Document 423-2019-п, valid, current version — Adoption on May 22, 2019
( Last event — Entry into force, gone May 29, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 423
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1945; 2017 р., № 29, ст. 855) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 423

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440

1. У пункті 2 постанови:

1) абзац сьомий виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Релігійні організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 р. № 652-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, які відповідають вимогам абзацу другого підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.”.

2. У Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

“4. До Реєстру включаються неприбуткові організації - юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ, для яких законом встановлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до зазначеного Єдиного державного реєстру.”;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру за умови відповідності такої організації вимогам, визначеним підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Кодексу.”;

3) у пункті 8:

в абзаці першому цифри і слова “14 календарних днів” замінити словами “трьох робочих днів”;

доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

“У разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості.

У разі наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення  неприбуткової організації з Реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 у двох примірниках, один з яких вручається такій організації у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, а другий залишається в контролюючому органі.”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

абзац десятий виключити;

перше речення абзацу одинадцятого після слів “про відмову у включенні” доповнити словами “(повторному включенні)”;

4) доповнити Порядок пунктом 12-1 такого змісту:

“12-1. Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру.

Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у Реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені пунктом 11 цього Порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі. Витяг містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до Реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

У разі подання в електронному вигляді запиту на отримання витягу з Реєстру контролюючий орган у строк, визначений в абзаці шостому цього пункту, надсилає витяг із Реєстру на адресу електронної пошти, з якої надійшов запит, з накладенням електронної печатки контролюючого органу.”;

5) у другому реченні пункту 13 слова “та видає (надсилає) неприбутковій організації рішення про зміну ознаки неприбутковості” виключити;

6) пункт 15 викласти в такій редакції:

“15. Розгляд реєстраційної заяви з позначкою “зміни” здійснюється контролюючим органом у порядку, визначеному пунктами 7 і 8 цього Порядку.”;

7) у пункті 16:

абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:

“невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, а для релігійної організації - вимогам, визначеним абзацом другим підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);”;

в абзаці сьомому слова “, протягом трьох робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення” виключити;

8) абзац другий пункту 17 викласти в такій редакції:

“з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу, а для релігійної організації - вимог, визначених абзацом другим підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;”;

9) додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

{Зміни до додатку 1}

10)  доповнити Порядок додатом 3 такого змісту:

{Зміни до Порядку}on top