Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Treaty, Typical Form, Terms, Information on April 25, 2018410
Document 410-2018-п, valid, current version — Revision on February 28, 2019, on the basis - 134-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2018 р. № 410
Київ

Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1117 від 18.12.2018
№ 134 від 27.02.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

Типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

2. Установити, що:

до 31 грудня 2020 р. заклад охорони здоров'я або фізична особа - підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я, не подають скановану копію звіту про проведення технічного обстеження об'єкта, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

до створення технічної можливості для укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій через електронну систему охорони здоров'я такі договори укладаються в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг з подальшою реєстрацією таких договорів в електронній системі охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 410

ПОРЯДОК
укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі - договір) з НСЗУ відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

2. Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договору між НСЗУ та закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності або фізичними особами - підприємцями, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - суб'єкти господарювання).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законах України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", "Про електронні документи та електронний документообіг", інших законодавчих актах України.

4. Документообіг, пов'язаний з укладенням, зміною та припиненням договору здійснюється через електронну систему охорони здоров'я (далі - система) з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

5. Суб'єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до виконання договору, та отримання ними електронного цифрового підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону (далі - електронний підпис).

Порядок укладення договору

6. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору (далі - оголошення), в якому зазначаються:

1) медичні послуги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з договором, та спеціальні умови їх надання (залежно від виду медичних послуг);

2) строк подання заяв про укладення договору (далі - заяви);

3) інформація, що повинна бути зазначена у заяві, перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви, зокрема передбачених пунктом 7 цього Порядку.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 134 від 27.02.2019}

7. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ заяву через систему, яка, зокрема, повинна містити:

1) відомості про чинні ліцензії, видані суб’єкту господарювання, в тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інші дозвільні документи, передбачені законами для надання медичних послуг, визначених в оголошенні;

2) відомості про місця надання медичних послуг за формою, визначеною в системі.

До заяви додаються такі документи в електронній формі:

сканована копія звіту про проведення технічного обстеження об’єкта, на якому суб’єкт господарювання надаватиме медичні послуги, складеного фахівцем (архітектором, інженером), який має кваліфікаційний сертифікат на експертну роботу з технічного обстеження будівель і споруд, виданий в установленому порядку, що підтверджує доступність будівлі та приміщення надавача медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил;

інші документи, що містять відомості, зазначені в оголошенні;

сканована копія документа, що підтверджує повноваження представника (подається у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 134 від 27.02.2019}

8. Якщо заява та додані до неї документи відповідають визначеним в оголошенні умовам, НСЗУ протягом 30 календарних днів після закінчення строку подання заяв, визначеного в оголошенні, надсилає відповідному суб’єкту господарювання через систему повідомлення про намір укласти з ним договір із зазначенням медичних послуг, які НСЗУ має намір замовити у такого суб’єкта господарювання.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 134 від 27.02.2019}

9. У разі невідповідності заяви чи доданих до неї документів визначеним в оголошенні умовам НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності надсилає відповідному суб’єкту господарювання пропозицію виправити помилки в заяві або подати необхідну інформацію та документи. Суб’єкт господарювання повинен усунути недоліки та подати необхідні документи протягом двох робочих днів з дня надіслання відповідної пропозиції НСЗУ. Заяви, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються.

Заяви з усуненими недоліками та будь-яка додаткова інформація чи документи, подані після закінчення зазначеного дводенного строку, не розглядаються.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 134 від 27.02.2019}

10. У разі відсутності заяв про укладення договору, які відповідають умовам оголошення, НСЗУ розміщує повторне оголошення.

11. Суб’єкт господарювання протягом п’яти календарних днів з дня надходження повідомлення про намір укласти договір надсилає до НСЗУ через систему проект договору, сформований на підставі відомостей, які містяться у системі, та інформації, зазначеної суб’єктом господарювання у заяві та доданих до неї документах. Договір повинен бути підписаний сторонами протягом 30 календарних днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про намір укласти договір через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 134 від 27.02.2019}

12. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного асигнування для НСЗУ.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 134 від 27.02.2019}

13. Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з дня його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 134 від 27.02.2019}

Порядок внесення змін та припинення дії договору

14. Суб'єкт господарювання або НСЗУ мають право надіслати один одному через систему пропозицію щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. З цією метою суб'єкт господарювання або НСЗУ повинні надіслати один одному проект договору про внесення таких змін до договору з накладеним електронним підписом через систему.

15. Проект договору про внесення змін до договору розглядається суб'єктом господарювання або НСЗУ протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня його надходження.

16. Після узгодження остаточної редакції проекту договору про внесення змін до договору уповноважені особи НСЗУ та суб'єкта господарювання підписують відповідний проект договору про внесення змін до договору через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

17. У разі незгоди із запропонованими змінами суб'єкт господарювання та НСЗУ розв'язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Дія договору припиняється після закінчення строку, на який його було укладено, за умови, що він не був продовжений, або у разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 410
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 134)

ТИПОВА ФОРМА
договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

{Типова форма договору в редакції Постанови КМ № 134 від 27.02.2019}


Додаток 1
до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ
надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою

{Додаток 1 до Типової форми договору із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1117 від 18.12.2018 - діє до 31 грудня 2019 року; в редакції Постанови КМ № 134 від 27.02.2019}


Додаток 2
до договору

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ
надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою

{Додаток 2 до Типової форми договору в редакції Постанови КМ № 134 від 27.02.2019}on top