adoption on April 27, 2011
( Last event — Entry into force, gone May 6, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 2011 р. N 447
Київ
Питання реалізації
Державної цільової економічної програми
енергоефективності на 2010-2015 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
1 березня 2010 р. N 243 ( 243-2010-п ) "Про затвердження Державної
цільової економічної програми енергоефективності на
2010-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762,
N 53, ст. 1781) зміни, що додаються.
2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості вжити
заходів до затвердження в тримісячний строк в установленому
порядку титулів будов на об'єкти, зазначені у підпунктах 7 і 8
пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми
енергоефективності на 2010-2015 роки ( 243-2010-п ).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 447
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 березня
2010 р. N 243 ( 243-2010-п )

1. Назву і пункт 1 постанови ( 243-2010-п ) після слова
"енергоефективності" доповнити словами "і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива".
2. У Державній цільовій економічній програмі
енергоефективності на 2010-2015 роки, затвердженій зазначеною
постановою ( 243-2010-п ):
1) назву Програми ( 243-2010-п ) після слова
"енергоефективності" доповнити словами "і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива";
2) абзац третій розділу "Мета Програми" викласти у такій
редакції:
"оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому
частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10
відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних
органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та
заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі
вторинними, за умови належного фінансування Програми.";
3) у розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми":
абзаци четвертий, сьомий, дев'ятий, тринадцятий, п'ятнадцятий
і двадцять перший викласти у такій редакції:
"Другий спосіб передбачає продовження роботи з виконання
Комплексної державної програми енергозбереження України
( 148а-97-п ) і Програми державної підтримки розвитку
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і
теплоенергетики, основними завданнями яких є забезпечення економії
традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно
зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і
відновлюваних джерел енергії.";
"недосконалість механізму контролю за виконанням зазначених
програм;";
"Третій, оптимальний спосіб передбачає розроблення і
виконання Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на
2010-2015 роки, що дасть можливість створити умови для зниження
рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації
структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу
використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива, вторинних енергоресурсів, впровадити дієвий механізм
реалізації державної політики у сфері енергоефективності,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.";
"видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ
і сланцевого газу як альтернативних видів палива;";
"розвитку вітроенергетики, малої гідроенергетики і
біоенергетики;";
"формування державної системи моніторингу і контролю за
ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів,
виробництвом енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива, виконанням цієї Програми, галузевих і
регіональних програм енергоефективності, підвищення рівня
достовірності статистичної інформації стосовно показників
енергоспоживання;";
4) розділ "Завдання і заходи" викласти у такій редакції:
"Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:
удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері
енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива шляхом:
- розроблення технічних завдань та стандартів у сфері
енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива;
- адаптації національного законодавства у сфері
енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива до законодавства Європейського Союзу;
зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат
енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження
сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи
державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема
шляхом:
- оновлення, модернізації енерговитратного технологічного
обладнання промислових підприємств;
- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної
сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок
коштів державного бюджету, в тому числі розроблення
проектнокошторисної документації;
- впровадження когенераційних технологій на підприємствах
комунальної форми власності у сфері теплової енергетики;
- впровадження технологій, які передбачають використання
теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та
гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми
власності та у бюджетних установах;
- проведення модернізації газотранспортної системи,
устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;
- проведення модернізації об'єктів комунального господарства,
у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти
соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива;
- будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва
пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для
приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних
джерел енергії;
- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві
свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності,
розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива;
оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема
заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому
числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива, а також вторинними енергетичними ресурсами, шляхом:
- будівництва електрогенеруючих потужностей на основі
використання енергії вітру;
- реалізації проектів з будівництва сонячних установок для
виробництва електроенергії та теплової енергії, установок для
виробництва біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного
палива;
- відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових
потужностей;
- реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на
твердому біопаливі та біогазі, для виробництва теплової і
електричної енергії;
- реалізації пілотних проектів з будівництва установок для
генерації електроенергії з використанням енергії біомаси,
будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням
супутнього газу;
- впровадження технологій використання промислового газу, а
також низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для
виробництва теплової та електричної енергії;
- реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення
торфобрикетів, фрезерного торфу;
- науково-технічного забезпечення виконання Програми, у тому
числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива;
- створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива
відповідно до заходів Програми;
- проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення
об'єктів відновлюваної енергетики;
- проведення досліджень поточного стану малих
гідроелектростанцій;
- проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення
пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та
встановлення вимірювального устатковання.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
Санація житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та
будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, є комплексом технічних заходів, спрямованих на
їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у
відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами,
зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов
перебування працівників.
До робіт із санації належать:
термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;
модернізація покрівлі з можливим установленням на ній
сонячних колекторів;
модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних,
вентиляційних та електричних мереж будівлі, переведення її на
електротеплоакумуляційний обігрів;
заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку
енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку
електроенергії;
будівництво або модернізація котельні у будівлі;
облаштування або ремонт теплових пунктів;
заміна і ремонт вікон, балконних блоків та вхідних дверей
будівлі.";
5) у розділі "Очікувані результати, ефективність Програми":
доповнити розділ після абзацу другого новим абзацом такого
змісту:
"оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, у
якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не
менш як 10 відсотків;".
У зв'язку з цим абзаци третій - двадцять четвертий вважати
відповідно абзацами четвертим - двадцять п'ятим;
абзац тринадцятий виключити;
6) розділ "Обсяги та джерела фінансування" викласти у такій
редакції:
"Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
347,82 млрд. гривень, у тому числі 13,81 млрд. - за рахунок
державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів,
319,01 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час
складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний
рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові
бюджетних коштів.";
7) додатки 1-3 до Програми ( 243-2010-п ) викласти у
редакції, що додається.

Додаток 1
до Програми ( 243-2010-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 447)
ПАСПОРТ
Державної цільової економічної
програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива
на 2010-2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 19 листопада 2008 р. N 1446 ( 1446-2008-р )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 89, ст. 2991).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 16, ст. 762).
3. Державний замовник - Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження.
4. Керівник Програми - Голова Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження.
5. Виконавці заходів Програми - Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження, центральні, місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
6. Строк виконання: 2010-2015 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування |фінансування,|------------------------------------------| | |млрд. гривень| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |-------------+-------------+------+------+------+------+------+-------| |Державний | 13,81 | 0,6 |0,91 |2,91 |3,06 |3,13 | 3,2 | |бюджет | | | | | | | | |-------------+-------------+------+------+------+------+------+-------| |Місцеві | 15 | 1,8 | 2 | 2,3 |2,65 |2,95 | 3,3 | |бюджети | | | | | | | | |-------------+-------------+------+------+------+------+------+-------| |Інші джерела | 319,01 |6,78 |27,94 |40,56 |62,51 |85,61 |95,61 | |-------------+-------------+------+------+------+------+------+-------| |Усього | 347,82 |9,18 |30,85 |45,77 |68,22 |91,69 |102,11 | ------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми ( 243-2010-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 447)
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової
економічної програми енергоефективності
і розвитку сфери виробництва енергоносіїв
з відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива на 2010-2015 роки


_______________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим
підсумком.

Додаток 3
до Програми ( 243-2010-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 447)
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної
програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива
на 2010-2015 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування | Одиниці | Значення показників | | завдання | показників виконання | виміру |-----------------------------------------------| | | завдання | |усього | у тому числі за роками | | | | | |---------------------------------------| | | | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |-------------------+----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |1. Удосконалення |кількість розроблених |одиниць | 25 | 25 | | | | | | |законодавства та |технічних завдань до | | | | | | | | | |системи |стандартів | | | | | | | | | |стандартизації у |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |сфері |кількість розроблених | - " - | 175 | 5 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | |енергоефективності,|стандартів | | | | | | | | | | відновлюваних |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |джерел енергії та |кількість розроблених | - " - | 12 | | 4 | 8 | | | | |альтернативних |проектів нормативно- | | | | | | | | | |видів палива |правових актів | | | | | | | | | |-------------------+----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |2. Зменшення обсягу|зменшення обсягу | | | | | | | | | |технологічних |споживання | | | | | | | | | |витрат і |енергоресурсів у | | | | | | | | | |невиробничих втрат |результаті: | | | | | | | | | |енергоресурсів у |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |результаті |оновлення, |млн. тонн| 9,69 | |0,62 |1,17 |2,38 |4,83 |9,69 | |модернізації |модернізації |умовного | | | | | | | | |обладнання, |енерговитратного |палива* | | | | | | | | |впровадження |технологічного | | | | | | | | | |сучасних |обладнання промислових| | | | | | | | | |енергоефективних |підприємств | | | | | | | | | |технологій, |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |удосконалення |проведення санації | - " - | 7,89 |0,04 |0,47 |0,96 |1,94 |3,92 |7,89 | |системи державного |житлових будинків, | | | | | | | | | |управління та |об'єктів соціальної | | | | | | | | | |популяризації |сфери та будівель | | | | | | | | | |енергоефективності |установ, які повністю |---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |утримуються за |будівель | 7562 |1249 |846 |1325 |1344 |1336 |1462 | | |рахунок коштів | | | | | | | | | | |державного бюджету, в | | | | | | | | | | |тому числі розроблення| | | | | | | | | | |проектно-кошторисної | | | | | | | | | | |документації | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |проведення |млн. тонн| 0,9 |0,01 |0,06 |0,11 |0,23 |0,45 |0,9 | | |модернізації |умовного | | | | | | | | | |газотранспортної |палива* | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |проведення |млн. тонн| 0,87 | | | |0,06 |0,44 |0,87 | | |модернізації |умовного | | | | | | | | | |устатковання теплових |палива* | | | | | | | | | |електростанцій, | | | | | | | | | | |теплоелектроцентралей | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |проведення | - " - | 7,89 |0,08 |0,51 |0,96 |1,95 |3,94 |7,89 | | |модернізації об'єктів |---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |комунального | котлів | 6003 |356 |461 | 665 |1119 |1609 |1793 | | |господарства | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |будівництва та |млн. тонн| 5,71 | | | |1,44 |2,85 |5,71 | | |реконструкції |умовного | | | | | | | | | |електричних мереж, |палива* | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | | |підстанцій і | | | | | | | | | | |пристанційних вузлів | | | | | | | | | | |для приєднання | | | | | | | | | | |об'єктів, які | | | | | | | | | | |виробляють | | | | | | | | | | |електроенергію з | | | | | | | | | | |відновлюваних джерел | | | | | | | | | | |енергії | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |обсяг заміщення | | | | | | | | | | |первинних | | | | | | | | | | |енергоресурсів у | | | | | | | | | | |результаті: | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |впровадження | - " - |17,24 | |1,1 |2,06 |4,3 | 8,6 |17,24 | | |когенераційних | | | | | | | | | | |технологій на | | | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | | | |комунальної форми | | | | | | | | | | |власності у сфері | | | | | | | | | | |теплової енергетики | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |впровадження | - " - | 5,6 |0,02 |0,16 |0,5 |1,42 |3,19 | 5,6 | | |технологій, що | | | | | | | | | | |передбачають | | | | | | | | | | |використання теплових | | | | | | | | | | |насосів, електричного | | | | | | | | | | |теплоакумуляційного | | | | | | | | | | |обігріву та гарячого | | | | | | | | | | |водопостачання | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |здійснення заходів, | | 48 | 24 | 24 | | | | | | |спрямованих на | | | | | | | | | | |формування в | | | | | | | | | | |суспільстві свідомого | | | | | | | | | | |ставлення до | | | | | | | | | | |необхідності | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | | |енергоефективності, | | | | | | | | | | |розвитку та | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | |відновлюваних джерел | | | | | | | | | | |енергії та | | | | | | | | | | |альтернативних видів | | | | | | | | | | |палива | | | | | | | | | |-------------------+----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |3. Оптимізація |обсяг заміщення | | | | | | | | | |структури |первинних | | | | | | | | | |енергетичного |енергоресурсів у | | | | | | | | | |балансу держави, |результаті: | | | | | | | | | |зокрема заміщення |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |традиційних видів |будівництва | ГВт | 5,61 | |1,07 | 1,1 |1,14 |1,15 |1,15 | |енергоресурсів |електрогенеруючих |---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |іншими видами, у |потужностей на основі |млн. тонн|15,12 | |1,03 |2,04 |3,04 |4,02 |4,99 | |тому числі |використання енергії |умовного | | | | | | | | |отриманими з |вітру | палива | | | | | | | | |відновлюваних |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |джерел енергії та |реалізації проектів з | МВт | 1453 | | 50 | 118 | 255 | 440 | 590 | |альтернативних |будівництва сонячних | | | | | | | | | |видів палива, а |установок для |---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| |також вторинними |виробництва |млн. тонн| 1,57 | |0,03 |0,07 |0,22 |0,46 |0,79 | |енергоресурсами |електроенергії та |умовного | | | | | | | | | |теплової енергії | палива | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |відновлення малої | МВт | 75 | |0,8 | 4,7 |16,5 |26,5 |26,5 | | |гідроенергетики та |---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |будівництва нових |млн. тонн| 0,23 | | |0,01 |0,03 |0,07 |0,12 | | |потужностей |умовного | | | | | | | | | | | палива | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |реалізації проектів з | МВт | 791 | |79,3 |158,6 |158,6 |158,6 |235,9 | | |будівництва установок,|---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |що працюють на |млн. тонн| 1,36 | |0,06 |0,16 |0,26 |0,36 |0,52 | | |твердому біопаливі |умовного | | | | | | | | | | | палива | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |реалізації проектів з | МВт | 111 | |11,1 |22,2 |22,2 |22,2 |33,3 | | |будівництва установок,|---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |що працюють на |млн. тонн| 0,19 | |0,01 |0,02 |0,03 |0,05 |0,08 | | |біогазі |умовного | | | | | | | | | | | палива | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |реалізації проектів з | млн. | 0,08 | |0,01 |0,01 |0,01 |0,02 |0,03 | | |будівництва установок | тонн | | | | | | | | | |для виробництва |---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |біодизеля |млн. тонн| 0,07 | | |0,01 |0,01 |0,02 |0,03 | | | |умовного | | | | | | | | | | | палива | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |реалізації проектів з | млн. | 0,6 | |0,06 |0,12 |0,12 |0,12 |0,18 | | |будівництва установок | тонн | | | | | | | | | |для виробництва |---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |паливного біоетанолу |млн. тонн| 1,14 | |0,11 |0,23 |0,23 |0,23 |0,34 | | | |умовного | | | | | | | | | | | палива | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |реалізації проектів з | млн. | 0,75 | |0,03 |0,08 |0,15 | 0,2 |0,29 | | |перероблення торфу та | тонн | | | | | | | | | |виготовлення |---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |торфобрикетів, |млн. тонн| 0,26 | |0,01 |0,03 |0,05 |0,07 | 0,1 | | |фрезерного торфу |умовного | | | | | | | | | | | палива | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |реалізації проектів з | МВт |461,5 | |8,5 | 43 | 87 | 130 | 193 | | |будівництва установок | | | | | | | | | | |для генерації |---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |електроенергії з |млн. тонн| 2,54 | |0,02 |0,14 |0,37 |0,73 |1,28 | | |використанням енергії |умовного | | | | | | | | | |біомаси | палива | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |реалізації пілотних | МВт | 200 | | | 15 | 30 | 46 | 109 | | |проектів будівництва | | | | | | | | | | |геотермальних |---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |теплоелектростанцій з |млн. тонн| 0,41 | | |0,01 |0,04 | 0,1 |0,26 | | |урахуванням |умовного | | | | | | | | | |використання | палива | | | | | | | | | |супутнього газу | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |впровадження | - " - |48,48 | |8,86 |9,37 |9,67 |9,98 |10,6 | | |технологій | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | |промислового газу | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |впровадження | - " - | 2,6 | |0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | | |технологій | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | |низьконапірного газу, | | | | | | | | | | |видобутого з родовищ | | | | | | | | | | |нафти і газу | | | | | | | | | | |----------------------+---------+-------+-----+-----+------+------+------+------| | |реалізації проектів з | - " - |25,22 | | |6,08 |6,08 |6,08 |6,98 | | |будівництва установок | | | | | | | | | | |для виробництва | | | | | | | | | | |синтетичного палива | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим
підсумком.on top