Document 444-2008-п, previous version — Revision on August 19, 2010, on the basis - 595-2010-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 травня 2008 р. N 444
Київ
Питання ввезення на митну територію України
енергозберігаючих матеріалів, обладнання,
устаткування та комплектуючих
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1001 ( 1001-2008-п ) від 10.11.2008
N 132 ( 132-2009-п ) від 18.02.2009
N 399 ( 399-2009-п ) від 10.04.2009
N 966 ( 966-2009-п ) від 03.09.2009
N 1275 ( 1275-2009-п ) від 25.11.2009
N 1402 ( 1402-2009-п ) від 18.11.2009
N 45 ( 45-2010-п ) від 06.01.2010
N 168 ( 168-2010-п ) від 17.02.2010
N 542 ( 542-2010-п ) від 30.06.2010
N 595 ( 595-2010-п ) від 14.06.2010
N 682 ( 682-2010-п ) від 30.07.2010 }

Відповідно до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) та статті 5 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина в редакції Постанови КМ N 966 ( 966-2009-п ) від
03.09.2009 }
1. Установити, що:
1) суб'єкти господарювання, що ввозять на митну територію
України енергозберігаючі матеріали, обладнання, устаткування та
комплектуючі вироби (далі - товари), які відповідно до пунктів "ч"
і "щ" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) звільняються від сплати ввізного мита, а також
здійснюють операції з ввезення таких товарів на митну територію
України, які відповідно до підпунктів 5.18.1 і 5.18.2 пункту 5.18
статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) звільняються від обкладення податком на додану
вартість, подають Міністерству економіки:
заяву про включення до переліку товарів, що плануються до
ввезення на митну територію України, із зазначенням найменування
товарів, їх коду згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) (у разі, коли передбачається ввезення комплектних
об'єктів, із зазначенням найменування таких об'єктів та їх коду
згідно з УКТЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
кількості та вартості;
засвідчену в установленому порядку копію
зовнішньоекономічного контракту (договору) на постачання товару
або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на
митну територію України;
інформацію про прогнозований прибуток суб'єкта господарювання
(із зазначенням обов'язкових платежів до державного бюджету);
висновок Державної інспекції з енергозбереження (за наявності
погоджених у встановленому порядку загальновиробничих норм питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів на рік, у якому вводяться в
експлуатацію та/або здійснюється використання товарів, за якими
проводиться оцінка річної потреби суб'єкта господарювання в
паливно-енергетичних ресурсах) щодо визнання проекту, за яким
ввозяться товари, ефективним в частині впровадження
енергозберігаючих технологій;
документ, який підтверджує зобов'язання суб'єкта
господарювання щодо застосування ввезених товарів лише для
власного виробництва з відповідним обґрунтуванням та розрахунками;
висновок відповідного міністерства чи іншого центрального
органу виконавчої влади про те, що товари з аналогічними якісними
показниками не виробляються в Україні;
2) Міністерство економіки з урахуванням пропозицій
центральних органів виконавчої влади готує проект рішення Кабінету
Міністрів України про внесення змін до переліку та обсягів товарів
і в установленому порядку надсилає його на розгляд Кабінету
Міністрів України;
3) суб'єкти господарювання, що ввезли товари згідно із
затвердженим у встановленому порядку переліком, подають протягом
трьох років щомісяця до 5 числа наступного періоду митному органу,
який здійснив оформлення товарів, звіт про використання товарів за
призначенням у трьох примірниках, два з яких з відміткою про
прийняття товарів надсилаються митним органом щомісяця до 13 числа
наступного періоду податковому органу та інспекції з
енергозбереження за місцем реєстрації суб'єкта господарювання.
Форма звіту розробляється та затверджується Державною митною
службою за погодженням з Державною податковою адміністрацією;
4) митний орган за місцем реєстрації суб'єкта господарювання
та Державна інспекція з енергозбереження здійснюють в
установленому порядку контроль за використанням ввезених на митну
територію України товарів за призначенням.
У разі виявлення факту використання таких товарів не за
призначенням митний орган за місцем реєстрації суб'єкта
господарювання із залученням заінтересованих центральних органів
виконавчої влади вживає заходів до стягнення несплачених сум
ввізного мита і податку на додану вартість у порядку та розмірах,
передбачених законодавством. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 966 ( 966-2009-п ) від
03.09.2009 }
2. Затвердити перелік та обсяги енергозберігаючих матеріалів,
обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від
ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію
України звільняються від обкладення податком на додану вартість
(додається). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 966
( 966-2009-п ) від 03.09.2009 }
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2008 р. N 444
ПЕРЕЛІК
та обсяги енергозберігаючих матеріалів,
обладнання, устаткування та комплектуючих,
що звільняються від ввізного мита та операції
з увезення яких на митну територію України звільняються
від обкладення податком на додану вартість
{ Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 966 ( 966-2009-п ) від 03.09.2009 }
------------------------------------------------------------------ | Код згідно | Найменування товару | Одиниця|Обсяг| Вартість | | з УКТЗЕД | | виміру | | | | ( 2371в-14, | | | | | | 2371г-14 ) | | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 89 98 90|Безперервний травильний| штук | 1 |43354 180 | | |агрегат | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 80 00|Установка регенерації | -"- | 1 | | | |соляної кислоти | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8424 30 90 10|Обладнання з приймання |комплект| 1 |22 900 000 | | |(здрібнення та сушіння)| | |євро | | |та вдування | | | | | |пиловугільного палива у| | | | | |доменні печі з системою| | | | | |"Oxy-Coal" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8502 39 91 00|Турбогенератори | штук | 2 |20176000000| | | | | |єн | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8404 10 00 |Економайзер ECOL | -"- | 1 |233 600 | | | | | |гривень | | | | | |(46 300 | | | | | |доларів | | | | | |США) | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8449 00 00 00|Комплексна лінія для | штук | 1 |4 240 000 | | |виготовлення | | |євро | | |голкопробивних нетканих| | | | | |матеріалів з | | | | | |максимальною шириною | | | | | |кінцевого продукту 5,3 | | | | | |метра | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8502 39 91 00|Електростанція | -"- | 1 |9 953 500 | | |комбінованого циклу | | |000 єн | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8418 99 10 00|Продукційний випарювач | -"- | 1 |89000 | | | | | |доларів США| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8477 80 19 00|Лінія для виробництва | -"- | 1 |340 000 | | |вспіненої XPS плити | | |доларів США| | |JGXPS 135/150 | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 20 00|Піч для варки скла | -"- | 1 |1 685 167 | | | | | |доларів США| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8502 39 91 00|Міні-електростанція. | -"- | 2 |1 000 000 | | |Турбогенераторна | | |євро | | |установка | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |6806 90 00 00|Теплоізоляційні | кв. | 40 |35 200 | | |водовідштовхуючі плити | метрів | |гривень | | |Duraboard CTWR | | |(7 000 | | |1000 х 1250 х 12 | | |доларів | | |міліметрів | | |США) | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 80 90 00|Обладнання для |комплект| 1 |238650000 | | |сортування, | | |євро | | |просіювання, сепарації,| | | | | |промивання, | | | | | |подрібнення, | | | | | |розмелювання, | | | | | |змішування або | | | | | |перемішування ґрунту, | | | | | |каміння, руд чи інших | | | | | |мінеральних копалин | | | | | |у твердому (включаючи | | | | | |порошкоподібний та | | | | | |пастоподібний) стані; | | | | | |обладнання | | | | | |для агломерації, | | | | | |формування або | | | | | |відливання твердого | | | | | |мінерального палива, | | | | | |керамічних паст, | | | | | |незатверділого цементу,| | | | | |гіпсових матеріалів або| | | | | |інших мінеральних | | | | | |речовин у вигляді | | | | | |порошку або пасти; | | | | | |машини формувальні для | | | | | |виробництва піщаних | | | | | |ливарних форм: | | | | | |- інше обладнання: | | | | | |-- інші | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8417 10 00 00|Печі та горни | | | | | |промислові або | | | | | |лабораторні, включаючи | | | | | |сміттєспалювачі, | | | | | |неелектричні: | | | | | |- печі та горни для | | | | | |випалювання, | | | | | |виплавляння або | | | | | |іншого термічного | | | | | |оброблення піритових | | | | | |руд або руд металів | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8455 21 00 00|Стани прокатні та | -"- | 1 |36000000 | | |валки до них: | | |євро | | |- інші стани прокатні: | | | | | |-- стани гарячої | | | | | |прокатки або | | | | | |комбіновані стани | | | | | |гарячої і холодної | | | | | |прокатки | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8502 39 91 00|Електрогенераторні |комплект| 1 |9953500000| | |установки та | | |єн | | |обертові електричні | | | | | |перетворювачі: | | | | | |- інші | | | | | |електрогенераторні | | | | | |установки: | | | | | |-- інші: | | | | | |--- інші: | | | | | |---- турбогенератори | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8414 59 90 00|Насоси повітряні або | -"- | 1 |23571000 | | |вакуумні, повітряні або| | |євро | | |інші газові компресори | | | | | |та вентилятори; | | | | | |вентиляційні або | | | | | |рециркуляційні витяжні | | | | | |ковпаки або шафи з | | | | | |вентилятором, з | | | | | |фільтром або без нього:| | | | | |- вентилятори: | | | | | |-- інші: | | | | | |--- інші: | | | | | |---- інші | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8501 53 99 00|Двигуни та генератори, | -"- | 1 |11615000 | | |електричні (крім | | |євро | | |електрогенераторних | | | | | |установок): | | | | | |- інші двигуни змінного| | | | | |струму | | | | | |багатофазні: | | | | | |-- потужністю понад | | | | | |75 кВт: | | | | | |--- інші: | | | | | |---- інші, потужністю: | | | | | |----- понад 750 кВт | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8414 80 29 00|Насоси повітряні або | -"- | 1 |9210000 | | |вакуумні, повітряні або| | |євро | | |інші газові компресори | | | | | |та вентилятори; | | | | | |вентиляційні або | | | | | |рециркуляційні витяжні | | | | | |ковпаки або шафи з | | | | | |вентилятором, з | | | | | |фільтром або без нього:| | | | | |- інші: | | | | | |-- інші: | | | | | |--- турбокомпресори: | | | | | |---- багатоступінчасті | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8501 53 99 00|Двигуни та генератори, |комплект| 1 |4910000 | | |електричні (крім | | |євро | | |електрогенераторних | | | | | |установок): | | | | | |- інші двигуни змінного| | | | | |струму | | | | | |багатофазні: | | | | | |-- потужністю понад | | | | | |75 кВт: | | | | | |--- інші: | | | | | |---- інші, потужністю: | | | | | |----- понад 750 кВт | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8454 10 00 10|Конвертери, ливарні | -"- | 1 |400180000 | | |ковші і виливниці | | |євро | | |та ливарні машини, | | | | | |призначені для | | | | | |використання в | | | | | |металургії або | | | | | |ливарному виробництві: | | | | | |- конвертери: | | | | | |-- місткістю 130-300 | | | | | |тонн | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8454 30 90 00|Конвертери, ливарні | | | | | |ковші і виливниці | | | | | |та ливарні машини, | | | | | |призначені для | | | | | |використання в | | | | | |металургії або | | | | | |ливарному виробництві: | | | | | |- машини ливарні: | | | | | |-- інші | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8514 30 99 00|Печі та камери |комплект| 1 |25348000 | | |промислові або | | |євро | | |лабораторні, електричні| | | | | |(включаючи індукційні | | | | | |або діелектричні); | | | | | |інше промислове або | | | | | |лабораторне обладнання | | | | | |для термічного | | | | | |оброблення матеріалів, | | | | | |індукційне або | | | | | |діелектричне: | | | | | |- інші печі та камери: | | | | | |-- інші: | | | | | |--- інші | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8501 53 99 00|Двигуни та генератори, | штук | 1 |559350 | | |електричні (крім | | |євро | | |електрогенераторних | | | | | |установок): | | | | | |- інші двигуни змінного| | | | | |струму | | | | | |багатофазні: | | | | | |-- потужністю понад | | | | | |75 кВт: | | | | | |--- інші: | | | | | |---- інші, потужністю: | | | | | |----- понад 750 кВт | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8474 20 90 00|Обладнання для | -"- | 1 |4761000 | | |сортування, | | |доларів | | |просіювання, сепарації,| | |США | | |промивання, | | | | | |подрібнення, | | | | | |розмелювання, | | | | | |змішування або | | | | | |перемішування ґрунту, | | | | | |каміння, руд чи інших | | | | | |мінеральних копалин | | | | | |у твердому (включаючи | | | | | |порошкоподібний та | | | | | |пастоподібний) | | | | | |стані; обладнання | | | | | |для агломерації, | | | | | |формування або | | | | | |відливання твердого | | | | | |мінерального | | | | | |палива, керамічних | | | | | |паст, незатверділого | | | | | |цементу, гіпсових | | | | | |матеріалів або | | | | | |інших мінеральних | | | | | |речовин у вигляді | | | | | |порошку або пасти; | | | | | |машини формувальні | | | | | |для виробництва | | | | | |піщаних ливарних | | | | | |форм: | | | | | |- машини для | | | | | |подрібнення або | | | | | |розмелювання: | | | | | |-- інші | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8424 30 90 10|Механічні пристрої | | | | | |(з ручним керуванням | | | | | |або без нього) для | | | | | |розбризкування або | | | | | |розпилення рідких | | | | | |чи порошкоподібних | | | | | |речовин; вогнегасники, | | | | | |заряджені або | | | | | |незаряджені; | | | | | |пульверизатори та | | | | | |аналогічні пристрої; | | | | | |піскоструминні, | | | | | |пароструминні та | | | | | |аналогічні метальні | | | | | |пристрої: | | | | | |- піскоструминні, | | | | | |пароструминні та | | | | | |аналогічні метальні | | | | | |пристрої: | | | | | |-- інші пристрої: | | | | | |---інші: | | | | | |---- пристрій для | | | | | |вдування вугільного | | | | | |пилу в доменну піч | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8405 10 00 00|Установка з |комплект|1 |3945000 | | |виробництва водню | | |євро | | |типу НС-2500 (паровий | | | | | |реформер) | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8414 80 39 00|Установка компресорна | штук |3 |17552295 | | |1С2ГП-4,2/3-9 | | |рублів | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8419 40 00 00|Кріогенний генератор |комплект|1 |2442000 | | |азоту NGS4 | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8428 90 79 00|Обладнання зернового | -"- |1 |10705431 | | |елеваторного | | |євро | | |господарства об'ємом | | | | | |збереження та | | | | | |перевалки 140000 тонн | | | | | |кукурудзи | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8457 10 90 00|Фрезерний | штук |1 |950200 | | |оброблювальний центр | | |євро | | |К2Х15 із системою ЧПК | | | | | |SIMENS 840 D | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8457 10 90 00|Вертикальний | -"- |1 |672298 | | |оброблювальний центр | | |євро | | |PICOMAX60HSC | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8458 11 41 00|Токарний автомат | -"- |2 |870000 | | |поздовжнього точіння | | |євро | | |із ЧПК моделі SV-32 | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8475 10 00 00|Лінія для виробництва |комплект|1 |1130000,1 | | |люмінісцентних ламп | | |долара США| | |КТ 2000 | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8477 80 19 00|Виробнича лінія для | штук |1 |975000 | | |виготовлення хімічно | | |доларів | | |зшитого | | |США | | |пінополіетилену | | | | | |моделі PI-XLPE-150 | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8479 89 70 00|Установка для | -"- |1 |7000000 | | |осаджування | | |гривень | | |епітаксійного шару на | | | | | |напівпровідникові | | | | | |пластини (Discovery | | | | | |D-180LDM MOCVD | | | | | |System) | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8479 89 70 00|Установка для | -"- |1 |10000000 | | |осаджування | | |гривень | | |епітаксійного шару на | | | | | |напівпровідникові | | | | | |пластини | | | | | |(D-180GaN MOCVD | | | | | |System) | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8479 89 70 00|Установка для | -"- |1 |15000000 | | |осаджування | | |гривень | | |епітаксійного шару на | | | | | |напівпровідникові | | | | | |пластини | | | | | |(m-GaNzilla MOCVD | | | | | |System Modification | | | | | |E300) | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8479 89 98 90|Обладнання для |комплект|1 |28645000 | | |виробництва | | |євро | | |альтернативного виду | | | | | |палива на базі | | | | | |харчових технологій | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8479 89 98 90|Установка з | -"- |1 |16410000 | | |виробництва | | |євро | | |конденсату силанів, | | | | | |до складу якої | | | | | |входить: | | | | | |- система синтезу КС | | | | | |у кількості 1 штука; | | | | | |- система | | | | | |пиловловлювання у | | | | | |кількості 1 штука; | | | | | |- система конденсації | | | | | |силанів у кількості | | | | | |1 штука | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8479 89 98 90|Система з виробництва |комплект|1 |103900000 | | |полікремнію сонячної | | |євро | | |якості методом | | | | | |осадження, до складу | | | | | |якої входять: | | | | | |- "Сименс" - система | | | | | |осадження полікремнію | | | | | |сонячної якості у | | | | | |кількості 18 штук; | | | | | |- випарювач для | | | | | |"Сименс" - системи | | | | | |осадження полікремнію | | | | | |сонячної якості у | | | | | |кількості 3 штуки; | | | | | |- стартовий нагрівач | | | | | |у кількості 5 штук; | | | | | |- система конверсії | | | | | |ТК у ТХС у кількості | | | | | |10 штук; | | | | | |- випарювач для | | | | | |систем конверсії ТК у | | | | | |ТХС у кількості | | | | | |3 штуки; | | | | | |- система розділення | | | | | |парогазової суміші у | | | | | |кількості 1 штука | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8502 39 91 00|Турбогенератори | штук |2 |20176000000 | | | | |єн | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8502 39 91 00|Електростанція | -"- |1 |9426900000| | |комбінованого циклу | | |єн | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8502 39 91 00|Електростанція | -"- |1 |12978464000 | |комбінованого циклу | | |єн | | |(ЕКЦДГ) | | |30189000 | | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8537 20 99 00|Електропідстанція | -"- |1 |14558000 | | |110 кВ ЕГП | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |9010 10 00 00|Апаратура та |комплект|1 |2887817 | | |обладнання для | | |євро | | |автоматичного | | | | | |проявлення фотоплівок | | | | | |(включаючи | | | | | |кіноплівки) або | | | | | |рулонного фотопаперу | | | | | |чи для автоматичного | | | | | |друку проявлених | | | | | |плівок на рулонний | | | | | |фотопапір: | | | | | |- укомплектована | | | | | |негативна кольорова | | | | | |проявна машина; | | | | | |- укомплектована | | | | | |позитивна кольорова | | | | | |проявна машина; | | | | | |- укомплектована | | | | | |універсальна чорно- | | | | | |біла проявна машина; | | | | | |- система регенерації | | | | | |проявника; | | | | | |- апаратура для | | | | | |збирання срібла; | | | | | |- комплект обладнання | | | | | |для приготування і | | | | | |нейтралізації | | | | | |розчинів (міксери, | | | | | |баки, з'єднання, | | | | | |система нейтралізації | | | | | |розчинів перед | | | | | |утилізацією; | | | | | |обладнання для | | | | | |регенерації та | | | | | |нейтралізації розчину | | | | | |відбілювання); | | | | | |- ультразвукова | | | | | |машина для чищення | | | | | |плівки Ultraclean; | | | | | |- машина для | | | | | |реставрації плівки | | | | | |CLARA; | | | | | |- аналізатор кольору; | | | | | |- копіювальний | | | | | |апарат; | | | | | |- імерсійний | | | | | |копіювальний апарат; | | | | | |- комплект луп - | | | | | |кабінетів для друку | | | | | |рекламних роликів; | | | | | |- столи перемотки для | | | | | |темної кімнати RT27; | | | | | |- електричні | | | | | |перемотувальні столи | | | | | |RT28, RT29; | | | | | |- комплект для | | | | | |оптичного перезапису | | | | | |звуку Audio Post | | | | | |Production (шафа Rack | | | | | |і камера запису звуку | | | | | |LLK); | | | | | |- комплект обладнання | | | | | |для відеоархіву | | | | | |(професійний dvd | | | | | |рекордер, плеєр, | | | | | |відеопроектор; | | | | | |монітор відео 32'; | | | | | |Audio 5.1); | | | | | |- комплект обладнання | | | | | |для контролю за | | | | | |якістю, монтажем, | | | | | |синхронізацією (M10, | | | | | |TR3, HDС352, | | | | | |HDС35S4, TDN, TMN4, | | | | | |Dual 3520); | | | | | |- інша апаратура та | | | | | |обладнання для | | | | | |кінолабораторії та | | | | | |аксесуари | | | | | |(сенситометр, | | | | | |денситометр, | | | | | |ультразвукові преси, | | | | | |преси, ультразвуковий | | | | | |апарат для | | | | | |склеювання, апарат | | | | | |для нарізання плівки) | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |9030 82 00 00|Прилади та апаратура | штук |1 |400000 | | |для вимірювання або | | |гривень | | |перевірки | | | | | |напівпровідникових | | | | | |пластин або пристроїв | | | | | |(система вимірювань | | | | | |Холла HMS3000) | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |9030 82 00 00|Прилади та апаратура | -"- |1 |800000 | | |для вимірювання або | | |гривень | | |перевірки | | | | | |напівпровідникових | | | | | |пластин або пристроїв | | | | | |(електрохімічний | | | | | |профілометр Accent | | | | | |PN4300PC) | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |9031 41 00 00|Прилади та пристрої | штук |1 |800000 | | |оптичні для перевірки | | |гривень | | |напівпровідникових | | | | | |пластин або пристроїв | | | | | |або для перевірки | | | | | |фотомасок чи | | | | | |фотошаблонів, які | | | | | |використовуються у | | | | | |виробництві | | | | | |напівпровідникових | | | | | |приладів (система | | | | | |фотолюмінісцентного | | | | | |картографування | | | | | |напівпровідникових | | | | | |пластин Philips | | | | | |(Nanometrics) | | | | | |PLM-series) | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |9031 80 34 90|Координатно- | -"- |1 |633644 | | |вимірювальна машина | | |євро | | |"Wensel WGT" | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8402 19 10 00|Паровий котел - |комплект| 1 |1341000 | | |утилізатор типу | | |євро | | |HSAH 80-00 | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8502 39 91 00|Газотурбінна | -"- | 1 |4435200 | | |генераторна установка | | |євро | | |типу SGT 400 | | | | | | | | | | | |Обладнання для заводу з| | | | | |виробництва автоклавних| | | | | |газобетонних блоків | | | | | |продуктивністю | | | | | |550 куб. метрів на | | | | | |добу: | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8419 89 98 00|лінія автоклавної | -"- | 1 |3566431,72| | |обробки | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8422 40 00 90|лінія пакування | -"- | 1 |914785,42 | | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8464 10 90 00|лінія різання | -"- | 1 |3681356,87| | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8471 41 90 00|цифрові машини | -"- | 1 |9849 євро | | |автоматичного | | | | | |оброблення інформації | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8474 20 90 00|лінія розмелювання | -"- | 1 |1026438,32| | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8474 31 00 00|лінія змішування | -"- | 1 |2421762,28| | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8480 60 90 00|лінія формування | -"- | 1 |1187256,39| | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8479 89 98 90|Установка з | -"- | 1 |10884000 | | |виготовлення виробів на| | |євро | | |основі мінеральної | | | | | |вати, до складу якої | | | | | |входить: | | | | | |- цех зберігання | | | | | |та подачі сировини; | | | | | |- вагранка; | | | | | |- система охолодження | | | | | |вагранки та валів | | | | | |центрифуги; | | | | | |- система очищення | | | | | |ваграночних газів; | | | | | |- система | | | | | |волокноутворення; | | | | | |- камера | | | | | |волокноосадження | | | | | |килима та маятниковий | | | | | |розкладник; | | | | | |- система сухої | | | | | |фільтрації; | | | | | |- з'єднувальна секція; | | | | | |- камера полімеризації;| | | | | |- система підігріву | | | | | |повітря для камери | | | | | |полімеризації; | | | | | |- система | | | | | |димовідведення із | | | | | |сухим очищенням; | | | | | |- секція охолодження; | | | | | |- обладнання для | | | | | |подрібнення обрізків; | | | | | |- машина для | | | | | |облицювання виробів у | | | | | |складі лінії; | | | | | |- пилка для | | | | | |розрізування за | | | | | |товщиною; | | | | | |- станок прокольного | | | | | |різання; | | | | | |- пристрій для | | | | | |вимірювання довжини; | | | | | |- машина поперечного | | | | | |різання; | | | | | |- гільйотина; | | | | | |- прискорювальний | | | | | |транспортер; | | | | | |- автоматичний | | | | | |штабелятор; | | | | | |- група пакування | | | | | |плит в поліетилен; | | | | | |- секція прискорення; | | | | | |- пакувальна машина; | | | | | |- автоматичний | | | | | |рулонатор; | | | | | |- система автоматичного| | | | | |відведення і | | | | | |термоусадки рулонів; | | | | | |- обладнання для | | | | | |приготування | | | | | |синтетичних | | | | | |зв'язувальних; | | | | | |- система очищення | | | | | |повітря від пилу; | | | | | |- лабораторне | | | | | |обладнання; | | | | | |- обладнання для | | | | | |ремонту валків | | | | | |центрифуги; | | | | | |- електричні пульти | | | | | |контролю та управління | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8417 80 80 00|Регенеративна двошахтна|комплект| 1 |2019000 | | |вапняна піч з | | |євро | | |номінальною | | | | | |продуктивністю | | | | | |250 тонн на добу, що | | | | | |працює на природному | | | | | |газі - CIM-FIREGAS, із | | | | | |системою завантаження | | | | | |та розвантаження | | | | | |вапняку та вапна | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8414 10 80 00|Вакууматор, основною |комплект| 1 |7212500 | | |функцією якого є | | |євро | | |вакуумування рідкої | | | | | |сталі | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8454 30 90 00|Машина безперервного | -"- | 1 |19241100 | | |лиття заготівки N 1 | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8454 30 90 00|Машина безперервного | -"- | 1 |23497400 | | |лиття заготівки N 2 | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8514 30 99 00|Піч-ківш, основною | -"- | 1 |12452700 | | |функцією якої є | | |євро | | |позапічна обробка | | | | | |рідкої сталі | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| |8514 30 99 00|Дугова сталеплавильна | -"- | 1 |77259400 | | |піч, основною функцією | | |євро | | |якої є розплавлення | | | | | |металевої шихти за | | | | | |допомогою електричної | | | | | |дуги та отримання | | | | | |рідкого напівпродукту | | | | |-------------+-----------------------+--------+------+----------| | |Агрегат 100 - Збір | | |340000 євро| | |та фільтрація | | | | | |електроліту, | | | | | |зберігання | | | | | |карбонату натрію: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 29 90 00|- обладнання для | штук | 1 |195000 євро| | |фільтрації або | | | | | |очищення рідини | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 2 |55000 євро | | |з діаметром | | | | | |випускного патрубка | | | | | |понад | | | | | |15 мм, з радіальним | | | | | |потоком, | | | | | |одноступінчасті, | | | | | |моноблокові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |3925 10 00 00|- вузол накопичення | -"- | 1 |90000 євро | | |електроліту у | | | | | |комплекті | | | | | |(накопичувач з | | | | | |пластмаси, | | | | | |V - 40 куб. метрів) | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Агрегат 200 - | | |3190000 | | |Система подачі | | |євро | | |акумуляторних | | | | | |батарей, дробарка | | | | | |акумуляторів та | | | | | |розділення | | | | | |компонентів: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- машини та | -"- | 1 |485000 євро| | |механічні пристрої | | | | | |для подрібнення | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- машини та | -"- | 1 |25000 євро | | |механічні пристрої | | | | | |для змішування | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 1 |149500 євро| | |безперервної дії | | | | | |(вібраційні | | | | | |конвеєри) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 33 90 00|- інші конвеєри | -"- | 1 |336000 євро| | |безперервної дії | | | | | |(конвеєри стрічкові) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8505 90 10 00|- електромагніти | -"- | 1 |38000 євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8543 89 95 00|- детектор для | -"- | 1 |34500 євро | | |виявлення сторонніх | | | | | |металевих тіл | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 1 |149000 євро| | |безперервної дії | | | | | |(конвеєри шнекові) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- машини та | штук | 3 |539000 євро| | |механічні пристрої | | | | | |для просіювання | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 1 |315000 євро| | |безперервної дії | | | | | |(конвеєри скребкові) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 4 |79000 євро | | |з діаметром | | | | | |випускного патрубка | | | | | |понад | | | | | |15 мм, з радіальним | | | | | |потоком, | | | | | |одноступінчасті, | | | | | |моноблокові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- вузол підготовки | -"- | 2 |44000 євро | | |рідини, обладнаний | | | | | |механічними | | | | | |пристроями | | | | | |(мішалками та | | | | | |насосами) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- гідродинамічний | -"- | 1 |176000 євро| | |сепаратор | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- гідростатичний | -"- | 1 |185000 євро| | |сепаратор | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 90 00|- вузол відстою | -"- | 1 |487000 євро| | |пасти та металу | | | | | |(накопичувач із | | | | | |нержавіючої сталі) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |3925 10 00 00|- накопичувач води з | -"- | 1 |19000 євро | | |пластмаси для | | | | | |розприскувачів, | | | | | |V - 15 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 90 00|- живильний бункер з | -"- | 1 |129000 євро| | |нержавіючої сталі, | | | | | |V - 10 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| | |Агрегат 300 - | | |1210000 | | |Десульфурізація | | |євро | | |пасти, що містить | | | | | |свинець: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 3 |60000 євро | | |безперервної дії | | | | | |(конвеєри шнекові) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 90 00|- накопичувач соди | -"- | 1 |66000 євро | | |із сталі, | | | | | |V - 80 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- машини та | -"- | 6 |163000 євро| | |механічні пристрої | | | | | |для змішування | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |3925 10 00 00|- накопичувач | -"- | 2 |50000 євро | | |сульфату натрію з | | | | | |пластмаси, | | | | | |V - 20 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |3925 10 00 00|- накопичувач | -"- | 1 |40000 євро | | |готового сульфату | | | | | |натрію з пластмаси, | | | | | |V - 60 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 29 90 00|- обладнання для | -"- | 3 |403000 євро| | |фільтрування або | | | | | |очищення рідини | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 61 00|- насоси відцентрові | штук | 7 |61000 євро | | |з діаметром | | | | | |випускного патрубка | | | | | |понад | | | | | |15 мм, з радіальним | | | | | |потоком, | | | | | |одноступінчасті, | | | | | |моноблокові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- резервуари, | -"- | 7 |367000 євро| | |обладнані | | | | | |механічними | | | | | |пристроями | | | | | |(мішалками та | | | | | |насосами) | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Агрегат 400 - | | |2640000 | | |Виробництво сульфату | | |євро | | |натрію: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- машини та | -"- | 1 |19000 євро | | |механічні пристрої | | | | | |для змішування | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 19 99 00|- центрифуга | -"- | 1 |217000 євро| | |промислова | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 50 90 00|- теплообмінник | -"- | 2 |240000 євро| | |пластинчатий | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 50 90 00|- теплообмінник | -"- | 1 |227000 євро| | |трубчатий | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 30 00|- обладнання для | -"- | 1 |78000 євро | | |фільтрування або | | | | | |очищення повітря | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 2 |75000 євро | | |безперервної дії | | | | | |(конвеєри шнекові) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8414 10 30 00|- насос типу "Рутс" | -"- | 1 |685000 євро| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 7 |290000 євро| | |з діаметром | | | | | |випускного патрубка | | | | | |понад | | | | | |15 мм, з радіальним | | | | | |потоком, | | | | | |одноступінчасті, | | | | | |моноблокові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8416 20 90 00|- пальники топкові, | -"- | 1 |28000 євро | | |що працюють на | | | | | |природному газі | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- резервуари, | -"- | 1 |19000 євро | | |обладнані | | | | | |механічними | | | | | |пристроями | | | | | |(мішалками та | | | | | |насосами) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 90 00|- накопичувач для | -"- | 1 |90000 євро | | |збереження готової | | | | | |продукції з | | | | | |нержавіючої сталі, | | | | | |V - 80 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 59 00|- накопичувач для | -"- | 1 |47000 євро | | |конденсату, V - | | | | | |40 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 90 00|- розхідний | -"- | 1 |19000 євро | | |накопичувач для | | | | | |кристалізаторів із | | | | | |нержавіючої сталі, | | | | | |V - 3 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 59 00|- приймальний | -"- | 1 |60000 євро | | |накопичувач для пари | | | | | |з нержавіючої сталі, | | | | | |V - 3 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 20 91 00|- пневматичний | штук | 1 |23000 євро | | |підіймач | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 89 98 00|- випарник | -"- | 1 |325000 євро| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 59 00|- накопичувач для | -"- | 1 |88000 євро | | |відбору конденсату з | | | | | |нержавіючої сталі, | | | | | |V - 3 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8402 12 00 00|- котел водотрубний | -"- | 1 |110000 євро| | |продуктивністю не | | | | | |більш як | | | | | |45 т пари на годину | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Агрегат 500 - | | |390000 євро| | |Система мокрого | | | | | |очищення газових | | | | | |викидів (скруббер) | | | | | |та забезпечення | | | | | |енергоресурсами: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 30 00|- обладнання для | -"- | 1 |307000 євро| | |фільтрування або | | | | | |очищення повітря | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 1 |23000 євро | | |з діаметром | | | | | |випускного патрубка | | | | | |понад | | | | | |15 мм, з радіальним | | | | | |потоком, | | | | | |одноступінчасті, | | | | | |моноблокові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8414 59 50 00|- вентилятори | -"- | 1 |60000 євро | | |відцентрові | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Агрегат 700 - | | |4240000 | | |Плавильна піч свинцю | | |євро | | |та система | | | | | |приготування шихти: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- машини та | -"- | 1 |34500 євро | | |механічні пристрої | | | | | |для змішування | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7325 99 90 00|- тиглі металургійні | -"- | 25 |177500 євро| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8416 20 90 00|- пальники топкові | -"- | 2 |283000 євро| | |комбіновані | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 3 |113000 євро| | |безперервної дії | | | | | |(вібраційні | | | | | |конвеєри) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 4 |197000 євро| | |безперервної дії | | | | | |(конвеєри шнекові) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 33 90 00|- інші конвеєри | -"- | 3 |178000 євро| | |безперервної дії | | | | | |(конвеєри стрічкові) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 8 |290000 євро| | |безперервної дії | | | | | |(конвеєри скребкові) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|- система | -"- | 1 |52000 євро | | |транспортування | | | | | |тиглів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 80 00|- металоплавильні | -"- | 2 |1250000 | | |печі газові | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|- мульди для | штук | 10 |25000 євро | | |аварійного | | | | | |завантаження печей | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 30 00|- обладнання для | -"- | 2 |88000 євро | | |фільтрування або | | | | | |очищення повітря | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 1 |23000 євро | | |з діаметром | | | | | |випускного патрубка | | | | | |понад | | | | | |15 мм, з радіальним | | | | | |потоком, | | | | | |одноступінчасті, | | | | | |моноблокові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|- пристрій для | -"- | 1 |422000 євро| | |завантаження печей | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 98 00|- обладнання для | -"- | 2 |733000 євро| | |фільтрування або | | | | | |очищення газів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |3925 10 00 00|- приймальний | -"- | 1 |25000 євро | | |накопичувач для | | | | | |фільтрату пилу з | | | | | |пластмаси, | | | | | |V - 10 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |3925 10 00 00|- накопичувач | -"- | 1 |35000 євро | | |паливного пилу з | | | | | |пластмаси, | | | | | |V - 10 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8414 59 50 00|- вентилятори | -"- | 2 |114000 євро| | |відцентрові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 90 00|- накопичувач соди | -"- | 2 |44000 євро | | |та вапна із сталі, | | | | | |V - 30 куб. метрів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 90 00|- накопичувач для | -"- | 5 |156000 євро| | |металу, пасти, | | | | | |вугілля, заліза, | | | | | |скла, | | | | | |V - 10 куб. метрів | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Агрегат 800 - | | |3170000 | | |Рафінування свинцю: | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- машини та | -"- | 4 |127000 євро| | |механічні пристрої | | | | | |для подрібнення | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8426 11 00 00|- кран мостовий на | -"- | 1 |150000 євро| | |стаціонарних опорах | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 3 |54000 євро | | |безперервної дії | | | | | |(конвеєри шнекові) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 80 00|- печі | -"- | 8 |907000 євро| | |металоплавильні | | | | | |газові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 98 00|- обладнання для | -"- | 2 |641000 євро| | |фільтрування або | | | | | |очищення газів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9032 89 90 90|- регулятор подачі | -"- | 2 |42000 євро | | |кисню в | | | | | |металоплавильну піч | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 61 00|- насоси відцентрові | штук | 3 |72000 євро | | |з діаметром | | | | | |випускного патрубка | | | | | |понад | | | | | |15 мм, з радіальним | | | | | |потоком, | | | | | |одноступінчасті, | | | | | |моноблокові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8416 20 90 00|- пальники топкові | -"- | 8 |160000 євро| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8454 30 90 00|- ливарна машина | -"- | 1 |900000 євро| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 89 10 00|- градирня | -"- | 1 |47000 євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8414 59 50 00|- вентилятори | -"- | 1 |70000 євро | | |відцентрові | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Агрегат 900 - | | |420000 євро| | |Допоміжне обладнання | | | | | |та виробництво | | | | | |енергоресурсів: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8414 80 71 00|- компресори | -"- | 3 |213000 євро| | |об'ємні, роторні, | | | | | |багатовальні, | | | | | |гвинтові, з | | | | | |осушувачем повітря | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7311 00 99 00|- резервуар для | -"- | 1 |47000 євро | | |скраплених газів, з | | | | | |чорних металів, | | | | | |зварний, 1000 л або | | | | | |більше, з | | | | | |випарювачами | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 30 00|- обладнання для | -"- | 4 |160000 євро| | |фільтрування або | | | | | |очищення повітря | | | | | |(модулі приточної | | | | | |вентиляції) у | | | | | |комплекті | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|Промивочна лінія для | -"- | 1 |890340 євро| | |переробки | | | | | |поліпропіленових | | | | | |акумуляторів | | | | | |продуктивністю | | | | | |1100-1200 кг/год на | | | | | |виході | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8477 20 00 00|Лінія гранулювання | -"- | 1 |599453 євро| | |продуктивністю | | | | | |установки | | | | | |800/1000 кг/год | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8405 10 00 00|Установка для | -"- | 1 |5282800 | | |виробництва | | |євро | | |1,000 нормальних | | | | | |куб. метрів/год | | | | | |кисню з чистотою | | | | | |94 + - 1%. | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8427 20 11 00|Автонавантажувачі з | -"- | 10 |680000 євро| | |вилковим захватом | | | | | |для нерівної | | | | | |місцевості та інші | | | | | |штабелювальні | | | | | |навантажувачі | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Комплект | | |715407 євро| | |лабораторного | | | | | |обладнання: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9027 30 00 90|- спектрометр з | -"- | 1 |348500 євро| | |індуктивно-зв'язаною | | | | | |плазмою ISP | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9027 30 00 90|- емісійний | штук | 1 |264800 євро| | |вакуумний | | | | | |спектрометр | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9016 00 10 00|- терези аналітичні | -"- | 6 |18900 євро | | |з точністю 0,0001 г | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9027 80 11 10|- стаціонарний | -"- | 2 |9600 євро | | |рН-метр | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8514 10 80 00|- печі та камери | -"- | 2 |12470 євро | | |опору | | | | | |(з непрямим | | | | | |опаленням) | | | | | |лабораторні, | | | | | |муфельні | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8514 10 80 00|- печі та камери | -"- | 5 |38900 євро | | |опору | | | | | |(з непрямим | | | | | |опаленням) | | | | | |лабораторні, | | | | | |сушильні, вакуумні | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 19 91 00|- центрифуги, | -"- | 2 |18400 євро | | |використовувані в | | | | | |лабораторіях | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- зтрушувач | -"- | 2 |3837 євро | | |лабораторний | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Млинові установки | | |1752000 | | |фірми "САМ", у тому | | |євро | | |числі: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- машина (млин) для | -"- | 3 |814420 євро| | |виробництва порошку | | | | | |оксиду свинцю | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|- обладнання | -"- | 1 |47800 євро | | |завантажувальне для | | | | | |доменних печей або | | | | | |інших печей | | | | | |промислових | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 80 00|- печі промислові | -"- | 1 |79000 євро | | |газові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 32 00 00|- вантажні підіймачі | -"- | 3 |60000 євро | | |з ковшем | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8454 30 90 00|- машина ливарна | -"- | 3 |95000 євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 30 00|- обладнання для | -"- | 3 |225590 євро| | |фільтрації або | | | | | |очищення повітря | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 39 98 00|- вантажні підіймачі | -"- | 5 |130190 євро| | |шнекові | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7309 00 90 00|- вузол | -"- | 6 |300000 євро| | |накопичування та | | | | | |транспортування | | | | | |порошку оксиду | | | | | |свинцю у комплекті | | | | | |(накопичувачі із | | | | | |сталі) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|Установка для | -"- | 3 |2343960 | | |приготування | | |євро | | |свинцевої пасти | | | | | |фірми "EIRICH" | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Лінія "Strip Line" | | |1435200 | | |для виробництва | | |євро | | |свинцево-кальцієвої | | | | | |стрічки у комплекті, | | | | | |у тому числі: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 80 00|- печі промислові | штук | 2 |238628,74 | | |газові для виплавки | | |євро | | |свинцю | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8454 30 90 00|- машина ливарна для | -"- | 1 |335020 євро| | |виробництва | | | | | |свинцевої стрічки | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8455 22 00 00|- стан холодного | -"- | 1 |652800 євро| | |прокатування з | | | | | |пристроєм | | | | | |намотування | | | | | |свинцевої стрічки | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 30 00|- здвоєний пристрій | -"- | 1 |208751,26 | | |розмотування і | | |євро | | |намотування рулонів | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Лінія для | | |2255000 | | |виробництва пластин, | | |євро | | |у тому числі: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8462 41 10 00|- машини пробивні | -"- | 2 |1296600 | | |або вирубні з | | |євро | | |числовим програмним | | | | | |керуванням для | | | | | |виробництва | | | | | |решітчатої свинцевої | | | | | |стрічки | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 81 00 00|- машини та | -"- | 2 |251710 євро| | |механічні пристрої | | | | | |для обробки металів | | | | | |(для нанесення пасти | | | | | |на пластини | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8462 31 00 00|- машини для | -"- | 2 |126812 євро| | |розділення свинцевої | | | | | |стрічки на пластини | | | | | |з числовим | | | | | |програмним | | | | | |керуванням | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 80 00|- печі тунельні | -"- | 2 |554458 євро| | |сушильні газові для | | | | | |сушки пластин | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 33 90 00|- конвеєр стрічковий | -"- | 8 |25420 євро | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Лінія "Strip Line" | | |4095350 | | |для виробництва | | |доларів США| | |свинцево-кальцієвої | | | | | |стрічки у комплекті, | | | | | |у тому числі: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 80 00|- печі промислові | -"- | 2 |689500 | | |газові для виплавки | | |доларів США| | |свинцю | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8454 30 90 00|- машина ливарна для | -"- | 1 |2059400 | | |виробництва | | |доларів США| | |свинцевої стрічки | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8455 22 00 00|- стан холодного | штук | 1 |1346450 | | |прокатування з | | |доларів США| | |пристроєм | | | | | |намотування | | | | | |свинцевої стрічки | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Лінія для | | |3685000 | | |виробництва пластин, | | |доларів США| | |у тому числі: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8462 41 10 00|- машини пробивні | -"- | 1 |2254128 | | |або вирубні з | | |доларів США| | |числовим програмним | | | | | |керуванням для | | | | | |виробництва | | | | | |решітчатої свинцевої | | | | | |стрічки | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 81 00 00|- машини та | -"- | 1 |328240 | | |механічні пристрої | | |доларів США| | |для обробки металів | | | | | |(для нанесення пасти | | | | | |на пластини | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8462 31 00 00|- машини для | -"- | 1 |330720 | | |розділення свинцевої | | |доларів США| | |стрічки на пластини | | | | | |з числовим | | | | | |програмним | | | | | |керуванням | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 80 00|- печі тунельні | -"- | 1 |723012 | | |сушильні газові для | | |доларів США| | |сушіння пластин | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 33 90 00|- конвеєр стрічковий | -"- | 4 |48900 | | | | | |доларів США| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 89 98 00|Камери дозрівання | -"- | 20 |1625500 | | |"Catelli" | | |євро | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Комплексна та | | |7162834 | | |повністю автоматична | | |євро | | |лінія збирання для | | | | | |стартерних | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей L0-L5, у | | | | | |тому числі: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9030 31 90 00|- стенди | -"- | 4 |121685 євро| | |випробувальні для | | | | | |перевірки елементів | | | | | |герметичних | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей і | | | | | |блок-батарей на | | | | | |коротке замикання | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8515 21 00 00|- машини та апарати | -"- | 4 |380000 євро| | |для зварювання | | | | | |металів опором | | | | | |повністю автоматичні | | | | | |(для зварювання | | | | | |через перегородку) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8515 80 91 00|- машина для | -"- | 4 |817285,50 | | |зварювання пластмас | | |євро | | |опором (для | | | | | |приварювання кришок | | | | | |герметичних | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей і блок- | | | | | |батарей) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 50 00 00|- промислові роботи | штук | 6 |2183506 | | |для пакетування | | |євро | | |пластин герметичних | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей і блок- | | | | | |батарей | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 50 00 00|- промислові роботи | -"- | 4 |2839578 | | |для складання і | | |євро | | |пайки блоків | | | | | |герметичних | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей і блок- | | | | | |батарей | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8515 21 00 00|- машини та апарати | -"- | 4 |88257 євро | | |для зварювання | | | | | |металів опором | | | | | |повністю автоматичні | | | | | |(для зварювання | | | | | |полюсних виводів) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9032 81 90 00|- стенди | -"- | 4 |175742,50 | | |випробувальні для | | |євро | | |перевірки | | | | | |герметичності | | | | | |герметичних | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей і блок- | | | | | |батарей повітрям під | | | | | |тиском | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8462 41 90 00|- машина для | -"- | 4 |556780 євро| | |пробивання отворів у | | | | | |комплекті з числовим | | | | | |програмним | | | | | |керуванням | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Цех формування | | |5564000 | | |батарей з прокачкою | | |євро | | |електроліту та | | | | | |водяним охолодженням | | | | | |у комплекті, у тому | | | | | |числі: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8422 30 00 99|- обладнання для | -"- | 3 |1655739 | | |наповнення | | |євро | | |акумуляторних | | | | | |батарей електролітом | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 33 90 00|- конвеєр стрічковий | -"- | 18 |1650681 | | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8422 30 00 99|- конвеєрний стіл | -"- | 3 |893760 євро| | |стрічковий для | | | | | |вакуумної заливки | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8422 20 00 00|- обладнання для | -"- | 3 |1363820 | | |миття і сушіння | | |євро | | |акумуляторних | | | | | |батарей | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8414 80 71 00|Компресори | -"- | 5 |160525 євро| | |виробництва "Gardner | | | | | |Denver" | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Станція приготування | | |2346800 | | |знесоленої води, | | |євро | | |розчину кислоти та | | | | | |нейтралізації | | | | | |стоків. Підготовка | | | | | |припливного повітря | | | | | |у комплекті, у тому | | | | | |числі: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 21 90 00|- обладнання для | -"- | 1 |136480 євро| | |фільтрування або | | | | | |очищення води | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 61 00|- насоси відцентрові | штук | 16 |30010 євро | | |з діаметром | | | | | |випускного патрубка | | | | | |понад | | | | | |15 мм, | | | | | |одноступінчасті, | | | | | |моноблокові, з | | | | | |радіальним потоком | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |3925 10 00 00|- вузол | -"- | 9 |94250 євро | | |накопичування та | | | | | |дозування реагентів | | | | | |(накопичувачі з | | | | | |пластмаси місткістю | | | | | |3000 л) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 82 00 00|- ємності для | -"- | 4 |73700 євро | | |змішування | | | | | |електроліту, | | | | | |обладнані мішалками | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 16 |45850 євро | | |з діаметром | | | | | |випускного патрубка | | | | | |понад | | | | | |15 мм, | | | | | |одноступінчасті, | | | | | |моноблокові, з | | | | | |радіальним потоком | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |3925 10 00 00|- вузол | -"- | 12 |196820 євро| | |накопичування та | | | | | |дозування | | | | | |електролітів та | | | | | |кислоти в комплекті | | | | | |(накопичувачі з | | | | | |пластмаси) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 21 90 00|- обладнання для | -"- | 1 |1713920 | | |фільтрування або | | |євро | | |очищення води | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 18 |51770 євро | | |з діаметром | | | | | |випускного патрубка | | | | | |понад | | | | | |15 мм, | | | | | |одноступінчасті, | | | | | |моноблокові, з | | | | | |радіальним потоком | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |3925 10 00 00|- вузол для | -"- | 2 |4000 євро | | |накопичування та | | | | | |дозування лугу | | | | | |(накопичувачі з | | | | | |пластмаси місткістю | | | | | |1000 л) | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Обладнання для | | |2130000 | | |виробництва | | |євро | | |свинцевих | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей, що не | | | | | |потребують догляду | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8504 40 93 00|- багатоконтурний | -"- | 36 |1843165 | | |зарядно-розрядний | | |євро | | |перетворювач | | | | | |акумуляторних | | | | | |батарей | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 89 98 00|- обладнання | -"- | 2 |44400 євро | | |промислове для | | | | | |обробки матеріалів | | | | | |шляхом зміни | | | | | |температури та | | | | | |вологості (камери | | | | | |дозрівання) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 89 98 00|- водяна ванна для | штук | 2 |29640 євро | | |випробування батарей | | | | | |у комплекті | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 89 98 90|- вібраційний стіл | -"- | 1 |27695 євро | | |для випробування | | | | | |батарей у комплекті | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 33 90 00|- конвеєрна станція | -"- | 3 |185100 євро| | |для транспортування | | | | | |батарей у комплекті | | | | | |(стрічковий конвеєр) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 50 00 00|Промислові роботи | -"- | 2 |312430 євро| | |для укладання | | | | | |батарей (на палети) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 30 00|Обладнання для | -"- | 11 |480000 євро| | |фільтрування або | | | | | |очищення повітря | | | | | |(модулі припливної | | | | | |вентиляції) у | | | | | |комплекті | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 30 00|Обладнання для | -"- | 7 |236290 євро| | |фільтрування або | | | | | |очищення повітря | | | | | |(модулі витяжної | | | | | |вентиляції) у | | | | | |комплекті | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8418 61 90 00|Система охолодження | -"- | 8 |348770 | | |технологічного | | |євро | | |обладнання | | | | | |компресійного типу з | | | | | |конденсатором, який | | | | | |є теплообмінником | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9027 10 10 90|Газоаналізатори | штук | 18 |892305 | | | | | |доларів США| | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Насосні агрегати: | | |3619373 | | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 91 00|- насосні агрегати | -"- | 34 |2174862 | | |відцентрові, | | |євро | | |одноступінчасті | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8413 70 99 00|- насосні агрегати | -"- | 8 |1444511 | | |відцентрові, | | |євро | | |багатоступінчасті | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Станція перемикання | | |5230000 | | |конвертерного газу: | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |7304 41 90 90|- трубна обв'язка |комплект| 1 |1106000 | | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8414 59 50 00|- насоси відцентрові | -"- | 1 |1214000 | | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8481 80 85 00|- клапани дросельні | -"- | 1 |2910000 | | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8481 80 85 00|Клапани для доменного, | штук | 74 |9611353,95 | | |конвертерного та | | |євро | | |коксівного газів | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| | |Газодувки для | | |1776840 | | |конвертерного і | | |євро | | |коксівного газів: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8414 80 21 00|- газодувки для | штук | 3 |563265 євро| | |конвертерного газу, | | | | | |одноступінчасті | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8414 80 29 00|- газодувки для | -"- | 3 |1213575 | | |коксівного газу, | | |євро | | |багатоступінчасті | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8422 20 00 00|Машина для миття ампул | штук | 2 |836695 євро| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8422 30 00 99|Машина для наповнення і| -"- | 1 |958200 євро| | |запаювання ампул | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Машина для наповнення і| -"- | 1 |1381000 | | |закупорювання | | |євро | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Машина для закачування | -"- | 1 |325000 євро| | |алюмінієвих ковпачків | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Лінія для розливання | -"- | 1 |1670967 | | |фармацевтичних розчинів| | |євро | | |у шприці | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Лінія для розливання | -"- | 1 |2922260 | | |фармацевтичних розчинів| | |євро | | |у флакони | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 20 00 00|Стерилізаційний тунель | -"- | 2 |732805 євро| | |з ламінарним потоком | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Стерилізатор | -"- | 6 |998500 євро| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 40 00 00|Багатоступінчаста | -"- | 1 |386050 євро| | |дистиляційна установка | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8422 40 00 90|Лінія пакування | -"- | 1 |997934 євро| |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 89 98 00|Рама кільцевого |комплект| 1 |6380005,53 | | |охолоджувача: | | |долара США | | |- 60-градусний | | | | | |сегмент палетної рами; | | | | | |-- втулка вала | | | | | |палети; | | | | | |-- внутрішній вал | | | | | |палети; | | | | | |-- зовнішній вал | | | | | |палети; | | | | | |- нижнє ущільнення | | | | | |охолоджувача в зборі; | | | | | |-- кільце, що | | | | | |збирається сегментами; | | | | | |-- лист ущільнення; | | | | | |-- кріпильні деталі; | | | | | |- кріплення для | | | | | |60-градусного | | | | | |сегмента палетної рами;| | | | | |- сегмент кронштейна | | | | | |ланцюга; | | | | | |- секція приводного | | | | | |ланцюга охолоджувача; | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8704 10 10 10|Самоскид | штук | 12 |25125205,51| | |"Катерпіллар-789С" | | |долара США | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8429 11 00 00|Бульдозер | -"- | 2 |1974059,89 | | |гусеничний | | |долара США | | |"Катерпіллар-D10T" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8501 34 99 00|Сонячна електростанція |комплект| 1 |1865511 | | |встановленою потужністю| | |євро | | |1 МВт-пік, до складу | | | | | |якої входять: | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- модулі YINGLI YL 230 | штук |4420 |1463020 | | |P-29b | | |євро | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- система кріплень |комплект| 1 |250291 євро| | |(Mounting Systems GmbH | | | | | |SIGMA) | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- система збору даних | -"- | 1 |33900 євро | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- суматор постійного | штук | 28 |118300 євро| | |струму | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8544 59 10 00|Силовий кабель | метрів |11000|6300,8 євро| | |постійного струму | | | | | |HELUKABEL HK-SO- | | | | | |SOLARFLEX-X PV1-F | | | | | |1x4QMM NAT/SW | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8544 59 10 00|Силовий кабель | -"- |6800 |31769,6 | | |постійного струму | | |євро | | |HELUKABEL NYY-O 1X70RM | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8544 59 10 00|Силовий кабель змінного| -"- |250 |1840 євро | | |струму HELUKABEL NYY-J | | | | | |4X25RM | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8501 34 99 00|Сонячна електростанція |комплект| 1 |2792751 | | |встановленою | | |євро | | |потужністю | | | | | |1,5 МВт-пік, до складу | | | | | |якої входять: | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- модулі YINGLI YL | штук |6640 |2197840 | | |230 P-29b | | |євро | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- система кріплень |комплект| 1 |375436 | | |(Mounting Systems GmbH | | |євро | | |SIGMA) | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- система збору даних | -"- | 1 |37800 євро | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- суматор постійного | штук | 43 |181675 євро| | |струму | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8544 59 10 00|Силовий кабель | метрів |16500|9451,2 євро| | |постійного струму | | | | | |HELUKABEL HK-SO- | | | | | |SOLARFLEX-X PV1-F | | | | | |1x4QMM NAT/SW | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8544 59 10 00|Силовий кабель | -"- |10200|47654,4 | | |постійного струму | | |євро | | |HELUKABEL NYY-O 1X70RM | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8544 59 10 00|Силовий кабель змінного| -"- |500 |3680 євро | | |струму HELUKABEL NYY-J | | | | | |4X25RM | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| | |Лінія N 1 з |комплект| 1 |87040130 | | |виробництва | | |євро | | |цементу, до складу | | | | | |якої входять: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |3691560 | | |"Установка | | |євро | | |дроблення | | | | | |сировинного | | | | | |матеріалу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |756040 євро| | |"Установка | | | | | |дроблення добавок" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |5679670 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання для | | | | | |транспортування | | | | | |сховища сировинного | | | | | |матеріалу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |2179670 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання | | | | | |транспортування | | | | | |сховища сировинних | | | | | |матеріалів" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |2756880 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання для | | | | | |транспортування | | | | | |сировинних | | | | | |матеріалів до | | | | | |установки помелу | | | | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |10818460 | | |"Установка помелу | | |євро | | |сировини" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1546500 | | |"Комплект | | |євро | | |транспортувального | | | | | |обладнання до | | | | | |установки помелу | | | | | |сировини" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 98 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |6167770 | | |"Пилоочистка пічної | | |євро | | |установки та | | | | | |установки помелу | | | | | |сировини" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 50 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |7651930 | | |"Теплообмінник" | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 80 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |7209940 | | |"Обпалювальна піч" | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 89 98 00|Комплектний об'єкт |комплект| 1 |4034910 | | |"Холодильник" | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 30 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1614730 | | |"Пилоочистка | | |євро | | |холодильника" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1738430 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання | | | | | |транспортування | | | | | |клінкеру" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1106110 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання | | | | | |транспортування до | | | | | |завантажувальних | | | | | |бункерів і | | | | | |установки помелу | | | | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |7920890 | | |"Установка помелу | | |євро | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |682880 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання | | | | | |транспортування | | | | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 91 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |3654370 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання | | | | | |зберігання, | | | | | |транспортування і | | | | | |відвантаження | | | | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |7710600 | | |"Установка помелу | | |євро | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8537 20 91 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |9091370 | | |"Головна | | |євро | | |розподільна | | | | | |підстанція" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8504 23 00 00|Трансформатор | -"- | 1 |1027420 | | | | | |євро | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |Лінія N 2 з | -"- | 1 |82346100 | | |виробництва | | |євро | | |цементу, до складу | | | | | |якої входять: | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1317920 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання для | | | | | |транспортування | | | | | |сировинних | | | | | |матеріалів до | | | | | |установки помелу | | | | | |сировини" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |8377620 | | |"Установка помелу | | |євро | | |сировини" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1775900 | | |"Комплект | | |євро | | |транспортувального | | | | | |обладнання до | | | | | |силосу сировинної | | | | | |муки і системи | | | | | |живлення печі" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 98 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |5882750 | | |"Знепилювання | | |євро | | |пічної установки та | | | | | |установки помелу | | | | | |сировини" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 50 90 00|Комплектний об'єкт |комплект| 1 |6742190 | | |"Теплообмінник" | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8417 80 80 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |5838890 | | |"Обпалювальна піч" | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |646670 | | |"Установка | | |євро | | |дроблення клінкеру" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8421 39 30 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1593510 | | |"Пилоочистка | | |євро | | |холодильника" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1861670 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання | | | | | |транспортування та | | | | | |зберігання | | | | | |клінкеру" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1625010 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання | | | | | |транспортування до | | | | | |завантажувальних | | | | | |бункерів і | | | | | |установки помелу | | | | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |6693040 | | |"Установка помелу | | |євро | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 91 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |1301070 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання | | | | | |транспортування | | | | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 91 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |3955270 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання | | | | | |зберігання, | | | | | |транспортування і | | | | | |відвантаження | | | | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |6483140 | | |"Установка помелу | | |євро | | |цементу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |3538290 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання для | | | | | |зберігання та | | | | | |транспортування до | | | | | |помольної установки | | | | | |палива" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 20 90 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |5045300 | | |"Установка помелу | | |євро | | |палива" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |2145430 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання для | | | | | |транспортування та | | | | | |зберігання палива" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8537 20 91 00|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |5606010 | | |"Головна | | |євро | | |розподільна | | | | | |підстанція" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9032 89 90 90|Комплектний об'єкт | -"- | 1 |4133810 | | |"Комплект | | |євро | | |обладнання для | | | | | |автоматизації | | | | | |заводу" | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8504 23 00 00|Трансформатор | -"- | 1 |853050 | | | | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Транспортна система |комплект| 1 |6929560 | | |"Завод-Порт" | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8402 20 00 00|Устаткування для | -"- | 1 |6276746 | | |установки з | | |євро | | |виробництва | | | | | |сірчаної кислоти | | | | | |потужністю | | | | | |1818,2 тонни на | | | | | |добу | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 89 98 00|Установка з | -"- | 1 |22810000 | | |виробництва | | |євро | | |сірчаної кислоти | | | | | |потужністю | | | | | |1818,2 тонни на | | | | | |добу | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8460 21 11 00|Шліфувальний | -"- | 1 |541378 | | |верстат з ЧПК для | | |євро | | |внутрішнього | | | | | |шліфування моделі | | | | | |UVAi 13 (Nomyline) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8460 21 19 00|Універсальний | -"- | 1 |459000 | | |круглошліфувальний | | |євро | | |верстат з ЧПК | | | | | |моделі S21 cnc | | | | | |(серія 47) | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8474 39 90 90|Змішувач | -"- | 1 |74000 | | |безперервної дії | | |доларів | | |моделі С1Ш-3 А з | | |США | | |продуктивністю до | | | | | |3 тонн на годину | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8418 61 90 00|Холодильна | -"- | 1 |1610000 | | |установка, до | | |євро | | |складу якої | | | | | |входять: | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |градирня ESWA142-46I | штук | 3 | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |драйкулер FCW1100 | -"- | 5 | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |чилер з водяним | -"- | 3 | | | |охолодженням | | | | | |CWM2844 | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |теплообмінник | -"- | 1 | | | |HE6900/3 | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |теплообмінник HE200 | -"- | 1 | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |чилер UMCA | -"- | 1 | | | |3X1250VSBT-S | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |насосна станція | -"- | 1 | | | |3WPGM130 | | | | | |(2 + 1 насос) | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |насосна станція | -"- | 1 | | | |4WPGL130 | | | | | |(3 + 1 насос) | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |насосна станція | -"- | 1 | | | |3WPGH090 | | | | | |(2 + 1 насос) | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |система підживлення | -"- | 1 | | | |гліколієвого | | | | | |контуру | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |набір матеріалів |комплект| 1 | | | |для монтажу | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8424 30 01 00|Установка миття | -"- | 1 |186896,25 | | |ковпака реактора | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Установка | -"- | 1 |234514,85 | | |вивантаження | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 98 90|Автоматична |комплект| 1 |4410000 | | |логістична | | |євро | | |конвеєрна система | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 89 98 90|Система травлення | -"- | 1 |5830000 | | |полікристалічного | | |євро | | |кремнію, до складу | | | | | |якої входять: | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- автоматична | -"- | 2 |3966000 | | |установка травлення | | |євро | | |кусків полікремнію | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- автоматична | -"- | 1 |1495000 | | |установка травлення | | |євро | | |кремнієвих прутків | | | | | |та живильних | | | | | |кристалів | | | | | |-----------------------+--------+-----+-----------| | |- автоматичний | -"- | 1 |369000 | | |газовий скрубер | | |євро | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8524 39 10 00|Програмне | -"- | 1 |147392 | | |забезпечення для | | |євро | | |інтеграції значень | | | | | |від хроматографів у | | | | | |систему LIMS & | | | | | |UNILAB-Software | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9027 20 00 10|Газоаналітична | -"- | 1 |293106 | | |система GC1 "Синтез | | |євро | | |TCS" на базі | | | | | |хроматографа Maxum II | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9027 20 00 10|Газоаналітична | -"- | 1 |169780 | | |система GC2 | | |євро | | |"Реактори CVD" на | | | | | |базі хроматографа | | | | | |Maxum II | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9027 20 00 10|Газоаналітична | -"- | 1 |146684 | | |система GC3 | | |євро | | |"Реактор-конвертер" | | | | | |на базі | | | | | |хроматографа Maxum II | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9027 20 00 10|Газоаналітична | -"- | 1 |283989 | | |система GC4 | | |євро | | |"Система VGR" на | | | | | |базі хроматографа | | | | | |Maxum II | | | | |-------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9027 20 00 10|Газоаналітична | -"- | 1 |265138 | | |система GC5 | | |євро | | |"Визначення чистоти | | | | | |N2 та H2" на базі | | | | | |хроматографа Maxum | | | | | |II в комплекті з | | | | | |програмним | | | | | |забезпеченням та | | | | | |ручними | | | | | |пробовідбірниками | | | | ------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1001
( 1001-2008-п ) від 10.11.2008, N 132 ( 132-2009-п ) від
18.02.2009, N 399 ( 399-2009-п ) від 10.04.2009, N 966
( 966-2009-п ) від 03.09.2009, N 1275 ( 1275-2009-п ) від
25.11.2009, N 1402 ( 1402-2009-п ) від 18.11.2009, N 45
( 45-2010-п ) від 06.01.2010, N 168 ( 168-2010-п ) від
17.02.2010, N 542 ( 542-2010-п ) від 30.06.2010, N 595
( 595-2010-п ) від 14.06.2010, N 682 ( 682-2010-п ) від
30.07.2010 }on top