Document 421-2011-п, invalid, current version — Loss of force on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2011 р. № 421
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 230 від 12.03.2012
№ 613 від 11.07.2012}

З метою забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги, недопущення безпідставного підвищення цін і тарифів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. № 421

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги

Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Комісії

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови Комісії

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник Міністра будівництва та житлово-комунального господарства

Перший заступник Міністра інфраструктури

Перший заступник Міністра фінансів

Перший заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра юстиції

Заступник Голови Антимонопольного комітету - державний уповноважений

Заступник Голови Державної податкової служби

Заступник Міністра охорони здоров'я

Член НКРЗІ (за згодою)

Член НКРЕ

Начальник Державної інспекції з питань захисту прав споживачів

Представник Національного банку (за згодою)

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі, секретар Комісії

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 230 від 12.03.2012, № 613 від 11.07.2012}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. № 421

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги

1. Міжвідомча комісія з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги (далі - Комісія) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації та підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, спрямованої на досягнення цінової стабільності в країні, недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні соціально значущі товари і послуги;

підготовка рекомендацій стосовно визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань щодо недопущення необґрунтованого підвищення цін на основні соціально значущі товари і послуги;

удосконалення нормативно-правової бази з питань досягнення цінової стабільності у державі.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ у ціноутворенні та причин необґрунтованого підвищення цін на основні соціально значущі товари і послуги;

вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

розглядає пропозиції стосовно заходів щодо стабілізації цін на ринку нафтопродуктів, соціально значущих продуктів харчування та послуг;

бере участь у розробленні нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення цінової стабільності у державі;

готує за результатами своєї роботи рекомендації стосовно визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань ціноутворення.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів, народних депутатів України (за згодою);

утворювати регіональні комісії для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови і членів Комісії та працює на громадських засадах.

Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Персональний склад Комісії затверджує її голова.

Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на місяць. Голова Комісії має право скликати в разі потреби позачергове засідання Комісії.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На своїх засіданнях Комісія готує рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

9. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

10. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Комісії здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі.on top