Document 423-2011-п, valid, current version — Adoption on April 20, 2011
( Last event — Entry into force, gone April 29, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 квітня 2011 р. N 423
Київ
Про внесення змін до Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності,
пов'язаної із захистом прав дитини

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку провадження органами опіки та піклування
діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866
( 866-2008-п ) "Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 76, ст. 2561; 2010 р., N 1, ст. 38, N 86, ст. 3018),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2011 р. N 423
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності,
пов'язаної із захистом прав дитини
( 866-2008-п )

1. У пункті 62 слово "або" замінити словами "за місцем її
походження або проживання".
2. У пункті 64:
абзац перший викласти в такій редакції:
"64. У разі коли у дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, відсутнє житло, яке належить їй на праві
власності (користування), або якщо повернення до нього неможливе,
після досягнення дитиною 16-річного віку служба у справах дітей за
місцем походження або проживання дитини з урахуванням її бажання
подає районній, районній у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, виконавчому органові міської, районної у місті,
сільської, селищної ради документи дитини, необхідні для взяття її
на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.";
абзац другий після слів "районної у місті" доповнити словами
", сільської, селищної", а після слів "за місцем походження" -
словами "або проживання".
3. Пункт 65 доповнити абзацами такого змісту:
"Житло, яке належить дитині-сироті та дитині, позбавленій
батьківського піклування, на праві власності, може бути передане в
оренду іншій особі за рішенням районної, районної у мм. Києві та
Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради за місцем знаходження її майна. Відповідне
подання готує служба у справах дітей на підставі заяви опікуна (за
наявності) над майном дитини.
На підставі рішення районної, районної у мм. Києві та
Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської,
районної у місті ради між опікуном над майном дитини та особою,
яка орендує житлове приміщення, укладається договір оренди такого
приміщення. Форма примірного договору оренди житлового приміщення
затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.
Якщо житло дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування, яке належить їй на праві власності, перебуває на
балансі житлово-будівельного кооперативу, об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку та у разі відсутності опікуна над таким
майном районна, районна у мм. Києві та Севастополі
держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті ради
має право укласти з останніми договір про утримання та збереження
зазначеного житла.
Питання реєстрації у зазначеному житловому приміщенні особи,
яка його орендує, та осіб, які постійно проживають разом з нею,
вирішується за погодженням з органами опіки та піклування.
Служба у справах дітей за місцем знаходження житла, яке
належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського
піклування, на праві власності, повинна не пізніше ніж за шість
місяців до дати повернення такої дитини із закладу для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, від опікуна,
піклувальника, з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу
повідомити особу, яка орендує приміщення, про необхідність його
звільнення та підготовку для проживання дитини.".on top