Document 422-2009-п, valid, current version — Revision on August 28, 2018, on the basis - 656-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 квітня 2009 р. N 422
Київ
Про затвердження Типового положення
про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 656 ( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }

Відповідно до статті 13 Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок дітей" ( 375-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Типове положення про дитячий заклад оздоровлення
та відпочинку, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2009 р. N 422
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

Загальна частина
1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку (далі - дитячий
заклад) - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований
або пристосований заклад, призначений для оздоровлення,
відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування,
матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для
надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до
державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та
відпочинку.
Дія цього Положення поширюється на дитячі заклади незалежно
від підпорядкування та форми власності.
2. Дитячий заклад у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами,
цим Положенням і власним статутом (положенням).
Організаційно-правові засади
діяльності дитячого закладу
3. Дитячі заклади можуть функціонувати як юридичні особи або
не мати статусу юридичної особи і перебувати у складі підприємств,
установ та організацій як їх філії чи структурні підрозділи.
4. Дитячий заклад діє на підставі статуту (положення),
розробленого відповідно до цього Положення, що затверджується
засновником (власником).
5. У дитячому закладі період оздоровчої зміни становить не
менш як 21 день, протягом якого дитина отримує послуги з
оздоровлення та відпочинку, а період відпочинкової зміни становить
не менш як 14 днів.
6. Дитячий заклад приймає на оздоровлення та відпочинок дітей
віком від 7 до 18 років, які перебувають у зазначених закладах
самостійно. Також можуть бути організовані спеціальні зміни
оздоровлення та відпочинку для дітей віком від 4 до 6 років, які
перебувають із батьками або іншими законними представниками.
Приймання дітей до дитячого закладу здійснюється з урахуванням
віку та стану здоров'я дитини.
7. За своєю організаційно-правовою формою дитячий заклад може
бути державної, комунальної або приватної форми власності. Дитячий
заклад може утворюватися центральними, місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними
спілками, фондами, підприємствами, установами, організаціями,
громадянами та їх об'єднаннями з урахуванням
соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб і
за наявності необхідної матеріально-технічної та
науково-методичної бази, кадрового забезпечення відповідно до
законодавства.
8. Засновник (власник) дитячого закладу забезпечує його
функціонування, комплектування інвентарем, технічним та іншим
обладнанням відповідно до державних соціальних стандартів
оздоровлення та відпочинку дітей.
8-1. Дитячі заклади незалежно від форми власності, що діють
як юридичні особи або не мають статусу юридичної особи і
перебувають у складі підприємств, установ та організацій як їх
філіали чи структурні підрозділи, обов’язково включаються до
складу мережі дитячих закладів.
Майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей вносяться до
Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку
дітей.
Відомості про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку
дітей, якими користується дитячий заклад, керівник такого закладу
подає до Мінсоцполітики як центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного
реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей
протягом одного місяця з дня отримання документів на право
власності на зазначені майнові об’єкти відповідно до порядку,
встановленого Кабінетом Міністрів України. { Положення доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 656
( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
8-2. Дитячі заклади утворюються, реорганізуються та
ліквідуються за рішенням власника (засновника) або уповноваженого
ним органу відповідно до законодавства.
Під час утворення дитячого закладу державної чи комунальної
форми власності власник (засновник) або уповноважений ним орган
визначає права та обов’язки суб’єкта господарювання, що здійснює
управління дитячим закладом, щодо майна такого закладу (повне
господарське відання, оперативне управління, оренда).
Під час реорганізації суб’єкта господарювання, що здійснює
управління дитячим закладом, власник (засновник) або уповноважений
ним орган приймає рішення щодо подальшого використання та
зберігання майна.
Під час ліквідації суб’єкта господарювання, що здійснює
управління дитячим закладом державної чи комунальної форми
власності, власник (засновник) або уповноважений ним орган
визначає особу, відповідальну за збереження майна дитячого
закладу, та порядок його подальшого використання. { Положення доповнено пунктом 8-2 згідно з Постановою КМ N 656
( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
8-3. Дитячі заклади утворюються центральними, місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та
організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з урахуванням
соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у
разі наявності необхідної матеріально-технічної та
науково-методичної бази, кадрового забезпечення відповідно до
законодавства. { Положення доповнено пунктом 8-3 згідно з Постановою КМ N 656
( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
8-4. Засновник (власник) дитячого закладу державної чи
комунальної форми власності під час перебування дітей у
відповідному закладі не має права без погодження з Мінсоцполітики
ліквідувати його, зменшувати територію, кількість ліжко-місць, а
також передавати в оренду приміщення (будівлі) для провадження
діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком дітей. { Положення доповнено пунктом 8-4 згідно з Постановою КМ N 656
( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
8-5. Реорганізація або ліквідація дитячих закладів державної
чи комунальної форми власності допускається виключно за
погодженням з Мінсоцполітики. { Положення доповнено пунктом 8-5 згідно з Постановою КМ N 656
( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
8-6. Майно дитячого закладу не може бути об’єктом звернення
стягнення за борговими зобов’язаннями та не може передаватися у
заставу. { Положення доповнено пунктом 8-6 згідно з Постановою КМ N 656
( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
8-7. У разі банкрутства власника місцеві органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування приймають рішення про
передачу дитячого закладу до комунальної власності в порядку,
передбаченому законодавством. { Положення доповнено пунктом 8-7 згідно з Постановою КМ N 656
( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
8-8. Особливості використання дитячих закладів,
приватизованих в установленому порядку, визначаються
законодавством про приватизацію та договорами купівлі-продажу
відповідних об’єктів. { Положення доповнено пунктом 8-8 згідно з Постановою КМ N 656
( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
Порядок прийому дітей до дитячого закладу
9. До дитячого закладу діти можуть прибувати з батьками або
іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які їх
супроводжують.
10. Приймання дітей до закладу здійснюється на підставі
путівки та за наявності медичної довідки встановленого зразка,
затвердженого МОЗ.
11. Путівка до дитячого закладу - це документ, який засвідчує
право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку,
умови перебування в такому закладі і визначає вартість та перелік
послуг з оздоровлення та відпочинку для однієї дитини в
конкретному закладі.
12. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому закладі
можуть створюватися групи (загони), наповнюваність яких
визначається типовими штатними нормативами та державними
санітарними правилами і нормами улаштування, утримання і
організації режиму діяльності дитячих закладів.
13. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку у дитячому
закладі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей,
інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей
та стану здоров'я.
14. Відрахування дитини з дитячого закладу здійснюється за
бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі
медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її
перебування в дитячому закладі.
Негайне відрахування дитини із дитячого закладу та
відправлення до місця постійного проживання здійснюється за
рахунок батьків або інших законних представників на підставі
рішення педагогічної ради дитячого закладу у разі неодноразового
та/або грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого
закладу.
Організація оздоровчо-виховного процесу
та процесу відпочинку, харчування
та медичного обслуговування у дитячому закладі
15. Працівники дитячого закладу відповідно до своїх
функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження
життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому.
16. Надання дітям та працівникам дитячого закладу медичної
допомоги на дошпітальному етапі та лікування здійснюється
медичними працівниками такого закладу.
Надання дітям та працівникам дитячого закладу невідкладної
медичної допомоги, зокрема стаціонарної, здійснюється
територіальним лікувально-профілактичним закладом, закріпленим за
дитячим закладом.
17. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу
повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам
пожежної і технічної безпеки. { Абзац перший пункту 17 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 656 ( 656-2018-п ) від
22.08.2018 }
У кожному приміщенні на видному місці розміщується план
евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений
директором дитячого закладу.
18. Дитячий заклад забезпечує збалансоване харчування дітей,
необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням
вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними
документами.
19. Дитячий заклад може організовувати роботу гуртків, груп
та інших творчих об’єднань як на території закладу, так і за його
межами в місцях, призначених для перебування дітей (спортивні
бази, стадіони тощо). { Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 656 ( 656-2018-п ) від
22.08.2018 }
20. У дитячому закладі створюються безпечні умови перебування
дитини, забезпечується охорона її життя і здоров'я, особистого
майна, надання медичної допомоги, страхування від нещасного
випадку, виконання освітніх програм, організація змістовного
дозвілля тощо.
Управління та кадрове забезпечення дитячого закладу
21. Дитячий заклад очолює директор, якого призначає на посаду
та звільняє з посади засновник (власник). Основними вимогами до
кандидатів на посаду є вища освіта (профілі: охорона здоров’я,
освіта, спорт, культура) і стаж роботи з дітьми не менше ніж п’ять
років. { Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 656 ( 656-2018-п ) від
22.08.2018 }
22. Директор здійснює безпосереднє керівництво та контроль за
діяльністю дитячого закладу.
23. Директор дитячого закладу:
затверджує календарний план роботи, режим дня з урахуванням
типу закладу та правила внутрішнього розпорядку для дітей та
працівників дитячого закладу;
організовує інструктаж працівників дитячого закладу з техніки
безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з
дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також
надання першої невідкладної допомоги;
забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних
норм і правил техніки безпеки;
здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом
відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та
відпочинку дітей;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
дитячого закладу, укладає договори, відкриває рахунки в банках або
органах Державного казначейства;
представляє інтереси дитячого закладу на підприємствах, в
установах та організаціях;
звітує перед засновником (власником) про результати
діяльності дитячого закладу;
видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження,
організовує і контролює їх виконання;
забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів,
затверджує посадові інструкції працівників дитячого закладу та
штатний розпис за погодженням із засновником (власником);
вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до
працівників дитячого закладу;
несе відповідальність за виконання покладених на дитячий
заклад завдань та за результатами фінансово-господарської
діяльності дитячого закладу;
несе відповідальність за якість послуг, які надає дитячий
заклад, та за збереження життя і здоров’я дітей, які перебувають у
ньому, відповідно до закону; { Пункт 23 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 656 ( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
несе відповідальність відповідно до закону за неподання у
строк, визначений Законом України "Про оздоровлення та відпочинок
дітей" ( 375-17 ), або подання не в повному обсязі відомостей про
майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими
користується такий заклад, до Мінсоцполітики для внесення до
Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку
дітей. { Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 656
( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
24. У дитячому закладі утворюється педагогічна рада, яку
очолює директор дитячого закладу.
25. Педагогічна рада дитячого закладу розробляє календарний
план роботи, розглядає питання щодо поліпшення роботи дитячого
закладу, аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває
підсумки оздоровчих, відпочинкових змін, приймає рішення про
відрахування дітей із дитячого закладу за порушення вимог
внутрішнього розпорядку.
26. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб
дитячого закладу. Засідання педагогічної ради проводяться у разі
потреби, але не рідше ніж один раз на зміну.
27. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які
мають відповідну освіту. { Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 656 ( 656-2018-п ) від
22.08.2018 }
28. Педагогічні та медичні працівники перед початком роботи
повинні пройти спеціальну курсову підготовку та бути атестованими
відповідно до нормативів атестації педагогічних і медичних
працівників дитячого закладу. Нормативи, порядок проходження
спеціальної курсової підготовки та атестації педагогічних і
медичних працівників дитячого закладу затверджуються
Мінсоцполітики з урахуванням пропозицій МОН та МОЗ. { Пункт 28 в редакції Постанови КМ N 656 ( 656-2018-п ) від
22.08.2018 }
29. Для роботи в дитячих закладах в літній період та під час
канікул можуть залучатися студенти педагогічних, медичних та інших
навчальних закладів.
30. Під час оформлення на роботу працівники дитячого закладу
проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму,
запобігання нещасним випадкам з дітьми.
31. З кожним працівником дитячого закладу укладається
трудовий договір згідно із законодавством.
Умови і розмір оплати праці працівників дитячих закладів
державної та комунальної форми власності визначаються
законодавством.
Умови і розмір оплати праці працівників приватних дитячих
закладів встановлюються засновником (власником) згідно із
законодавством.
Засновники (власники) мають право встановлювати розмір оплати
праці працівників дитячого закладу відповідно до галузевих
тарифних ставок.
Учасники процесу оздоровлення
та відпочинку в дитячому закладі
32. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей
належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники
дитячого закладу, представники підприємств, установ та
організацій - засновників (власників) дитячого закладу,
представники професійних спілок та інших об'єднань громадян.
33. Працівники дитячого закладу мають право на:
внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного
процесу та процесу відпочинку;
вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для
продовження трудової діяльності у такому закладі;
участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших
органів самоврядування дитячого закладу, у заходах, пов'язаних з
організацією оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку;
вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи
з дітьми;
соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання
покладених обов'язків;
об'єднання у професійні спілки, участь у громадських
організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.
34. Працівники дитячого закладу зобов'язані:
педагогічні та медичні - перед початком роботи пройти
спеціальну підготовку в порядку, встановленому
Мінсім'ямолодьспортом;
під час прийняття на роботу подати документ про проходження
обов'язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми
та медичну книжку встановленого зразка;
дотримуватися вимог статуту (положення) дитячого закладу,
виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси,
пропагувати здоровий спосіб життя;
виконувати накази і розпорядження директора дитячого закладу.
35. Діти під час перебування у дитячому закладі мають право:
на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права
дитини ( 995_021 ), на охорону життя, здоров'я і власного майна,
повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і
переконань;
на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або
травмування;
самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в
освітніх, оздоровчих програмах та програмах відпочинку дитячих
закладів;
здобувати у передбачених законодавством випадках освіту
згідно з державними стандартами освіти;
отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та
відпочинку, зокрема платні;
на раціональне харчування;
брати участь в управлінні дитячим закладом;
звертатися до адміністрації дитячого закладу для отримання
інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту
освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;
у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих
заходів, зокрема заміни вихователя.
Діти під час перебування у дитячому закладі зобов'язані
виконувати правила внутрішнього розпорядку такого закладу.
36. Батьки або інші законні представники дітей мають право:
ознайомитися із статутом (положенням) дитячого закладу,
правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх,
оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких
братиме участь дитина;
захищати права та законні інтереси дитини;
звертатися до адміністрації дитячого закладу, його засновника
(власника), органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, утворених ними комісій, інших органів з питання
поліпшення роботи дитячого закладу.
37. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:
забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі
необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
провести з дитиною превентивну роботу із запобігання
шкідливим звичкам;
забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
подавати інформацію працівникам дитячого закладу, особам, які
супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;
відвідувати дитину в дитячому закладі та у строк, визначений
у путівці, забрати її з дитячого закладу;
відшкодувати заподіяні дитячому закладу збитки внаслідок
недисциплінованої поведінки дитини;
у разі прийняття рішення педагогічною радою дитячого закладу
про дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання
за порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу та у
разі неможливості батьків або інших законних представників забрати
дитину з дитячого закладу відшкодувати витрати, понесені таким
закладом, на супроводження дитини до місця постійного проживання.
38. У дитячому закладі може бути утворений орган громадського
самоврядування, до складу якого входять засновник (власник),
адміністрація дитячого закладу, батьки та діти.
39. У дитячому закладі можуть функціонувати методичні
об'єднання, до складу яких входять учасники оздоровчо-виховного
процесу та процесу відпочинку та спеціалісти певного професійного
напряму.
Фінансово-господарська діяльність
та матеріально-технічна база дитячого закладу
40. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу
провадиться відповідно до його статуту (положення) та
законодавства.
41. Фінансування дитячих закладів державної та комунальної
форми власності здійснюється за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів та інших джерел, приватних - за рахунок коштів
засновників (власників) та інших джерел.
42. Дитячий заклад у процесі провадження
фінансово-господарської діяльності має право:
самостійно розпоряджатися коштами, які надійшли на його
рахунок;
користуватися земельною ділянкою, на якій він розташований,
розвивати та утримувати матеріально-технічну базу, володіти,
користуватися і розпоряджатися майном виключно в інтересах дітей
відповідно до законодавства та статуту (положення);
надавати платні послуги після отримання в установленому
порядку відповідних ліцензій.
43. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності
в дитячих закладах здійснюється в установленому законодавством
порядку.
44. Порядок підготовки дитячого закладу до нового оздоровчого
та відпочинкового періоду затверджується Мінсоцполітики. { Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 656
( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
Державний контроль за діяльністю дитячих закладів
45. Державний контроль за діяльністю дитячих закладів у межах
повноважень, передбачених законом, здійснюють:
Мінсоцполітики; { Абзац другий пункту 45 в редакції Постанови
КМ N 656 ( 656-2018-п ) від 22.08.2018 }
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до
сфери управління яких належать дитячі заклади;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації, до сфери управління
яких належать дитячі заклади.
Міжнародне співробітництво дитячого закладу
46. Дитячий заклад за наявності відповідної
матеріально-технічної та методичної бази може брати участь у
міжнародних заходах щодо оздоровлення та відпочинку дітей.
47. Дитячий заклад за згодою засновника (власника) може
укладати договори з іноземними юридичними і фізичними особами
стосовно надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям
іноземних держав.
48. Кошти, що надходять від надання послуг з оздоровлення та
відпочинку дітям іноземних держав, використовуються дитячими
закладами згідно із законодавством.on top