Document 434-V, invalid, current version — Loss of force on March 12, 2011, on the basis - 3038-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343 }
Про внесення змін до Закону України
"Про планування і забудову територій"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.70 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про планування і забудову
територій" ( 1699-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 31, ст. 250; 2006 р., N 43, ст. 412) такі зміни:
1) перше речення частини третьої статті 24 замінити двома
реченнями такого змісту:
"До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи
користування земельною ділянкою. У разі, якщо замовник
(забудовник) не є власником чи користувачем земельної ділянки,
також подається нотаріально засвідчена згода власника земельної
ділянки на забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у
користуванні, - нотаріально засвідчені згоди власника та
користувача земельної ділянки на її забудову";
2) частину третю статті 29 викласти у такій редакції:
"Дозвіл на виконання будівельних робіт надається на підставі:
проектної документації, погодженої та затвердженої в порядку,
визначеному законодавством;
документа, що засвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, а у разі, якщо замовник (забудовник) не є
власником чи користувачем земельної ділянки, також подається
нотаріально засвідчена згода власника земельної ділянки на
забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у користуванні, -
нотаріально засвідчені згоди власника та користувача земельної
ділянки на її забудову;
рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої
державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта
містобудування;
документа про призначення відповідальних виконавців робіт та
відомостей про здійснення авторського та технічного нагляду";
3) розділ IV доповнити статтею 30-1 такого змісту:
"Стаття 30-1. Прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
здійснюється приймальними комісіями. Порядок прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів визначається
Кабінетом Міністрів України відповідно до закону".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 грудня 2006 року
N 434-Von top