Document 4231-VI, first version — Adoption on December 22, 2011
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо процедури встановлення тарифів
на житлово-комунальні послуги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 37, ст.445 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину другу статті 3 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 9,
ст. 79) доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"актів, якими встановлюються ціни/тарифи на
житлово-комунальні послуги".
2. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги"
( 1875-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47,
ст. 514; 2010 р., N 49, ст. 571):
частину другу статті 31 доповнити абзацом другим такого
змісту:
"Порядок доведення до споживачів інформації про перелік
житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну
цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування
відповідної позиції територіальних громад розробляється і
затверджується центральним органом виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства";
частину п'яту статті 32 викласти у такій редакції:
"5. У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги
виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію
повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних
органів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4231-VIon top